Pergamentų kolekcijaRusiškai Lenkiškai


Istoriniai Lietuvos dokumentai
Popiežių raštai
Istoriniai Prancūzijos dokumentai
Istoriniai Italijos dokumentai
Kiti raštai
Pergamentai

Istoriniai Lietuvos dokumentai


TRUMPIEJI APRAŠAI

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 F101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149

[F101-61] [F101-62] [F101-66] [F101-67] [F101-68] 

 LNMMB F101-
61 

IA DOROTA MALCHEROWNA ZAWISZANKA IERZYNA SAMSONOWWA…
Breslaujos maršalkienės Dorotos Malcherownos Zawiszankos Ierzynos Samsonowwos Podbereskos raštas, kuriuo ji, vykdydama savo vyro Breslaujos maršalkos Ierzio Samsono Podbereskio valią, Deltuvos evangelikų reformatų bažnyčiai (Ukmergės pav.) dovanoja mūrinę bažnyčią, mokyklą ir špitolę Deltuvoje (Dziewałtowo), Kožangrodeko (Kożangrodek) dvaro Kermužės (Kormuż) kaimą Naugarduko paviete (Nowogrodzkim), 14 000 lenkiškų auksinų (pinigai paskolinti žentui LDK taurininkui Władysławui Monwidui Dorostayskiui bei dukrai Helizabetai Samsonownai Podbereskai ir garantuoti Mantviliškių, arba Mantvydavos (Montwiliszki albo Montwidowo), miesteliu bei Piliuonos (Pilany) kaimu Žemaitijos kunigaikštystėje); save paskiria turto valdytoja, o po savo mirties turtą valdyti įgalioja savo žentą Žemaitijos teisėją Jerzį Grużewskį, dukrą Maryanną Samsonowną Podbereską ir jų palikuonis.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Musninkai (Musniki), 1638 vasario 6.
Antspaudai
5 prikabinamieji antspaudai, pritvirtinti žalios spalvos siūlų pynutėmis (pergamento užlenkimas – 8 cm, 15 įpjovų pynutėms 1,6–6,2–2–5,7–1,7–6,3–1,9–6,3–2,3 cm atstumu horizontaliai pirmoje eilėje, 8,5–7,9–8,6–8,9 cm atstumu horizontaliai antroje eilėje, 2,4–2,3–2,5–2,4–2,4–2,3–2,7–2,6–2,8–2,6 cm – įstrižai): 
Breslaujos maršalkienės Dorotos Malcherownos Zawiszankos Ierzynos Samsonowwos Podbereskos juodo vaško antspaudas (ovalus, 1,4 x 1,7 cm) tekinto medžio dėžutėje (Ø 5 cm) be dangtelio;
Mstislavlio kašteliono Iano Oginskio raudono vaško antspaudas (ovalus, 2,8 x 3,3 cm) tekinto medžio dėžutėje (Ø 5,5 cm) be dangtelio;
Ašmenos pav. maršalo ir karaliaus sekretoriaus Tomaszo Wolano raudono vaško antspaudas (aštuoniabriaunis, 1,4 x 1,6 cm) tekinto medžio dėžutėje (Ø 5 cm) be dangtelio;
Mozyriaus(?) pakamario Adamo Zyżemskio raudono vaško antspaudas (Ø 2,4 cm) tekinto medžio dėžutėje (Ø 5,5 cm) be dangtelio;
Jano Szwykowskio raudono vaško antspaudas (ovalus, 1,3 x 1,5 cm) tekinto medžio dėžutėje (Ø 5 cm) be dangtelio.
Pasirašė
Ian Oginski kasztelan Mscisławski Ręką swą – Mstislavlio kaštelionas;
Tomasz Wolan Marszałek Oszmianski Sekretarz Ieo K. msci przy pieczęci Swey rękę podpisuię – Ašmenos pav. maršalka ir karaliaus sekretorius;
Adam Zyzemsky Podkomorzy mozursky – Mozyriaus(?) pakamaris;
Ian Szwykowski Reką swą podpisał.
Kalba
Lenkų k. Kitoje dokumento pusėje – užrašas kanceliarine slavų k.
Iliuminavimas
Inicialas „I“ (6 eilutės, 6 cm), papuoštas augaliniu ornamentu (rašalas).
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 78,5 cm x 56,5 + 8 cm.
Tekstas: 70,5 x 35 cm.

 LNMMB F101-
62

Significamus pr(æse)ntibus l(itte)ris n(ost)ris, quorum intereſt…
Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vladislovo Vazos (Vladislaus) raštas, kuriuo patvirtinama Upytės seniūno Evstachivs Kvrczo fundacija Gardino (Grodna) pranciškonams. Šia fundacija jis dovanoja jiems Panemunės (Poniemonie) kaimą ir mūrinį namą Gardine bei sklypą anapus Nemuno (Niemen) bažnyčios statybai.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Vilnius (Vilna), 1639 balandžio 13.
Antspaudai
Prikabinamasis antspaudas neišlikęs (pergamento užlenkimas – 9,4 cm, trys įpjovos pynutei 9,5 cm atstumu horizontaliai, 6 ir 6,5 cm – įstrižai).
Pasirašė
Vladislaus Rex – Vladislovas [Vaza, Lenkijos] karalius [ir Lietuvos didysis kunigaikštis]; 
Marcianus Tryzna, referend(ariu)s et not(ariu)s Mag(ni) Duc(atus) Lit(huaniæ) – LDK referendorius ir raštininkas.
Kalba
Lotynų k., prierašai – lenkų k.
Iliuminavimas
Neiliuminuotas.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 50 x 23,5 + 9,4 cm.
Tekstas: 41 x 11 cm.

 

 LNMMB F101-
66

WŁADYSŁAW IV Z Bozey Laski Krol Polski…
Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vladislovo Vazos (Władyslaw IV, Vladislaus Rex) raštas, kuriuo transumuojamas ir patvirtinamas karaliaus komisarų 1646 m. rugsėjo 18 d. sprendimas Vilniaus miesto mėsininkų cecho byloje su Vilniaus miesto magistratu dėl mokesčių sumažinimo.

Autentiškumas 
Originalas. 
Dokumento parašymo vieta ir data 
Varšuva (Warszawa), 1646 gruodžio 12. 
Antspaudai 
LDK didysis prikabinamasis raudono vaško antspaudas (Ø 9 cm) ornamentuotoje metalinėje dėžutėje (Ø 10,2 cm) be dangtelio, pritvirtintas geltonų, žalių, baltų, raudonų siūlų pynute (pergamento užlenkimas – 6,5 cm, 5 įpjovos pynutei 8 ir 11,5 cm atstumu horizontaliai, 1,6–1,3–4,7–4,7–5,7–5,6 cm – įstrižai). 
Pasirašė
Vladislaus Rex – Vladislovas [Vaza, Lenkijos] karalius [ir Lietuvos didysis kunigaikštis];
Krzysztoph Zawisza Pisarz WoXaLo – LDK raštininkas.
Kalba 
Lenkų k.
Iliuminavimas
Neiliuminuotas
Medžiaga 
Pergamentas, rašalas. 
Matmenys 
1 lapas: 59,7 x 32 + 6,5 cm. 
Tekstas: 49,6 x 22,6 cm.

 

 LNMMB F101-67 

Significamus præsentibus literis noſtris, quorum intereſt...
Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jono Kazimiero (Joannes Casimirus) raštas Vilniaus magistratui ir miestiečiams, leidžiantis statyti malūnus ant Neries (Wilia) ir Vilnios (Wilna) upių krantų.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Krokuva (Cracouia), 1649 vasario 13.
Antspaudai
LDK didysis prikabinamasis raudono vaško antspaudas (Ø 9 cm) metalinėje dėžutėje (Ø 10 cm), pritvirtintas žalių, baltų, gelsvų siūlų pynute (pergamento užlenkimas – 7 cm, dvi įpjovos pynutei 6 cm atstumu).
Pasirašė

Joannes Casimirus Rex Jonas Kazimieras, [Lenkijos] karalius [ir Lietuvos didysis kunigaikštis];
Franciscus Jsaikowski, ref(erenda)rius et notariu(s) M(agni) D(ucatus) L(ithuani)æ – LDK referendorius ir raštininkas.
Kalba
Lotynų k., prierašai – lenkų k.
Iliuminavimas
Neiliuminuotas.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 50 x 19 + 7,4 cm.
Tekstas: 36 x 7 cm.

 

 LNMMB F101-68

In nomine Dei Omnipotentis amen. Ad perpetvam rei memoriam…
Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jono Kazimiero (Ioannes Casimirus) raštas, kuriuo patvirtinamos visos jo pirmtakų privilegijos Vilniaus miestui.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Krokuva (Cracouia), 1649 sausio 14.
Antspaudai
LDK didysis prikabinamasis raudono vaško antspaudas (Ø 9 cm) metalinėje dežutėje (Ø 10 cm), pritvirtintas raudonų siūlų pynute (pergamento užlenkimas – 11 cm, keturios įpjovos pynutei 8,5 ir 3,5 cm atstumu horizontaliai, 9 cm – įstrižai).
Pasiraš
ė
Ioannes Casimirus RexJonas Kazimieras, [Lenkijos] karalius [ir Lietuvos didysis kunigaikštis];
Stanislaus Naruszewic(z), r(efere)nd(a)rius et n(ota)rius Mag(ni) Duc(atus) Lith(uaniæ) – LDK referendorius ir raštininkas.
Kalba
Lotynų k.; vienas prierašas kitoje rankraščio pusėje – lenkų k.
Iliuminavimas
Incipito raidės bei inicialas „S“ (4,3 cm) išrašyti aukso spalvos dažais.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas, dažai.
Matmenys
1 lapas: 73 x 46,5 + 11 cm.
Tekstas: 59 x 24,5 cm.

 

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 F101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86  F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149


Istoriniai Lietuvos dokumentai