Pergamentų kolekcijaLietuviškai Rusiškai


Istoriniai Lietuvos dokumentai
Popiežių raštai
Istoriniai Prancūzijos dokumentai
Istoriniai Italijos dokumentai
Kiti raštai
Katalogas

Istoriniai Lietuvos dokumentai


TRUMPIEJI APRAŠAI (lenkiškai)

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 FF101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149

[F101-55] [F101-56] [F101-57] [F101-58] [F101-59] 

 LNMMB F101-55
 

Sigismundus tertius, Dei gra(tia) rex Poloniæ, magnus dux Lithuaniæ...
Dokument, w którym Zygmunt III Waza (Sigismundus), król polski i wielki książę litewski, transumuje i potwierdza przywilej Zygmunta II Augusta (Sigismundus Augustus), króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego, z dn. 16 stycznia 1566 r., potwierdzający prawo magdeburskie nadane miastu Wilnu (Vilna).

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu

Warszawa (Varsauia), 17 czerwca 1630 r.
Pieczęć
Pieczęć wielka WKL woskowa koloru czerwonego (Ø 8,5 cm) w puszce metalowej (Ø 10 cm) z wieczkiem, przywieszona na sznurku z czerwono-żółtych nici (3 przecięcia na sznurek w odległości: 9 cm – poziomo, 7 i 6,5 cm – ukośnie; zagięcie pergaminu – 7,5 cm).
Podpisy

Sigismundus rex – Zygmunt [III Waza], król [polski i wielki książę litewski];
Marcianus Tryzna, Geran(onensis), Trocen(sis) pręp(ositus), notarius Mag(ni) Ducat(u)s Litt(uani)æ – Marcjan Tryzna, proboszcz gieranoński i trocki, pisarz WKL.
Język
Jęz. łaciński. Na odwrociu – zapiski w jęz. polskim.
Materiał

Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 61,7 x 34 + 7,5 cm.
Tekst: 48,8 x 21,3 cm.

 

 LNMMB F101-56

ZYGMVNT. TRZECI Z BOZEY ŁASKI KROL…
Dokument, w którym Zygmunt III Waza (ZYGMVNT. TRZECI, Sigismundus Rex), król polski i wielki książę litewski, zezwala magistratowi wileńskiemu zwiększyć otrzymywane dochody przyznając prawo do pobierania podatków: brukowego, pobrzeżnego, mostowego oraz powrotnego.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu

Warszawa (Warszawa), 18 czerwca 1630 r.
Pieczęć

Pieczęć wielka WKL woskowa koloru czerwonego (Ø 8,3 cm) w puszce metalowej (Ø 10 cm) zdobionej ornamentem, przywieszona na sznurku z ciemnoczerwono-żółtych nici (3 przecięcia na sznurek w odległości: 7,2 cm – poziomo, 5,8; 5,5 cm - ukośnie; zagięcie pergaminu – 10,1 cm).
Podpisy

Sigismundus Rex – Zygmunt [III Waza], król [polski i wielki książę litewski];
Marcian Tryzna Geran˜:. Trocki Proboszcz. Pisarz. W.oX.aLitto mp – Marcjan Tryzna, proboszcz gieranoński i trocki, pisarz WKL.
Język

Jęz. polski.
Iluminacja

Litery (0,6 cm) wyrazu "ZYGMVNT" koloru złota. Inicjał "Z" (13 wierszy, 12,3 cm) zdobiony ornamentem roślinnym koloru złota z elementami herbów Królestwa Polskiego i WKL.
Materiał

Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 61 x 36,2 + 10,1 cm.
Tekst: 46 x 20,5 cm.

 LNMMB F101-
57

IA CHRZYSZTOPH RADZIWIŁ Xiązę na Birzach ÿ Dubinkach Hetman Polnÿ W:XaLitt˜...
Dokument, w którym Krzysztof Radziwiłł (CHRZYSZTOPH RADZIWIŁ, Krzÿsztoff Radziwił), książę na Birżach i Dubinkach, hetman polny WKL, i jego żona Anna Kiszczanka Krzysztofowa Radziwiłłowa (ANNA KISZCZANKA CHrzysztophowa Radziwiłowa), księżna na Birżach i Dubinkach, hetmanowa polna WKL, fundują ewangelikom reformowanym: zbór murowany, kamienicę szaflerowską, działki ziemi – w Kiejdanach (Kieÿdany); zbór murowany, szpital, dom sierocy – w Januszowie (Ianuszowo) w powiecie upickim; zbory drewniane: jeden – w Berżach (Berze), drugi – w Bojnarowie (Boÿnarowo); ustalają porządek kierowania fundacją.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Wilno (Wilno), 29 czerwca 1631 r.
Pieczęcie
2 pieczęcie woskowe koloru czerwonego i 3 puszki z woskiem, przywieszone na sznurkach z szaroniebiesko-ciemnoczerwonych nici (10 przecięć na sznurki w odległości: 3,1–4,3–2,3–5,7–2,9–5,5–3,3–5,1–3,3 cm; zagięcie pergaminu – 5,3 cm):
pieczęć Krzysztofa Radziwiłła, hetmana polnego WKL, (owalna, 3,9 x 4,4 cm) w toczonej puszce drewnianej (Ø 7,3 cm) bez wieczka;
pieczęć Anny Kiszczanki Krzysztofowej Radziwiłłowej, hetmanowej polnej WKL, (owalna, 2,4 x 2,9 cm) w toczonej puszce drewnianej (Ø 6,8 cm) z wieczkiem;
3 toczone puszki drewniane (Ø 5–5–5,4 cm) z czerwonym woskiem pieczętnym i wieczkami.
Podpisy
Krzÿsztoff Radziwił  Hetman Polny WXL – Krzysztof Radziwiłł, hetman polny WKL;
Anna Kiszczanka Radziwilowa – Anna Kiszczanka [Krzysztofowa] Radziwiłłowa[, hetmanowa polna WKL];
Mikołaj z Ciechanowca kisska Woiewoda Mscisławski Starosta wilkomirski MR – Mikołaj Kiszka z Ciechanowca, wojewoda mścisławski, starosta wilkomierski;
Aleksander Oginsky Chorązy Trocky ręką swą – Aleksander Ogiński, chorąży trocki;
Mikołaÿ Abramowicz ręką swą – Mikołaj Abramowicz[, wojewodzic smoleński].
Język
Jęz. polski. Na odwrociu – zapiska w jęz. ruskim.
Iluminacja
Inicjał “I” (7 wierszy, 7,4 cm) zdobiony ornamentem roślinnym.
Materiał
Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 70 x 45,6 + 5,3 cm.
Tekst: 59 x 35,5 cm.

 LNMMB F101-58 

In nomine Domini amen. Ad perpetuam rei memoriam. Vladislaus quartus...
Dokument, w którym Władysław IV Waza (Vladislaus), król polski i wielki książę litewski, ustanawia wileński cech konwisarzy i zatwierdza jego statut.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu

Wilno (Vilna), 23 lipca 1633 r.
Pieczęć
Pieczęć wielka WKL woskowa koloru czerwonego (Ø 7,5 cm) w puszce metalowej (Ø 9,5 cm), przywieszona na sznurku z niebieskich nici (3 przecięcia na sznurek w odległości: 9 cm – poziomo, 5,5 cm – ukośnie; zagięcie pergaminu – 13,5 cm).
Podpisy

Vladislaus rex – Władysław [IV Waza], król [polski i wielki książę litewski];
Marcianus Tryzna, referend(arius) et not(arius)
Mag(ni) Duc(atus) Lit(huaniae) p(u)b(licus)
– Marcjan Tryzna, referendarz i pisarz WKL.
Język
Jęz. łaciński. Na odwrociu – zapiski w jęz. ruskim i polskim.
Iluminacja
Iluminacji brak.
Materiał

Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 72 x 38 + 13,5 cm.
Tekst: 58 x 16,5 cm.

 

 LNMMB F101-59

WŁADISŁAW CZWARTY Z BOZEY ŁASKI…
Dokument, w którym Władysław IV Waza (WŁADISŁAW CZWARTY, WŁADYSŁAW KROL, Vladislaus Rex), król polski i wielki książę litewski, transumuje, potwierdza oraz uzupełnia przywilej Zygmunta III Wazy (Zÿgmunt III, ZYGMVNT III, SIGISMVNDVS REX), króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego, z dn. 15 kwietnia 1596 r., ustanawiający wileński cech rzeźników i zatwierdzający jego statut.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu

Warszawa (Warszawa), 30 marca 1635 r.
Pieczęć
Fragment pieczęci wielkiej WKL woskowej koloru czerwonego (7,3 x 5,8 cm) w toczonej puszce drewnianej (Ø 10 cm), przywieszony na sznurku z zielono-czerwonych nici (3 przecięcia na sznurek w odległości: 6,7 – poziomo, 5 i 4,6 cm – ukośnie; zagięcie pergaminu – 10,6 cm).
Podpisy

Vladislaus Rex – Władysław [IV Waza], król [polski i wielki książę litewski];
Chrisztoph Corwin Gosiewski Pisarz Wo.Xa.Litto Krzysztof Korwin Gosiewski, pisarz WKL.
Język

Jęz. polski.
Iluminacja

Inicjał "W" (3,3 cm) koloru czerwonego zdobiony ornamentem roślinnym koloru zielonego.
Materiał
Pergamin, atrament, farba.
Wymiary
1 karta: 70 x 37 + 10,6 cm.
Tekst: 59,4 x 21,6 cm.

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 FF101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149


Istoriniai Lietuvos dokumentai