Pergamentų kolekcijaRusiškai Lenkiškai


Istoriniai Lietuvos dokumentai
Popiežių raštai
Istoriniai Prancūzijos dokumentai
Istoriniai Italijos dokumentai
Kiti raštai
Pergamentai

Istoriniai Lietuvos dokumentai


TRUMPIEJI APRAŠAI (lenkiškai)

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 F101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149

[F101-61] [F101-62] [F101-66] [F101-67] [F101-68] 

 LNMMB F101-61

IA DOROTA MALCHEROWNA ZAWISZANKA IERZYNA SAMSONOWWA…
Dokument, w którym Dorota Malcherowna Zawiszanka Jerzyna Samsonowa (Dorota Malcherowna Zawiszanka Ierzyna Samsonowwa Podbereska Marszałkowa Brasławska, Ziemianka Krola Ieo Msci WoXaLitt) Podbereska, marszałkowa brasławska, wykonując testament swego męża Jerzego Samsona Podberskiego (Ierzy Samson Podbereski), marszałka brasławskiego, funduje dziewałtowskiemu zborowi ewangelików reformowanych: zbór murowany, plebanię, szkołę i szpital – w Dziewałtowie w powiecie wiłkomierskim; wieś Kormuż dworu Kożangrodek w powiecie nowogródzkim (Nowogrodzkim); 14 000 złotych polskich (pieniądze pożyczone zięciowi Władysławowi Monwidowi Dorostajskiemu (Władysław Monwid Dorostayski), cześnikowi WKL, córce Helizabecie Samsonownie Podbereskiej (Helizabeta Samsonowna Podbereska) i gwarantowane miasteczkiem Montwiliszki lub Montwidowo oraz wsią Pilany w Księstwie Żmudzkim); siebie ogłasza patronką, po swej śmierci upoważnia do patronowania zięcia swego Jerzego Grużewskiego (Ierzy Grużewski), sędziego ziemskiego żmudzkiego, córkę Mariannę Samsonowną Podbereską (Maryanna Samsonowna Podbereska) i ich potomków.

Autentyczność 
Oryginał. 
Miejsce i data powstania dokumentu 
Muśniki (Musniki), 6 lutego 1638 r. 
Pieczęcie 
5 pieczęci przywieszonych na sznurkach z zielonych nici (15 przecięć na sznurki w odległości: (w rzędzie pierwszym) 1,6–6,2–2–5,7–1,7–6,3–1,9–6,3–2,3 cm, (w rzędzie drugim) 8,5–7,9–8,6–8,9 cm – poziomo, 2,4–2,3–2,5–2,4–2,4–2,3–2,7–2,6–2,8–2,6 cm – ukośnie; zagięcie pergaminu – 8 cm): 
· pieczęć Doroty Malcherowny Zawiszanki Jerzynej Samsonowej Podbereskiej, marszałkowej brasławskiej, woskowa koloru czarnego (owalna, 1,4 x 1,7 cm) w toczonej puszce drewnianej (Ø 5 cm) bez wieczka;
· pieczęć Jana Ogińskiego, kasztelana mścisławskiego, woskowa koloru czerwonego (owalna, 2,8 x 3,3 cm) w toczonej puszce drewnianej (Ø 5,5 cm) bez wieczka;
· pieczęć Tomasza Wolana, marszałka pow. oszmiańskiego, sekretarza królewskiego, woskowa koloru czerwonego (ośmioramienna, 1,4 x 1,6 cm) w toczonej puszce drewnianej (Ø 5 cm) bez wieczka; 
· pieczęć Adama Zyżemskiego, podkomorzego mozyrskiego, woskowa koloru czerwonego (Ø 2,4 cm) w toczonej puszce drewnianej (Ø 5,5 cm) bez wieczka;
· pieczęć Jana Szwykowskiego woskowa koloru czerwonego (owalna, 1,3 x 1,5 cm) w toczonej puszce drewnianej (Ø 5 cm) bez wieczka.
Podpisy
 
Ian Oginski kasztelan Mscisławski Ręką swą – Jan Ogiński, kasztelan mścisławski;
Tomasz Wolan Marszałek Oszmianski Sekretarz Ieo K. msci przy pieczęci Swey rękę podpisuię – Tomasz Wolan, marszałek pow. oszmiańskiego, sekretarz królewski;
Adam Zyzemsky Podkomorzy mozursky – Adam Zyżemski, podkomorzy mozyrski;
Ian Szwykowski Reką swą podpisał – Jan Szwykowski.
Język 
Jęz. polski. Na odwrociu – zapiski w jęz. ruskim. 
Iluminacja 
Inicjał “I” (6 wierszy, 6 cm) zdobiony ornamentem roślinnym (atrament).
Materiał 
Pergamin, atrament. 
Wymiary 
1 karta: 78,5 x 56,5 + 8 cm. 
Tekst: 70,5 x 35 cm.

 

 LNMMB F101-
62

Significamus pr(æse)ntibus l(itte)ris n(ost)ris, quorum intereſt…
Dokument, w którym Władysław IV Waza (Vladislaus), król polski i wielki książę litewski, potwierdza dokument Eustachego Kurcza (Evstachivs Kvrcz) fundujący franciszkanom grodzieńskim wieś Poniemonie (Poniemonie), kamienicę w mieście Grodnie (Grodna) oraz działkę ziemi pod budowę kościoła po drugiej stronie Niemna (Niemen).

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Wilno (Vilna), 13 kwietnia 1639 r.
Pieczęć
Pieczęci brak (3 przecięcia na sznurek w odległości: 9,5 cm – poziomo, 6 oraz 6,5 cm – ukośnie; zagięcie pergaminu – 9,4 cm).
Podpisy

Vladislaus rex – Władysław [IV Waza], król [polski i wielki książę litewski];
Marcianus Tryzna, referend(ariu)s et not(ariu)s Mag(ni) Duc(atus) Lit(huaniæ) – Marcjan Tryzna, referendarz i pisarz WKL.
Język
Jęz. łaciński. Zapiski w jęz. polskim.
Iluminacja
Iluminacji brak.
Materiał

Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 50 x 23,5 + 9,4 cm.
Tekst: 41 x 11 cm.

 

 LNMMB F101-
66

WŁADYSŁAW IV Z Bozey Laski Krol Polski…
Dokument, w którym Władysław IV Waza (WŁADYSŁAW IV, Vladislaus Rex), król polski i wielki książę litewski, transumuje i potwierdza dekret komisarzy królewskich z dn. 18 września 1646 r. w sprawie wileńskiego cechu rzeźników z magistratem wileńskim o zmniejszenie podatków.

Autentyczność 
Oryginał. 
Miejsce i data powstania dokumentu 
Warszawa (Warszawa), 12 grudnia 1646 r. 
Pieczęć 
Pieczęć wielka WKL woskowa koloru czerwonego (Ø 9,5 cm) w puszce metalowej (Ø 10,2 cm) zdobionej ornamentem bez wieczka, przywieszona na sznurku z żółto-zielono-biało-czerwonych nici (5 przecięć na sznurek w odległości: 8 i 11,5 cm – poziomo, 1,6–1,3–4,7–4,7–5,7–5,6 cm – ukośnie; zagięcie pergaminu – 6,5 cm).
Podpisy 
Vladislaus Rex – Władysław [IV Waza], król [polski i wielki książę litewski];
Krzysztoph Zawisza Pisarz WoXaLo – Krzysztof Zawisza, pisarz WKL.
Język 
Jęz. polski.
Iluminacja
Iluminacji brak.
Materiał 
Pergamin, atrament. 
Wymiary 
1 karta: 59,7 x 32 + 6,5 cm. 
Tekst: 49,6 x 22,6 cm.

 

 LNMMB F101-67 

Significamus præsentibus literis noſtris, quorum intereſt...
Dokument, w którym Jan II Kazimierz (Joannes Casimirus), król polski i wielki książę litewski, zezwala magistratowi oraz mieszczanom wileńskim na budowę młynów nad Wilią (Wilia) i Wilejką (Wilna).

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu

Kraków (Cracouia), 13 lutego 1649 r.
Pieczęć
Pieczęć wielka WKL woskowa koloru czerwonego (Ø 9 cm) w puszce metalowej (Ø 10 cm), przywieszona na sznurku z zielono-biało-czerwonych nici (2 przecięcia na sznurek w odległości 6 cm; zagięcie pergaminu – 7 cm).
Podpisy

Joannes Casimirus rex – Jan [II] Kazimierz, król [polski i wielki książę litewski];
Franciscus Jsaikowski, ref(erenda)rius et notariu(s) M(agni) D(ucatus) L(ithuani)æ – Franciszek Isajkowski, referendarz i pisarz WKL.
Język
Jęz. łaciński. Zapiski w jęz. polskim.
Iluminacja
Iluminacji brak.
Materiał

Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 50 x 19 + 7,4 cm.
Tekst: 36 x 7 cm.

 

 LNMMB F101-68

In nomine Dei Omnipotentis amen. Ad perpetvam rei memoriam…
Dokument, w którym Jan II Kazimierz (Ioannes Casimirus), król polski i wielki książę litewski, potwierdza wszystkie przywileje swych poprzedników dla miasta Wilna.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu

Kraków (Cracouia), 14 stycznia 1649 r.
Pieczęć
Pieczęć wielka WKL woskowa koloru czerwonego (Ø 9 cm) w puszce metalowej (Ø 10 cm), przywieszona na sznurku z czerwonych nici (4 przecięcia na sznurek w odległości: 8,5 oraz 3,5 cm – poziomo, 9 cm – ukośnie; zagięcie pergaminu – 11 cm).
Podpisy

Ioannes Casimirus rex – Jan [II] Kazimierz, król [polski i wielki książę litewski];
Stanislaus Naruszewic(z), r(efere)nd(a)rius et n(ota)rius Mag(ni) Duc(atus) Lith(uaniæ) – Stanisław Naruszewicz, referendarz i pisarz WKL.
Język
Jęz. łaciński. Na odwrociu – zapiska w jęz. polskim.
Iluminacja
Litery wyrazów incipitu oraz inicjał "S" (4,3 cm) koloru złota.
Materiał
Pergamin, atrament, farba.
Wymiary
1 karta: 73 x 46,5 + 11 cm.
Tekst: 59 x 24,5 cm.

 

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 F101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149


Istoriniai Lietuvos dokumentai