Collection of ParchmentsEnglish Russian


Historical Documents of the Grand Duchy of Lithuania
Popes Letters
Historical Documents of France
Historical Documents of Italy
Other Manuscripts

Catalogue

Historical Documents of the Grand Duchy of Lithuania


BRIEF DESCRIPTION (Polish)

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 F101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149

[F101-48] [F101-49] [F101-50] [F101-52] [F101-53] 

 LNMMB F101-48 

Sigismundus tertius, Dei gratia rex Poloniæ, magnus dux Lituaniæ...
Dokument, w którym Zygmunt III Waza (Sigismundus), król polski i wielki książę litewski, na prośbę Hieronima Wołowicza (Hieronymus Wołowycz), ciwuna pojurskiego, przydziela zaniedbanemu kościołowi zwingiańskiemu (Zwingi) działki ziemi przy moście przez rzekę Jurę (Iura) i we wsi Bykowiany (Bykouianij), wyznacza daninę oraz podatki i obciąża nimi chłopów w parafii.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu

Warszawa (Varszauia), 28 kwietnia 1606 r.
Pieczęć
Fragment (około ¼ części – 3 cm) pieczęci wielkiej WKL woskowej koloru czerwonego we fragmencie miseczki woskowej (4,3 cm), przywieszony na sznurku z zielono-brązowo-złotych nici (zagięcie pergaminu – 7,2 cm, 2 przecięcia na sznurek w odległości 9,5 cm).
Podpisy

Sigismundus rex – Zygmunt [III Waza], król [polski i wielki książę litewski];
Eustachius Wołowicz, præp(osi)tus Trocen(sis), notari(us) et ref(e)re(n)dari(us) M(agni) D(ucatus) Lith(uani)æ –
Eustachy Wołowicz, proboszcz trocki, pisarz i referendarz WKL.
Język
Jęz. łaciński. Zapiski w jęz. polskim.
Iluminacja
Iluminacji brak.
Materiał

Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 50,3 x 24,2 + 7,2 cm.
Tekst: 43 x 14,2 cm.

 LNMMB F101-49

In nomine Domini amen. Nos, fr(ater) Laelius Fauentin(us),..
Dokument, w którym Laeliusz Fauentinus (Lælius Fauentinus), prowincjał braci franciszkanów kowentualnych Królestwa Polskiego i WKL, oraz Antoni Gatuelius (Antonius Gatuelius), wikariusz i kustosz wileński, zezwalają członkom wileńskiego cechu rzeźników opiekować się ołtarzem i obrazem Najśw. Marii Panny w kościele Wniebowzięcia Najśw. Marii Panny w Wilnie.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu

Wilno (Vilna), 24 stycznia 1607 r.
Pieczęć
3 pieczęcie wielkie kancelarii braci franciszkanów kowentualnych woskowe koloru czerwonego (owalne, 3,5 x 5,7 cm i 6 x 7,5 cm, pieczęć trzecia wykruszona) w toczonych puszkach drewnianych (Ø 9,3 cm, Ø 11 cm, Ø 10,8 cm) bez wieczek, przywieszone na sznurkach z ciemnoczerwonych nici (12 przecięć na sznurki w odległości: od 1 do 1,5 cm pionowo, od 3 do 3,4 cm poziomo; zagięcie pergaminu 2,9 cm).
Podpisy
r(ater) Ioannes Romartouius, pro(vinciæ) Poloniæ m(i)n(iste)r pro(vincia)lis –
brat Jan Romartowius, prowincjał [braci franciszkanów kowentualnych] Królestwa Polskiego;
fr(ater) Lælius Fauentinus, pro(vinci)æ Poloniæ minister pro(vinci)alis –
brat Laeliusz Fauentinus, prowincjał [braci franciszkanów kowentualnych] Królestwa Polskiego;
fr(ater) Antonius Gatuelius, S.DD vicarius et cuſtos Viln(ensis) –
brat Antoni Gatuelius, wikariusz i kustosz wileński;
fr(ater) Franciſcus Drohobicius, BSI presidens et concionator Vilnen(sis) –
brat Franciszek Drohobicjus, przewodniczący (?) i kaznodzieja wileński;
fr(ater) Bonifaciu(s) Staficki, p(ro)tunc concionator Litua(nus) Vilnen(sis) –
brat Bonifacy Staficki, (?) litewski kaznodzieja wileński;
fr(ater) Ludouicus Medi<...>nus, z(a)chriſta Vilnensis –
brat Ludwik Medi<...>nus, zachrystian wileński;
fr(ater) Joannes Żukowski, procurator conuent(us) pr(ovin)ciæ
brat Jan Żukowski, prokurator prowincjonalny zakonu [braci franciszkanów kowentualnych];
fr(ater) Bonauentur, Viln(ensis) confesſari(us) –
brat Bonawentura, spowiednik wileński;
fr(ater) Iacobus Ferru
<...> Gnezn<...>is, c<onf>eſsor Viln(ensis) – brat Jakub Ferru<...> Gniezn<…>, spowiednik wileński;
Georgius Sowinſki, doctor j(uris) v(triusque), consuł ciuitatis Vilnenſis –
Jerzy Sowiński, doktor prawa, rajca miasta Wilna.
Język
Jęz. łaciński.
Iluminacja
Iluminacji brak.
Materiał

Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 51,5 x 30 + 2,9 cm.
Tekst: 47,3 x 16,5 cm.

 

 LNMMB F101-50

IA, Krystyna. Mikołaiowna, Nonartowna, Sebastyanowa Kęstortowa...
Dokument, w którym Krystyna Mikołajowna Nonartowna Sebestianowa Kęstortowa (Krystyna Mikołaiowna, Nonartowna, Sebastyanowa Kęstortowa), ciwunowa ejragolska, sędzina ziemska żmudzka, funduje ewangelikom reformowanym: zbór oraz mieszkanie dla kaznodziei – w Mackiszkach (Mackiśzki); pastorowi – folwark Okuszkowszczyznę dworu narkuskiego (Narkuśzki, Okuszkowsćzyzna) w powiecie lidzkim; 4 poddanych z rodzinami i majątkiem; corocznie – 20 kop litewskich groszy z dworu Mackiszki bądź zamierza kupić wieś o wymienionym dochodzie; ustala porządek kierowania fundacją.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu

Wilno (Wilno), 2 sierpnia 1618 r.
Pieczęcie
5 pieczęci odciskanych:
Krystyny Mikołajowny Nonartowny Sebestianowej Kęstortowej (Krystyna Mikołaiowna, Nonartowna, Sebastyanowa Kęstortowa), ciwunowej ejragolskiej, sędziny ziemskiej żmudzkiej (ośmioramienna, 1,8 x 1,9 cm);
Olbrachta Pietkiewicza (Olbrycht Pietkiewićz), stolnika wileńskiego (ośmioramienna, 1,6 x 1,6 cm);
Piotra Nonarta (Piotr Nonart), starosty orańskiego, rokanciskiego, ławaryskiego (owalna, 1,6 x 1,7 cm);
Andrzeja Agryppy (Andrzei Agrypa) (ośmioramienna, 1,6 x 1,6 cm);
Krzysztofa Siemaszki (Krzysztoph Siemaszka) (ośmioramienna, 1,6 x 1,6 cm).
Podpisy

Kristyna Mykolaiowna Nonhartowna Szebestÿanowa Kęstortowa Czywynowa IKM eragolska Szędzyna ziemska – Krystyna Mikołajowna Nonhartowna [Nonartowna] Sebestianowa Kęstortowa, ciwunowa ejragolska, sędzina ziemska [żmudzka];
Olbracht Pietkiewicz Stolnik Wilenski  – Olbracht Pietkiewicz, stolnik wileński;
Piotr Nonhartt Starosta Oranski Rakanciskÿ ÿ lawariskÿ – Piotr Nonhart [Nonart], starosta orański, rokanciski, ławaryski;
Andrzeÿ Agrippa – Andrzej Agryppa;
Krÿsztoph Siemaszko – Krzysztof Siemaszko.
Język

Jęz. polski. Na odwrociu – zapiski w jęz. ruskim.
Iluminacja

Inicjały "I" (8 wierszy, 11cm), "A" (1cm), "K" (2,8cm) w wierszu pierwszym zdobione ornamentem roślinnym.
Materiał
Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 72,5 x 56,5 cm.
Tekst: 58,5 x 41,5 cm.

 LNMMB F101-52 

ÂûïCè Ñ êíGè ãîëîâíûõ ÙðûáÖ9íLàíûõÚ Ö âL£èíè wÙÚïðàâîâàíûõ...
Wypis z ksiąg Trybunału WKL, zawierający dokument Trybunału WKL w sprawie brzeskiego klasztoru augustianów Św. Trójcy (êëßøÒîðÖ ðåêãÖëû ñâåÙîãî àâêãÖøÙèíà Ö áåð7åñÙþ) z koniuszym WKL Krzysztofem Chodkiewiczem (êðgûÒîôà õdãîêåâè÷à) o zapłacenie dziesięciny z posiadłości Trostienickoje (èç ìàåòíîñÙè ÒðîñÙåíHèêîÅ) i do niej należących folwarków.

Autentyczność
Oryginał.

Miejsce i data powstania dokumentu

Wilno
(Ö âLèíè), 22 sierpnia 1628 r.
Piec
zęć
Pieczęci brak (2 przecięcia na sznurek w odległości
6,7 cm; zagięcie pergaminu 7,9 cm).
Podpisy

NNN
ß êîëNåäðà ÂèëNå ïèñrà Jan Kolendra, pisarz wileński;
Thomasz Karlowsky Canonik Wilenskÿ Deputat Duchowny ręką własną –
Tomasz Karłowski, kanonik wileński, deputowany duchowny;
Casper Zalewski Wilenski y Po
<…>ski Canonik Deputat y Corrigator Duchowny ręką swą – Kacper Zalewski, kanonik wileński i po<…>ski, deputowany i korrygator duchowny;
Stanisław Dobryka Proboszcz Szkudsky Deputat Duchownÿ reką własną –
Stanisław Dobryka, proboszcz szkudzki, deputowany duchowny;
Alexand s Chalcza Chalecky Marszalek L
<…> y Kola Duchownego – Aleksander Chalecki z Chalcza, marszałek l<…> i koła duchownego;
Z woiewodztwa Trockiego Deputat Jerzy Rey –
Jerzy Rej, deputowany województwa trockiego;
Władysław Kierdis sek JeKMci Podstarosci y Deputat Grodzienski –
Władysław Kierdis, sekretarz królewski, podstarości i deputowany pow. grodzieńskiego.
Język
Jęz. ruski. Na odwrociu
zapiski w jęz. polskim.
Iluminacja
Inicjały
"Â" (1,5 cm) oray "ï" (5 wierszy, 3,7 cm).
Materiał

Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 69 x 36,2 + 7,9 cm.
Tekst: 58,2 x 21,9 cm.

 

 LNMMB F101-53

âûïèñÚ ÑêíèãÚ ãîëîâÚíûõ ÙðèáÓílàíûõ
Wypis z ksiąg Trybunału WKL, zawierający dokument z dn. 17 sierpnia 1629 r., w którym Marusza Michajłowna Radzymińska Adamowa Talwoszowa (Marusza Michayłowna Radzyminska Adamowå Tallwoszowa), kasztelanowa żmudzka, funduje szylańskiemu zborowi ewangelików reformowanych w powiecie trockim (zbudowanemu przez nią i jej męża Adama Talwosza (Adam Tallwosz): dobra Szylany (Szyllany) ze wsiami (Szylany (Szylany), Buckuny (Bu'cku'ny), Piotroszany (Piotroszanÿ)), grunt Popolcie Dowmonciszki (Popolcie Dowmonciszki), wyroby srebrne, bibliotekę męża; zięciowi Janowi Alfonsowi Lackiemu (Ian Alfons lacki) i córce Joannie Adamownie Talwoszownie Lackiej (Ioanna Adamowna Tallwoszowna lacka) zapisuje dobra Dzitwę (Dzitwa) w powiecie lidzkim, 53 000 złotych polskich z dóbr Szylany, Dowmonciszki (Dowmonćiszki) i Plembork (Plembork) w Księstwie Żmudzkim w zamian za dobra Szylany i 40 000 złotych polskich; ustala porządek kierowania fundacją.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Wilno  (Ö âLèíè), 18 sierpnia 1629 r. (wypis zawiera dokument: Wilno, 17 sierpnia 1629 r.).
Pieczęć
Pieczęć sądu ziemskiego województwa wileńskiego woskowa koloru czerwonego (Ø 3,3 cm) w toczonej puszce drewnianej (Ø 7,8 cm) z wieczkiem, przywieszona na sznurku z ciemnoczerwono-białych nici (3 przecięcia na sznurek w odległości: 4,4 cm – poziomo, 3,3 ir 3,4 cm – ukośnie; zagięcie pergaminu – 4,9 cm).
Podpisy
IAn Wilczek Podsędek Oszmianski Dworzanin Kro Ieo M Marszałek Trybunalski – Jan Wilczek, podsędek oszmiański, dworzanin królewski, marszałek Trybunału;
Wacław Kozioł Zosienski deputat wilenski – Wacław Kozioł Zosieński (?), deputowany pow. wileńskiego; 
Jozef Pietkiewicz deputat Wilenski – Józef Pietkiewicz, deputowany pow. wileńskiego;
Stnsław Mokrzecki Deputat Lidzki – Stanisław Mokrzecki, deputowany pow. lidzkiego;
Dowmont Naro<>ik Podstarosci yDeputat Wiłkomierzski – Dowmont Naro<…>ik, podstarości, deputowany pow. wiłkomierskiego;
Danięl Turz podsęndek y dęputat brasławski – Daniel Turz, podsędek, deputowany pow. brasławskiego;
Mikolai paszamienski deputat trocki – Mikołaj Paszamieński, deputowany pow. trockiego;
Andrzey Eysymont Deputat Powiatu Grodzienskiego – Andrzej Ejsymont, deputowany pow. grodzieńskiego;
Kzyztoph Kulwinski Deputat Kowienski – Krzysztof Kulwiński, deputowany pow. kowieńskiego;
Eliasz Rymwid zXstwa Zmuydskiego – Eliasz Rymwid, [deputowany] Księstwa Żmudzkiego;
Deputat zwoiewodstwa Smolenskieo Andrzey Ansforowicz W: B – Andrzej Ansforowicz, deputowany województwa smoleńskiego;
NNNß êîëNåä ïèñrà ÂèëNå – Jan Kolend, pisarz wileńskiego sądu ziemskiego;
Samuell Mirskiewicz Pisarz Grodzki y Deputat Nowogrodzki ręką – Samuel Mirskiewicz, pisarz grodzki, deputowany pow. nowogrodzkiego;
Mikołay Bitowtt Sędzia y Deputat Vpitski – Mikołaj Bitowt, sędzia, deputowany pow. upickiego;
Alexander Kazimierz Zanowicz deputat Zorsza Reka Swą – Alaksander Kazimierz Zanowicz, deputowany orszański;
Deputat Woiewodztwa Witebskiego Mikołay Kisiel Dorohinicki mp – Mikołaj Kisiel Dorohinicki, deputowany województwa witebskiego;
Deputat powiatu Pinskiego JAn Kyrdey Hryczyna – Jan Kyrdej [Kirdej] Hryczyna, deputowany pow. pińskiego;
Jan Alexander Przyszychoski Deputat Woiewodztwa Brzesckiego – Jan Aleksander Przyszychoski, deputowany województwa brzeskiego.
Język
Jęz. polski, ruski.
Iluminacja
Inicjał “â”(2 wiersze, 5 cm) i litery wyrazu “ëåÙà” (0,6–3,8 cm) zdobione ornamentem roślinnym, inicjał – połączenie liter “ï, ð, å” (8 wierszy, 8 cm) zdobione ornamentem roślinnym oraz elementami herbu.
Materiał
Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 78,7 x 52,5 + 4,9 cm.
Tekst: 72 x 30,3 cm.

 

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 F101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149


Historical Documents of the Grand Duchy of Lithuania