Collection of ParchmentsEnglish Russian


Historical Documents of the Grand Duchy of Lithuania
Popes Letters
Historical Documents of France
Historical Documents of Italy
Other Manuscripts

Catalogue

Historical Documents of the Grand Duchy of Lithuania


BRIEF DESCRIPTION (Polish)

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 FF101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149

[F101-55] [F101-56] [F101-57] [F101-58] [F101-59] 

 LNMMB F101-55 

Sigismundus tertius, Dei gra(tia) rex Poloniæ, magnus dux Lithuaniæ...
Dokument, w którym Zygmunt III Waza (Sigismundus), król polski i wielki książę litewski, transumuje i potwierdza przywilej Zygmunta II Augusta (Sigismundus Augustus), króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego, z dn. 16 stycznia 1566 r., potwierdzający prawo magdeburskie nadane miastu Wilnu (Vilna).

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu

Warszawa (Varsauia), 17 czerwca 1630 r.
Pieczęć
Pieczęć wielka WKL woskowa koloru czerwonego (Ø 8,5 cm) w puszce metalowej (Ø 10 cm) z wieczkiem, przywieszona na sznurku z czerwono-żółtych nici (3 przecięcia na sznurek w odległości: 9 cm – poziomo, 7 i 6,5 cm – ukośnie; zagięcie pergaminu – 7,5 cm).
Podpisy

Sigismundus rex – Zygmunt [III Waza], król [polski i wielki książę litewski];
Marcianus Tryzna, Geran(onensis), Trocen(sis) pręp(ositus), notarius Mag(ni) Ducat(u)s Litt(uani)æ – Marcjan Tryzna, proboszcz gieranoński i trocki, pisarz WKL.
Język
Jęz. łaciński. Na odwrociu – zapiski w jęz. polskim.
Materiał

Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 61,7 x 34 + 7,5 cm.
Tekst: 48,8 x 21,3 cm.

 

 LNMMB F101-56

ZYGMVNT. TRZECI Z BOZEY ŁASKI KROL…
Dokument, w którym Zygmunt III Waza (ZYGMVNT. TRZECI, Sigismundus Rex), król polski i wielki książę litewski, zezwala magistratowi wileńskiemu zwiększyć otrzymywane dochody przyznając prawo do pobierania podatków: brukowego, pobrzeżnego, mostowego oraz powrotnego.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu

Warszawa (Warszawa), 18 czerwca 1630 r.
Pieczęć

Pieczęć wielka WKL woskowa koloru czerwonego (Ø 8,3 cm) w puszce metalowej (Ø 10 cm) zdobionej ornamentem, przywieszona na sznurku z ciemnoczerwono-żółtych nici (3 przecięcia na sznurek w odległości: 7,2 cm – poziomo, 5,8; 5,5 cm - ukośnie; zagięcie pergaminu – 10,1 cm).
Podpisy

Sigismundus Rex – Zygmunt [III Waza], król [polski i wielki książę litewski];
Marcian Tryzna Geran˜:. Trocki Proboszcz. Pisarz. W.oX.aLitto mp – Marcjan Tryzna, proboszcz gieranoński i trocki, pisarz WKL.
Język

Jęz. polski.
Iluminacja

Litery (0,6 cm) wyrazu "ZYGMVNT" koloru złota. Inicjał "Z" (13 wierszy, 12,3 cm) zdobiony ornamentem roślinnym koloru złota z elementami herbów Królestwa Polskiego i WKL.
Materiał

Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 61 x 36,2 + 10,1 cm.
Tekst: 46 x 20,5 cm.

 LNMMB F101-57

IA CHRZYSZTOPH RADZIWIŁ Xiązę na Birzach ÿ Dubinkach Hetman Polnÿ W:XaLitt˜...
Dokument, w którym Krzysztof Radziwiłł (CHRZYSZTOPH RADZIWIŁ, Krzÿsztoff Radziwił), książę na Birżach i Dubinkach, hetman polny WKL, i jego żona Anna Kiszczanka Krzysztofowa Radziwiłłowa (ANNA KISZCZANKA CHrzysztophowa Radziwiłowa), księżna na Birżach i Dubinkach, hetmanowa polna WKL, fundują ewangelikom reformowanym: zbór murowany, kamienicę szaflerowską, działki ziemi – w Kiejdanach (Kieÿdany); zbór murowany, szpital, dom sierocy – w Januszowie (Ianuszowo) w powiecie upickim; zbory drewniane: jeden – w Berżach (Berze), drugi – w Bojnarowie (Boÿnarowo); ustalają porządek kierowania fundacją.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Wilno(Wilno), 29 czerwca 1631 r.
Pieczęcie
2 pieczęcie woskowe koloru czerwonego i 3 puszki z woskiem, przywieszone na sznurkach z szaroniebiesko-ciemnoczerwonych nici (10 przecięć na sznurki w odległości: 3,1–4,3–2,3–5,7–2,9–5,5–3,3–5,1–3,3 cm; zagięcie pergaminu – 5,3 cm):
pieczęć Krzysztofa Radziwiłła, hetmana polnego WKL, (owalna, 3,9 x 4,4 cm) w toczonej puszce drewnianej (Ø 7,3 cm) bez wieczka;
pieczęć Anny Kiszczanki Krzysztofowej Radziwiłłowej, hetmanowej polnej WKL, (owalna, 2,4 x 2,9 cm) w toczonej puszce drewnianej (Ø 6,8 cm) z wieczkiem;
3 toczone puszki drewniane (Ø 5–5–5,4 cm) z czerwonym woskiem pieczętnym i wieczkami.
Podpisy
Krzÿsztoff Radziwił  Hetman Polny WXL – Krzysztof Radziwiłł, hetman polny WKL;
Anna Kiszczanka Radziwilowa – Anna Kiszczanka [Krzysztofowa] Radziwiłłowa[, hetmanowa polna WKL];
Mikołaj z Ciechanowca kisska Woiewoda Mscisławski Starosta wilkomirski MR – Mikołaj Kiszka z Ciechanowca, wojewoda mścisławski, starosta wilkomierski;
Aleksander Oginsky Chorązy Trocky ręką swą – Aleksander Ogiński, chorąży trocki;
Mikołaÿ Abramowicz ręką swą – Mikołaj Abramowicz[, wojewodzic smoleński].
Język
Jęz. polski. Na odwrociu – zapiska w jęz. ruskim.
Iluminacja
Inicjał “I” (7 wierszy, 7,4 cm) zdobiony ornamentem roślinnym.
Materiał
Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 70 x 45,6 + 5,3 cm.
Tekst: 59 x 35,5 cm.

 

 LNMMB F101-58 

In nomine Domini amen. Ad perpetuam rei memoriam. Vladislaus quartus...
Dokument, w którym Władysław IV Waza (Vladislaus), król polski i wielki książę litewski, ustanawia wileński cech konwisarzy i zatwierdza jego statut.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu

Wilno (Vilna), 23 lipca 1633 r.
Pieczęć
Pieczęć wielka WKL woskowa koloru czerwonego (Ø 7,5 cm) w puszce metalowej (Ø 9,5 cm), przywieszona na sznurku z niebieskich nici (3 przecięcia na sznurek w odległości: 9 cm – poziomo, 5,5 cm – ukośnie; zagięcie pergaminu – 13,5 cm).
Podpisy

Vladislaus rex – Władysław [IV Waza], król [polski i wielki książę litewski];
Marcianus Tryzna, referend(arius) et not(arius)
Mag(ni) Duc(atus) Lit(huaniae) p(u)b(licus)
– Marcjan Tryzna, referendarz i pisarz WKL.
Język
Jęz. łaciński. Na odwrociu – zapiski w jęz. ruskim i polskim.
Iluminacja
Iluminacji brak.
Materiał

Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 72 x 38 + 13,5 cm.
Tekst: 58 x 16,5 cm.

 

 LNMMB F101-59

WŁADISŁAW CZWARTY Z BOZEY ŁASKI…
Dokument, w którym Władysław IV Waza (WŁADISŁAW CZWARTY, WŁADYSŁAW KROL, Vladislaus Rex), król polski i wielki książę litewski, transumuje, potwierdza oraz uzupełnia przywilej Zygmunta III Wazy (Zÿgmunt III, ZYGMVNT III, SIGISMVNDVS REX), króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego, z dn. 15 kwietnia 1596 r., ustanawiający wileński cech rzeźników i zatwierdzający jego statut.

Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu

Warszawa (Warszawa), 30 marca 1635 r.
Pieczęć
Fragment pieczęci wielkiej WKL woskowej koloru czerwonego (7,3 x 5,8 cm) w toczonej puszce drewnianej (Ø 10 cm), przywieszony na sznurku z zielono-czerwonych nici (3 przecięcia na sznurek w odległości: 6,7 – poziomo, 5 i 4,6 cm – ukośnie; zagięcie pergaminu – 10,6 cm).
Podpisy

Vladislaus Rex – Władysław [IV Waza], król [polski i wielki książę litewski];
Chrisztoph Corwin Gosiewski Pisarz Wo.Xa.Litto Krzysztof Korwin Gosiewski, pisarz WKL.
Język

Jęz. polski.
Iluminacja

Inicjał "W" (3,3 cm) koloru czerwonego zdobiony ornamentem roślinnym koloru zielonego.
Materiał
Pergamin, atrament, farba.
Wymiary
1 karta: 70 x 37 + 10,6 cm.
Tekst: 59,4 x 21,6 cm.

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 FF101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149


Historical Documents of the Grand Duchy of Lithuania