Pergamentų kolekcijaRusiškai Lenkiškai


Istoriniai Lietuvos dokumentai
Popiežių raštai
Istoriniai Prancūzijos dokumentai
Istoriniai Italijos dokumentai
Kiti raštai
Katalogas

Istoriniai Lietuvos dokumentai


TRUMPIEJI APRAŠAI

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 F101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149

[F101-48] [F101-49] [F101-50] [F101-52] [F101-53] 

 LNMMB F101-48
 

Sigismundus tertius, Dei gratia rex Poloniæ, magnus dux Lituaniæ...
Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Zigmanto Vazos (Sigismundus) raštas, kuriuo apleistai Žvingių (Zwingi) bažnyčiai atgaivinti Pajūrio tijūno Jeronimo Valavičiaus (Hieronymus Wołowycz) prašymu skiriami sklypai prie Jūros (Iura) upės tilto ir Bikavėnų (Bykouianij) kaime, taip pat nustatoma visiems parapijos gyventojams privaloma duoklė.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Varšuva (Varszauia), 1606 balandžio 28.
Antspaudai
LDK didžiojo prikabinamojo raudono vaško antspaudo fragmentas (išliko maždaug ketvirtadalis – 3 cm) vaško kiauto fragmente (4,3 cm), pritvirtintas žalių, rudų ir aukso spalvos siūlų virvute (pergamento užlenkimas – 7,2 cm, dvi įpjovos virvutei 9,5 cm atstumu).
Pasirašė
Sigismundus Rex
– Zigmantas [Vaza, Lenkijos] karalius [ir Lietuvos didysis kunigaikštis];
Eustachius Wołowicz, præp(osi)tus Trocen(sis), notari(us) et ref(e)re(n)dari(us) M(agni) D(ucatus) Lith(uani)æ – Trakų prepozitas, LDK raštininkas ir referendorius.
Kalba
Lotynų k.; prierašai – lenkų k.
Iliuminavimas
Neiliuminuotas.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 50,3 x 24,2 + 7,2 cm.
Tekstas: 43 x 14,2 cm.

 LNMMB F101-
49

In nomine Domini amen. Nos, fr(ater) Laelius Fauentin(us),..
Lenkijos karalystės ir LDK pranciškonų konventualų vienuolijos provincijolo Lælius Fauentinus ir Vilniaus m. vikaro bei iždininko Antonius Gatuelius raštas, kuriuo Vilniaus m. mėsininkų cecho nariams leidžiama prižiūrėti Švč. Mergelės Marijos paveikslą ir altorių šio vienuolyno Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje, Vilniuje.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Vilnius (Vilna), 1607 sausio 24.
Antspaudai
Trys didieji prikabinamieji Pranciškonų konventualų kanceliarijos raudono vaško antspaudai (ovalūs: 3,5 x 5,7 cm; 6 x 7,5 cm; trečiasis antspaudas ištrupėjęs) tekinto medžio dėžutėse (Ø 9,3 cm; Ø 11 cm; Ø 10,8 cm) be dangtelių, prikabinti bordo spalvos siūlų pynutėmis (pergamento užlenkimas – 2,9 cm, 12 įpjovų pynutėms 1–1,5 cm atstumu vertikaliai ir 3–3,4 cm horizontaliai).
Pasirašė
Lenkijos karalystės ir LDK pranciškonų konventualų provincijolai:
fr(ater) Ioannes Romartouius, pro(vinciæ) Poloniæ m(i)n(iste)r pro(vincia)li0sbrolis, Lenkijos provincijos provincijolas, 
fr(ater) Lælius Fauentinus, pro(vinci)æ Poloniæ minister pro(vinci)alisbrolis, Lenkijos provincijos provincijolas;
vienuoliai:
fr(ater) Antonius Gatuelius, S.DD vicarius et cuſtos Viln(ensis) brolis, (?..) vikaras ir Vilniaus kustodas,
fr(ater) Franciſcus Drohobicius, BSI presidens et concionator Vilnen(sis) – brolis, (?..) pirmininkas ir Vilniaus pamokslininkas,
fr(ater) Bonifaciu(s) Staficki, p(ro)tunc concionator Litua(nus) Vilnen(sis) brolis, (? ..) lietuviškasis Vilniaus pamokslininkas,
fr(ater) Ludouicus Medi<...>nus, z(a)chriſta Vilnensis brolis, Vilniaus zakristijonas,
fr(ater) Joannes
Żukowski, procurator conuent(us) pr(ovin)ciæ – brolis, provincijos vienuolijos prokuratorius,
fr(ater) Bonauentur, Viln(ensis) confesſari(us) – brolis, Vilniaus nuodėmklausys,
fr(ater) Iacobus Ferru<...> Gnezn<...>is, c<onf>eſsor Viln(ensis) – brolis, Vilniaus nuodėmklausys,
Georgius Sowinſki, doctor j(uris) v(triusque), consuł ciuitatis Vilnenſis – abiejų teisių daktaras, Vilniaus m. tarėjas.
Kalba
Lotynų k.; prierašai – lenkų k.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas : 51,5 x 30 + 2,9 cm.
Tekstas : 47,3 x 16,5 cm. 

 LNMMB F101-
50

Ja, Krystyna Mikołaiowna, Nonartowna…
Ariogalos tijūnienės, Žemaitijos žemės teisėjienės Krystynos Mikołaiownos Nonartownos Sebastyanowos Kęstortowos raštas, kuriuo ji evangelikams reformatams dovanoja: Mackiškių (Mackiśzki) bažnyčią ir būstą kunigui-pamokslininkui apgyvendinti; Narkuśzkių dvaro Okuszkowsćzyznos palivarką (Lydos pav.); keturis pavaldinius su šeimomis ir turtu; kasmet po 20 kapų lietuviškų grašių iš Mackiškių dvaro kunigui išlaikyti, arba įsipareigoja nupirkti kaimą su tokiomis pat pajamomis. Šiuo raštu taip pat nustatoma fundacijos valdymo tvarka.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data

Vilnius
(Wilno), 1618 rugpjūčio 2.
Antspaudai
5 prispaudžiamieji antspaudai:
· Ariogalos tijūnienės, Žemaitijos žemės teisėjienės Krystynos Mikołaiownos Nonartownos Sebastyanowos Kęstortowos (aštuoniabriaunis, 1,8 x 1,9 cm);
· Vilniaus stalininko Olbrychto Pietkiewićziaus (aštuoniabriaunis, 1,6 x 1,6 cm);
· Airėnų, Rokantiškių ir Lavoriškių seniūno Piotro Nonarto (ovalus, 1,6 x 1,7 cm);
· Andrzei Agrypos (aštuoniabriaunis, 1,6 x 1,6 cm);
· Krzysztopho Siemaszkos (aštuoniabriaunis, 1,6 x 1,6 cm; su defektais).
Pasiraš
ė
Kristyna Mykolaiowna Nonhartowna Szebestÿanowa Kęstortowa Czywynowa IKM eragolska Szędzyna ziemska zmoczka – Ariogalos tijūnienė, Žemaitijos žemės teismo teisėjienė;
Olbracht Pietkiewicz Stolnik Wilenski – Vilniaus stalininkas;
Piotr Nonhartt Starosta Oranski Rakanciskÿ ÿ lawariskÿ – Airėnų, Lavoriškių ir Rokantiškių seniūnas;
Andrzeÿ Agrippa;
Krÿsztoph Siemaszko.
Kalba
Lenkų k. Užrašas kitoje dokumento pusėje –  kanceliarine slavų k.

Iliuminavimas
Inicialai „I“ (8 eilutės, 11 cm), „A“ (1 cm), „K“ (2,8 cm) pirmoje eilutėje papuošti augaliniu ornamentu.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 72,5 x 56,5 cm.
Tekstas: 58,5 x 41,5 cm.

 LNMMB F101-52 

ÂûïCè Ñ êíGè ãîëîâíûõ ÙðûáÖ9íLàíûõÚ Ö âL£èíè
wÙÚïðàâîâàíûõ...

Išrašas iš Vyriausiojo Tribunolo knygų. Jame pateikiamas sprendimas Brastos Švč. Trejybės augustinijonų vienuolyno (êëßøÒîðÖ ðåêãÖëû ñâåÙîãî àâêãÖøÙèíà Ö áåð7åñÙþ) byloje su LDK arklidininku Kryštofu Chodkevičiumi (êðgûÒîôà õdãîêåâè÷à) dėl dešimtinės iš Trostenickio dvaro (èç ìàåòíîñÙè ÒðîñÙåíHèêîÅ) bei dvarui priklausančių palivarkų nemokėjimo.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data

Vilnius (Ö âLèíè), 1628 rugpjūčio 22.
Antspaudai

Neišliko. Pergamento užlenkimas – 7,9 cm, atstumas tarp įpjovų virvutei – 6,7 cm.
Pasirašė
Nß êîëNåäðà ÂèëNå ïèñrà – Jan Kolendra, Vilniaus m. raštininkas;
Thomasz Karlowsky Canonik Wilensk
ÿ Deputat Duchowny ręką własną – Vilniaus m. kanauninkas, dvasi
ninkų deputatas;
Casper Zalewski Wilenski y Po<…>ski Canonik Deputat y Corrigator Duchowny ręką swą – Vilniaus m. ir <...> kanauninkas, deputatas, dvasi
ninkų korigatorius;
Stanisław Dobryka Proboszcz Szkudsky Deputat Duchown
ÿ reką własną Skudžių(
Skuodo?) klebonas, dvasininkų deputatas;
Alexand s Chalcza Chalecky Marszalek L<…> y Kola Duchownego – Aleksandr iš Chalco Chalecky, <…> maršalka ir dvasinio rato(?) <…>;
Z woiewodztwa Trockiego Deputat Jerzy Rey – Trakų pavieto deputatas;
Władysław Kierdis sek JeKMci Podstarosci y Deputat Grodzienski
karaliaus sekretorius, Gardino paseniūnis ir deputatas.

Kalba

Kanceliarinė slavų k.; užrašai kitoje pusėje –  lenkų k.
Iliuminavimas
Inicialai „Â(1,5 cm) ir „ï“ (5 eilutės, 3,7 cm).
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 69 x 36,2 + 7,9 cm.
Tekstas: 58,2 х 21,9 cm. 

 LNMMB F101-53

âûïèñÚ ÑêíèãÚ ãîëîâÚíûõ ÙðèáÓílàíûõ
Išrašas iš LDK Vyriausiojo Tribunolo knygų. Jame pateikiamas Žemaitijos kaštelionienės Maruszos Michayłownos Radzyminskos Adamowos Tallwoszowos 1629 m. rugpjūčio 17 d. raštas, kuriuo jos ir jos velionio vyro Adamo Tallwoszo statytai Šilėnų evangelikų reformatų bažnyčiai Trakų paviete dovanojami: Šilėnų (Szyllany) dvaras su Šilėnų (Szylany), Buckūnų (Bu'cku'ny), Petrašėnų (Piotroszanÿ) kaimais, Papalčių Daumantiškių (Popolcie Dowmonciszki) žemės sklypas, sidabro gaminiai ir vyro biblioteka; žentui Ianui Alfonsui Lackiui ir dukrai Ioannai Adamownai Tallwoszownai Lackai užrašomi: Ditvos (Dzitwa) dvaras Lydos paviete, 53 000 lenkiškų auksinų iš Šilėnų, Daumantiškių (Dowmonćiszki) valdų ir Plembergo (Plembork) dvaro Žemaitijos kunigaikštystėje – mainais į Šilėnų dvarą ir 40 000 lenkiškų auksinų; nustatoma fundacijos valdymo tvarka.

Autentiškumas 
Originalas. 
Dokumento parašymo vieta ir data 
Vilnius (Ö âLèíè), 1629 rugpjūčio 18 (išraše
pateikiamas dokumentas – Vilnius, 1629 rugpjūčio 17). 
Antspaudai 
Vilniaus vaivadijos žemės teismo prikabinamasis raudono vaško antspaudas (Ø 3,3 cm) tekinto medžio dėžutėje (Ø 7,8 cm) su dangteliu, pritvirtintas tamsiai raudonų ir baltų siūlų virvute (pergamento užlenkimas – 4,9 cm, trys įpjovos virvutei 4,4 cm atstumu horizontaliai, 3,3 ir 3,4 cm – įstrižai). 
Pasirašė 
IAn Wilczek Podsędek Oszmianski Dworzanin Kro Ieo M Marszałek Trybunalski – Ašmenos pateisėjas, Vyr. Tribunolo maršalka;
Wacław Kozioł Zosienski deputat wilenski – Vilniaus pav. deputatas;
Jozef Pietkiewicz deputat Wilenski – Vilniaus pav. deputatas;
Stnsław Mokrzecki Deputat Lidzki – Lydos pav. deputatas;
Dowmont Naro[…]ik Podstarosci yDeputat Wiłkomierzski – paseniūnis, Ukmergės pav. deputatas;
Danięl Turz podsęndek y dęputat brasławski – pateisėjas, Breslaujos pav. deputatas;
Mikolai paszamienski deputat trocki – Trakų pav. deputatas;
Andrzey Eysymont Deputat Powiatu Grodzienskiego – Gardino pav. deputatas;
Kzyztoph Kulwinski Deputat Kowienski – Kauno pav. deputatas;
Eliasz Rymwid zXstwa Zmuydskiego – Žemaitijos Kunigaikštystės [deputatas];
Deputat zwoiewodstwa Smolenskieo Andrzey Ansforowicz W: B – Smolensko vaiv. deputatas;
Nß êîëNåäðà ÂèëNå ïèñrà – Vilniaus žemės teismo raštininkas;
Samuell Mirskiewicz Pisarz Grodzki y Deputat Nowogrodzki ręką pilies raštininkas, Naugarduko pav. deputatas;
Mikołay Bitowtt Sędzia y Deputat Vpitski – teisėjas, Upytės pav. deputatas;
Alexander Kazimierz Zanowicz deputat Zorsza Reka Swą – Oršos deputatas;
Deputat Woiewodztwa Witebskiego Mikołay Kisiel Dorohinicki mp – Vitebsko vaiv. deputatas;
Deputat powiatu Pinskiego JAn Kyrdey Hryczyna – Pinsko pav. deputatas;
Jan Alexander Przyszychoski Deputat Woiewodztwa Brzesckiego – Brastos vaiv. deputatas.
Kalba 
Lenkų, kanceliarinė slavų k. 
Iliuminavimas 
Inicialas „â“ (2 eilutės, 5 cm) ir žodžio „ëåÙà“ raidės (0,6–3,8 cm) papuoštos augaliniais ornamentais, inicialas – raidžių “ï, ð, å” junginys (8 eilutės, 8 cm) papuoštas augaliniu ornamentu bei herbo elementais (rašalas). 
Medžiaga 

Pergamentas, rašalas. 
Matmenys 
1 lapas: 78,7 x 52,5 + 4,9 cm. 
Tekstas: 72 x 30,3 cm. 

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 F101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106  F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149


Istoriniai Lietuvos dokumentai