Pergamentų kolekcijaLietuviškai Rusiškai Lenkiškai


Istoriniai Lietuvos dokumentai
Popiežių raštai
Istoriniai Prancūzijos dokumentai
Istoriniai Italijos dokumentai
Kiti raštai
Katalogas

Istoriniai Lietuvos dokumentai


TRUMPIEJI APRAŠAI (lenkiškai)

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 F101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149

[F101-48] [F101-49] [F101-50] [F101-52] [F101-53] 

 LNMMB F101-48
 

Sigismundus tertius, Dei gratia rex Poloniæ, magnus dux Lituaniæ...
Dokument, w którym Zygmunt III Waza (Sigismundus), król polski i wielki książę litewski, na prośbę Hieronima Wołowicza (Hieronymus Wołowycz), ciwuna pojurskiego, przydziela zaniedbanemu kościołowi zwingiańskiemu (Zwingi) działki ziemi przy moście przez rzekę Jurę (Iura) i we wsi Bykowiany (Bykouianij), wyznacza daninę oraz podatki i obciąża nimi chłopów w parafii.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu

Warszawa (Varszauia), 28 kwietnia 1606 r.
Pieczęć
Fragment (około ¼ części – 3 cm) pieczęci wielkiej WKL woskowej koloru czerwonego we fragmencie miseczki woskowej (4,3 cm), przywieszony na sznurku z zielono-brązowo-złotych nici (zagięcie pergaminu – 7,2 cm, 2 przecięcia na sznurek w odległości 9,5 cm).
Podpisy

Sigismundus rex – Zygmunt [III Waza], król [polski i wielki książę litewski];
Eustachius Wołowicz, præp(osi)tus Trocen(sis), notari(us) et ref(e)re(n)dari(us) M(agni) D(ucatus) Lith(uani)æ –
Eustachy Wołowicz, proboszcz trocki, pisarz i referendarz WKL.
Język
Jęz. łaciński. Zapiski w jęz. polskim.
Iluminacja
Iluminacji brak.
Materiał

Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 50,3 x 24,2 + 7,2 cm.
Tekst: 43 x 14,2 cm.

 

 LNMMB F101-
49

In nomine Domini amen. Nos, fr(ater) Laelius Fauentin(us),..
Dokument, w którym Laeliusz Fauentinus (Lælius Fauentinus), prowincjał braci franciszkanów kowentualnych Królestwa Polskiego i WKL, oraz Antoni Gatuelius (Antonius Gatuelius), wikariusz i kustosz wileński, zezwalają członkom wileńskiego cechu rzeźników opiekować się ołtarzem i obrazem Najśw. Marii Panny w kościele Wniebowzięcia Najśw. Marii Panny w Wilnie.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu

Wilno (Vilna), 24 stycznia 1607 r.
Pieczęć
3 pieczęcie wielkie kancelarii braci franciszkanów kowentualnych woskowe koloru czerwonego (owalne, 3,5 x 5,7 cm i 6 x 7,5 cm, pieczęć trzecia wykruszona) w toczonych puszkach drewnianych (Ø 9,3 cm, Ø 11 cm, Ø 10,8 cm) bez wieczek, przywieszone na sznurkach z ciemnoczerwonych nici (12 przecięć na sznurki w odległości: od 1 do 1,5 cm pionowo, od 3 do 3,4 cm poziomo; zagięcie pergaminu 2,9 cm).
Podpisy
r(ater) Ioannes Romartouius, pro(vinciæ) Poloniæ m(i)n(iste)r pro(vincia)lis –
brat Jan Romartowius, prowincjał [braci franciszkanów kowentualnych] Królestwa Polskiego;
fr(ater) Lælius Fauentinus, pro(vinci)æ Poloniæ minister pro(vinci)alis –
brat Laeliusz Fauentinus, prowincjał [braci franciszkanów kowentualnych] Królestwa Polskiego;
fr(ater) Antonius Gatuelius, S.DD vicarius et cuſtos Viln(ensis) –
brat Antoni Gatuelius, wikariusz i kustosz wileński;
fr(ater) Franciſcus Drohobicius, BSI presidens et concionator Vilnen(sis) –
brat Franciszek Drohobicjus, przewodniczący (?) i kaznodzieja wileński;
fr(ater) Bonifaciu(s) Staficki, p(ro)tunc concionator Litua(nus) Vilnen(sis) –
brat Bonifacy Staficki, (?) litewski kaznodzieja wileński;
fr(ater) Ludouicus Medi
<...>nus, z(a)chriſta Vilnensis – brat Ludwik Medi<...>nus, zachrystian wileński;
fr(ater) Joannes Żukowski, procurator conuent(us) pr(ovin)ciæ
brat Jan Żukowski, prokurator prowincjonalny zakonu [braci franciszkanów kowentualnych];
fr(ater) Bonauentur, Viln(ensis) confesſari(us) –
brat Bonawentura, spowiednik wileński;
fr(ater) Iacobus Ferru
<...> Gnezn<...>is, c<onf>eſsor Viln(ensis) – brat Jakub Ferru<...> Gniezn<…>, spowiednik wileński;
Georgius Sowinſki, doctor j(uris) v(triusque), consuł ciuitatis Vilnenſis –
Jerzy Sowiński, doktor prawa, rajca miasta Wilna.
Język
Jęz. łaciński.
Iluminacja
Iluminacji brak.
Materiał

Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 51,5 x 30 + 2,9 cm.
Tekst: 47,3 x 16,5 cm.

 

 LNMMB F101-
50

IA, Krystyna. Mikołaiowna, Nonartowna, Sebastyanowa Kęstortowa...
Dokument, w którym Krystyna Mikołajowna Nonartowna Sebestianowa Kęstortowa (Krystyna Mikołaiowna, Nonartowna, Sebastyanowa Kęstortowa), ciwunowa ejragolska, sędzina ziemska żmudzka, funduje ewangelikom reformowanym: zbór oraz mieszkanie dla kaznodziei – w Mackiszkach (Mackiśzki); pastorowi – folwark Okuszkowszczyznę dworu narkuskiego (Narkuśzki, Okuszkowsćzyzna) w powiecie lidzkim; 4 poddanych z rodzinami i majątkiem; corocznie – 20 kop litewskich groszy z dworu Mackiszki bądź zamierza kupić wieś o wymienionym dochodzie; ustala porządek kierowania fundacją.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu

Wilno (Wilno), 2 sierpnia 1618 r.
Pieczęcie
5 pieczęci odciskanych:
Krystyny Mikołajowny Nonartowny Sebestianowej Kęstortowej (Krystyna Mikołaiowna, Nonartowna, Sebastyanowa Kęstortowa), ciwunowej ejragolskiej, sędziny ziemskiej żmudzkiej (ośmioramienna, 1,8 x 1,9 cm);
Olbrachta Pietkiewicza (Olbrycht Pietkiewićz), stolnika wileńskiego (ośmioramienna, 1,6 x 1,6 cm);
Piotra Nonarta (Piotr Nonart), starosty orańskiego, rokanciskiego, ławaryskiego (owalna, 1,6 x 1,7 cm);
Andrzeja Agryppy (Andrzei Agrypa) (ośmioramienna, 1,6 x 1,6 cm);
Krzysztofa Siemaszki (Krzysztoph Siemaszka) (ośmioramienna, 1,6 x 1,6 cm).
Podpisy

Kristyna Mykolaiowna Nonhartowna Szebestÿanowa Kęstortowa Czywynowa IKM eragolska Szędzyna ziemska – Krystyna Mikołajowna Nonhartowna [Nonartowna] Sebestianowa Kęstortowa, ciwunowa ejragolska, sędzina ziemska [żmudzka];
Olbracht Pietkiewicz Stolnik Wilenski  – Olbracht Pietkiewicz, stolnik wileński;
Piotr Nonhartt Starosta Oranski Rakanciskÿ ÿ lawariskÿ – Piotr Nonhart [Nonart], starosta orański, rokanciski, ławaryski;
Andrzeÿ Agrippa – Andrzej Agryppa;
Krÿsztoph Siemaszko – Krzysztof Siemaszko.
Język

Jęz. polski. Na odwrociu – zapiski w jęz. ruskim.
Iluminacja

Inicjały "I" (8 wierszy, 11cm), "A" (1cm), "K" (2,8cm) w wierszu pierwszym zdobione ornamentem roślinnym.
Materiał
Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 72,5 x 56,5 cm.
Tekst: 58,5 x 41,5 cm.

 LNMMB F101-52 

ÂûïCè Ñ êíGè ãîëîâíûõ ÙðûáÖ9íLàíûõÚ Ö âL£èíè wÙÚïðàâîâàíûõ...
Wypis z ksiąg Trybunału WKL, zawierający dokument Trybunału WKL w sprawie brzeskiego klasztoru augustianów Św. Trójcy (êëßøÒîðÖ ðåêãÖëû ñâåÙîãî àâêãÖøÙèíà Ö áåð7åñÙþ) z koniuszym WKL Krzysztofem Chodkiewiczem (êðgûÒîôà õdãîêåâè÷à) o zapłacenie dziesięciny z posiadłości Trostienickoje (èç ìàåòíîñÙè ÒðîñÙåíHèêîÅ) i do niej należących folwarków.

Autentyczność
Oryginał.

Miejsce i data powstania dokumentu

Wilno
(Ö âLèíè), 22 sierpnia 1628 r.
Piec
zęć
Pieczęci brak (2 przecięcia na sznurek w odległości
6,7 cm; zagięcie pergaminu 7,9 cm).
Podpisy

NNN
ß êîëNåäðà ÂèëNå ïèñrà Jan Kolendra, pisarz wileński;
Thomasz Karlowsky Canonik Wilenskÿ Deputat Duchowny ręką własną –
Tomasz Karłowski, kanonik wileński, deputowany duchowny;
Casper Zalewski Wilenski y Po
<…>ski Canonik Deputat y Corrigator Duchowny ręką swą – Kacper Zalewski, kanonik wileński i po<…>ski, deputowany i korrygator duchowny;
Stanisław Dobryka Proboszcz Szkudsky Deputat Duchownÿ reką własną –
Stanisław Dobryka, proboszcz szkudzki, deputowany duchowny;
Alexand s Chalcza Chalecky Marszalek L
<…> y Kola Duchownego – Aleksander Chalecki z Chalcza, marszałek l<…> i koła duchownego;
Z woiewodztwa Trockiego Deputat Jerzy Rey –
Jerzy Rej, deputowany województwa trockiego;
Władysław Kierdis sek JeKMci Podstarosci y Deputat Grodzienski –
Władysław Kierdis, sekretarz królewski, podstarości i deputowany pow. grodzieńskiego.
Język
Jęz. ruski. Na odwrociu
zapiski w jęz. polskim.
Iluminacja
Inicjały
"Â" (1,5 cm) oray "ï" (5 wierszy, 3,7 cm).
Materiał

Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 69 x 36,2 + 7,9 cm.
Tekst: 58,2 x 21,9 cm.

 LNMMB F101-53

âûïèñÚ ÑêíèãÚ ãîëîâÚíûõ ÙðèáÓílàíûõ
Wypis z ksiąg Trybunału WKL, zawierający dokument z dn. 17 sierpnia 1629 r., w którym Marusza Michajłowna Radzymińska Adamowa Talwoszowa (Marusza Michayłowna Radzyminska Adamowå Tallwoszowa), kasztelanowa żmudzka, funduje szylańskiemu zborowi ewangelików reformowanych w powiecie trockim (zbudowanemu przez nią i jej męża Adama Talwosza (Adam Tallwosz): dobra Szylany (Szyllany) ze wsiami (Szylany (Szylany), Buckuny (Bu'cku'ny), Piotroszany (Piotroszanÿ)), grunt Popolcie Dowmonciszki (Popolcie Dowmonciszki), wyroby srebrne, bibliotekę męża; zięciowi Janowi Alfonsowi Lackiemu (Ian Alfons lacki) i córce Joannie Adamownie Talwoszownie Lackiej (Ioanna Adamowna Tallwoszowna lacka) zapisuje dobra Dzitwę (Dzitwa) w powiecie lidzkim, 53 000 złotych polskich z dóbr Szylany, Dowmonciszki (Dowmonćiszki) i Plembork (Plembork) w Księstwie Żmudzkim w zamian za dobra Szylany i 40 000 złotych polskich; ustala porządek kierowania fundacją.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Wilno (Ö âLèíè), 18 sierpnia 1629 r. (wypis zawiera dokument: Wilno, 17 sierpnia 1629 r.).
Pieczęć
Pieczęć sądu ziemskiego województwa wileńskiego woskowa koloru czerwonego (Ø 3,3 cm) w toczonej puszce drewnianej (Ø 7,8 cm) z wieczkiem, przywieszona na sznurku z ciemnoczerwono-białych nici (3 przecięcia na sznurek w odległości: 4,4 cm – poziomo, 3,3 ir 3,4 cm – ukośnie; zagięcie pergaminu – 4,9 cm).
Podpisy
IAn Wilczek Podsędek Oszmianski Dworzanin Kro Ieo M Marszałek Trybunalski – Jan Wilczek, podsędek oszmiański, dworzanin królewski, marszałek Trybunału;
Wacław Kozioł Zosienski deputat wilenski – Wacław Kozioł Zosieński (?), deputowany pow. wileńskiego; 
Jozef Pietkiewicz deputat Wilenski – Józef Pietkiewicz, deputowany pow. wileńskiego;
Stnsław Mokrzecki Deputat Lidzki – Stanisław Mokrzecki, deputowany pow. lidzkiego;
Dowmont Naro<…>ik Podstarosci yDeputat Wiłkomierzski – Dowmont Naro<…>ik, podstarości, deputowany pow. wiłkomierskiego;
Danięl Turz podsęndek y dęputat brasławski – Daniel Turz, podsędek, deputowany pow. brasławskiego;
Mikolai paszamienski deputat trocki – Mikołaj Paszamieński, deputowany pow. trockiego;
Andrzey Eysymont Deputat Powiatu Grodzienskiego – Andrzej Ejsymont, deputowany pow. grodzieńskiego;
Kzyztoph Kulwinski Deputat Kowienski – Krzysztof Kulwiński, deputowany pow. kowieńskiego;
Eliasz Rymwid zXstwa Zmuydskiego – Eliasz Rymwid, [deputowany] Księstwa Żmudzkiego;
Deputat zwoiewodstwa Smolenskieo Andrzey Ansforowicz W: B – Andrzej Ansforowicz, deputowany województwa smoleńskiego;
NNNß êîëNåä ïèñrà ÂèëNå – Jan Kolend, pisarz wileńskiego sądu ziemskiego;
Samuell Mirskiewicz Pisarz Grodzki y Deputat Nowogrodzki ręką – Samuel Mirskiewicz, pisarz grodzki, deputowany pow. nowogrodzkiego;
Mikołay Bitowtt Sędzia y Deputat Vpitski – Mikołaj Bitowt, sędzia, deputowany pow. upickiego;
Alexander Kazimierz Zanowicz deputat Zorsza Reka Swą – Alaksander Kazimierz Zanowicz, deputowany orszański;
Deputat Woiewodztwa Witebskiego Mikołay Kisiel Dorohinicki mp – Mikołaj Kisiel Dorohinicki, deputowany województwa witebskiego;
Deputat powiatu Pinskiego JAn Kyrdey Hryczyna – Jan Kyrdej [Kirdej] Hryczyna, deputowany pow. pińskiego;
Jan Alexander Przyszychoski Deputat Woiewodztwa Brzesckiego – Jan Aleksander Przyszychoski, deputowany województwa brzeskiego.
Język
Jęz. polski, ruski.
Iluminacja
Inicjał “â”(2 wiersze, 5 cm) i litery wyrazu “ëåÙà” (0,6–3,8 cm) zdobione ornamentem roślinnym, inicjał – połączenie liter “ï, ð, å” (8 wierszy, 8 cm) zdobione ornamentem roślinnym oraz elementami herbu.
Materiał
Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 78,7 x 52,5 + 4,9 cm.
Tekst: 72 x 30,3 cm.

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 F101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149


Istoriniai Lietuvos dokumentai