Itališkai


Istoriniai Lietuvos dokumentai
Katalogas


 

POPIEŽIŲ RAŠTAI

F101-9, F101-42, F101-45, F101-46, F101-47 F101-54, F101-60, F101-63, F101-91, F101-92 F101-95, F101-96, F101-97, F101-99, F101-100 F101-105, F101-109, F101-111, F101-115, F101-117 F101-118, F101-123, F101-128, F101-129, F101-130 F101-131, F101-132, F101-133, F101-134, F101-135 F101-150, F101-151 

Pergamentų kolekcijoje saugomi Romos Katalikų Bažnyčios vadovų skelbti raštai: dvidešimt popiežių bulių ir dešimt brevių, tai pat du Katalikų Bažnyčios institucijų raštai. Seniausias dokumentas datuojamas 1477 m., vėliausias – 1899 m. 

Dauguma bulių ir brevių adresuotos Italijos Benevento, Mileto, Perudžijos, Parmos ir kitoms vyskupijoms. Tai skiriamieji raštai arkidiakono, kanauninko pareigoms užimti, raštai, teikiantys beneficijas (F101-42, 46, 47, 60, 92, 96, 99, 100, 105, 115, 128, 130, 131, 132, 133), teisę statyti bažnyčias bei steigti koplyčias (F101-9, 109, 123), leidimai tuoktis (F101-45, 111, 117), raginimas sumokėti mokesčius (F101-47), raštas dėl bažnytinių valdų pakeitimo (F101-129).

Popiežiaus Leono XIII raštas, 
leidžiantis Adamus Kozakowskiui turėt
i nešiojamąjį altorėlį
1898 m. F101-134

Popiežiaus Pijaus VI bulė
1779 m. F101-117

 

Trys bulės ir penkios brevės yra skirtos Lietuvos vyskupijoms – Vilniaus ir Žemaičių. Tai popiežiaus Urbono VIII indulgencija Žagarės bažnyčios Švč. Mergelės Marijos ir šv. Juozapo brolijos nariams (F101-63), Benedikto XIII (F101-95), Klemenso XII (F101-97) raštai dėl atlaidų visiems, lankantiems Rudaminos Švč. Trejybės (Gardino pav.) ir Solobodkos (Vilniaus vysk.) bažnyčias, Pijaus VI (F101-118) bažnytinių privilegijų suteikimas Kauno teisėjui Adamus Kozakowskiui, dvi Leono XIII bulės (F101-134, 135) Žemaičių vyskupijos kunigui Antonius Pawilaniui (Antanui Poviloniui) dėl atlaidų, Grigaliaus XVI (F101-151) leidimas tuokti giminaičius, norinčius pereiti iš stačiatikių tikėjimo Katalikų Bažnyčios globon.

 F101-9, F101-42, F101-45, F101-46, F101-47 F101-54, F101-60, F101-63, F101-91, F101-92 F101-95, F101-96, F101-97, F101-99, F101-100 F101-105, F101-109, F101-111, F101-115, F101-117 F101-118, F101-123, F101-128, F101-129, F101-130 F101-131, F101-132, F101-133, F101-134, F101-135 F101-150, F101-151