Pergamentų kolekcijaLietuviškai Rusiškai Lenkiškai


Istoriniai Lietuvos dokumentai
Popiežių raštai
Istoriniai Prancūzijos dokumentai
Istoriniai Italijos dokumentai
Kiti raštai
Katalogas

Istoriniai Lietuvos dokumentai


TRUMPIEJI APRAŠAI (lenkiškai)

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 F101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149

[F101-38] [F101-39] [F101-41] [F101-43] [F101-44] 

 LNMMB F101-38

[ñ]Ùýôàíú áXîþ ìCëòþ êîðlî ïîëñêè9 âåëèêè9 êíßç ëètñêè9...
Dokument, w którym Stefan Batory ([ñ]Ùýôàíú), król polski i wielki książę litewski, nadaje dowódcy wojsk węgierskich Gabryelowi Bekieszowi Skornatowi (êãàáðûåëß áåêåøà ñêîðíàÙÕ), jako ojcowiznę posiadłość Owantę (Olantę(?))  (wâàíÙó) z dworami krysztorzyskim i hiertniskim (êðûøÙîôègñêèM è êãåðÒíègñêèM ) oraz dwory Hermaniszki (ãýðìàíèøè) i helmiński (ãýëìèíñêè) ze wsiami (wymienione) w powiecie wiłkomierskim, należącymi wcześniej do ściętego Hryhorego Ostyka (ãðèãîrþ wñÙèêó).

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Warszawa (Õ âàrøàâå), 3 lutego 1581 r.
Pieczęć
Fragment pieczęci wielkiej WKL woskowej koloru czerwonego (Æ  7,5 cm) i resztki miseczki woskowej (4,5 oraz 3 cm), przywieszone na sznurku z biało-czerwono-żółto-niebieskich nici (2 przecięcia na sznurek w odległości 15,5 cm; zagięcie pergaminu – 15,2 cm).
Podpisy
Stephanus rex Stefan [Batory], król [polski i wielki książę litewski];
ßíÚ ãëåáîâè÷ íà äÕáðDîíå êàg  ò ìNåñêè ïîdñêàráè çåMñêè è ïèñàr   Jan Hlebowicz na Dubrownie, kasztelan miński, podskarbi ziemski oraz pisarz.
Język
Jęz. ruski. Na marginesie z lewej strony – dopisek w jęz. polskim (XIX w.), potwierdzony pieczęcią herbową Radziwiłłów, na odwrociu – zapiska archiwalna i in. w jęz. polskim.
Iluminacja
Iluminacji brak.
Materiał
Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 65,4 x 37,5 + 15,2 cm.
Tekst: 46,2 x 15 cm. 

 LNMMB F101-
39

Stephanus, Dei gratia rex Poloniæ, magnus dux Lituaniæ…
Dokument, w którym Stefan Batory (Stephanus), król polski i wielki książę litewski, zatwierdza statut wileńskiego cechu szewców.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Wilno (Vilna), 1 lipca 1579 r.
Pieczęć
Pieczęci brak (2 przecięcia na sznurek w odległości 12 cm; zagięcie pergaminu 9,5 cm).
Podpisy

Stephanus rex – Stefan [Batory], król [polski i wielki książę litewski];
Venceſlaus Agrippa, Sacræ regiæ m(aiesta)tis
in Magno Ducatu Lituaniæ notarius
– Wencław Agryppa, pisarz WKL..
Język
Jęz. łaciński.
Iluminacja
Iluminacji brak.
Materiał

Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 59 x 37 + 9,5 cm.
Tekst: 46 x 21,5 cm. 

 LNMMB F101-
41

ÂûïèñÚ ñ êíèãÚ ñïðàâÚ ñÖäîâÚ ãîëîâúíûõÚ ÙðûáÓíàëüíûõ wòïðàâîâàíûõ Ö âèëüíè
Wypis z ksiąg Trybunału WKL, zawierający dokument z dn. 7 czerwca 1590 r., w którym Piotr Wojciechowicz Stabrowski (ïåÙðÚ âî9Ùåõîâè÷Ú ñÙàáðîâñêè9 ñÙàðîñÙà Ùðî9äàíüñêè9 ÙèâóíÚ âåñâ7ßíÚñêè9), starosta trojdański, ciwun wieświański sprzedaje wileńskim ewangelikom reformowanym kamienicę wirszyłowską (íà ê7àìåíèöÖ… ïðîç7ûâà7åìó7þ âèðÚø7ûëîâÚñêÖ7þ) w okolicy targu rybnego miasta Wilna.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Wilno (Ö âèëüí7è), 3 lipca 1590 r. (wypis zawiera dokument: Wilno, 7 czerwca 1590 r.).
Pieczęć
Pieczęci brak (2 przecięcia w odległości 12,5 cm; zagięcie pergaminu – 7,1 cm).
Podpisy
 
JAn Pac Ciwun Wilenski Starosta Ka<…>mieski Marszalek Trybunalski Jan Pac, ciwun wileński, starosta <…>, marszałek Trybunału [WKL];
ùàñíü9 î÷óìà÷êà äýïóÙàò âëàñòíîè ðÖêîþ Szczasny Oczumaczka, deputowany;
Jan Tryzna ręką swą – Jan Tryzna;
çåìëè æîìîèòñêîå ÑòàíèñëDà ÷åõîâè÷ ìràùàëKà åãî ê Lì
– Stanisław Czechowicz, [deputowany] ziemi żmudzkiej, marszałek;
Jasper Dawgird woiski wilkomirski  – Jasper Dawgird
, wojski wiłkomierski; 
Mkolay Sakietla kuchmistr wlasną ręką – Mikołaj Sakietla, kuchmistrz;
powÿtu kowienskÿego deputat stanÿslaw diadkowskÿ stolnik kowienskÿ Ręką
Stanisław Dziadkowski, deputowany pow. kowieńskiego, stolnik kowieński;
Piotr Predrychowicz Rodoszansky: Deputat wlasną ręką –  Piotr Predrychowicz Rodoszański, deputowany;
ërêå ïåòêåâè÷ ïèñàðü – Łukierij (?) Pietkiewicz, pisarz;
ç âîåâîÒñÙâà ÒðHîêGî ëàâðåíü åÃâè÷ü ðrèõåðñêè9 
Łaurenty [Wawrzyniec (?)] Jegwicz (?) Richerski, [deputowany] województwa trockiego;
Z woiewodztwa Trockieo Jzy Mieleszko własną ręką swą – Jerzy Mieleszko, [deputowany] województwa trockiego;
Z woiewodztwa Trockiego Piotr Szvkszta podstoli kowienskÿ Ręką swą – Piotr Szukszta, podstoli kowieński, [deputowany] województwa
trockiego;
Z woyewodztwa Wythebsyego Jzÿ droczky Sokolynsky Ręką swą – Jerzy Droczko [Drocki (?), Drucki (?)] Sokoliński, [deputowany] województwa witebskiego;
ç âî7åâdîñÒâà <...>îêñëDàñêîãî âàøå9 âåëè÷êè9 ðÖêîþ Ñâîåþ Waszej Wieliczko, [deputowany] województwa <...>.
Język
Jęz. ruski, na odwrociu – część tekstu, podpisów oraz zapiski w jęz. polskim.
Iluminacja
Inicjały  (3 wiersze, 6 cm; oraz 2 wiersze, 3 cm) i “ï” (16 wierszy, 13 cm) zdobione ornamentem plecionym (kolory: złoty, zielony, czerwony i ciemnoniebieski), zamknięte kontury rysunków zdobione zielonymi kropkami oraz kwiatami. Litera ä oraz wyniesiona litera “ñ” zdobione kwiatami o kształcie trójliści (atrament oraz farba koloru złota), zdobione również ogonki liter ostatnich wierszy.
Materiał
Pergamin, atrament, farba.
Wymiary
1 karta: 80,6 x 49,9 + 7,1 cm.
Tekst: 67,2 x 36,5 cm. 

 LNMMB F101-43 

ÂûïCè Ñ êíGè ÑïðDà ñóäîâÚ ãîëî[â]íûõ Ùð[ûáóí]Làíûõ...
Wypis z ksiąg Trybunału WKL zawierający dokument, w którym ziemianin Jan Adamowicz Hajko (ßíÚ àäàìîâè÷ ãà9êî) sprzedaje Szczasnemu Bohumatce (ùàñíîãî áîãÖìàÙÚêè) dwór Lebiedzkoje Hajkowskoje (ëåádåñêîå ãà9êîâñêîå).

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Wilno
(Ö âèëíè), 28 czerwca 1596 r. (aktykacja dokumentu Wilno (?), 27 czerwca 1596 r.).
Pieczęć
Pieczęć województwa wileńskiego (?) woskowa koloru czerwonego (Ø 3 cm) w miseczce woskowej (Ø 4,2 cm) i puszce drewnianej (Ø 4,8 cm), przywieszona na sznurku z niebieskich nici (2 przecięcia na sznurek w odległości 3,5 cm; zagięcie pergaminu – 6,5 cm).
Podpisy
ëóêrå ïåòêåâè÷ ïèñàð
Łukierij [Łukasz (?)
] Pietkiewicz, pisarz;
<
...>ëDàñêîãî äåïóÒàò Öð<...>ôèëèìîíîâûõ ðóêîþ;
Jan Tryzna –
Jan Tryzna.
Język
Jęz. ruski. Podpisy aktykowanego dokumentu
w jęz. polskim, na odwrociu archiwalna zapiska w jęz polskim.
Iluminacja
Inicjały
"â" (2,6 cm), “ë” (4,2 cm) ir “ï” (13 wierszy, 9.2 cm).
Materiał

Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 61 x 41,5 + 6,5 cm.
Tekst: 54 x 34 cm.

 

 LNMMB F101-44

PRAECONSVLES ET CONSVLES…
Wypis z ksiąg rady wileńskiej, zawierający dokument z dn.15 października (?) 1597 r., w którym rada wileńska transumuje oraz uzupełnia przywilej Zygmunta III Wazy (ZIGMVNT, SIGISMVNDVS REX), króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego, z dn. 15 kwietnia 1596 (?) r., ustanawiający wileński cech rzeźników oraz zatwierdzający jego statut.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu

Daty brak (wypis zawiera dokument Wilno (Wilno), 15 października (?) 1597).
Pieczęć
Pieczęć wielka miasta Wilna woskowa koloru czerwonego (Ø 5 cm) w toczonej puszce drewnianej (Ø 8,5 cm) bez wieczka, przywieszona na pasku pergaminowym (3 przecięcia na pasek w odległości: 7 cm poziomo, 7,1 i 7 cm ukośnie; zagięcie pergaminu 8 cm).
Podpisy
Podpisów brak.
Język

Jęz. polski, łaciński.
Iluminacja
Iluminacji brak.
Materiał
Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 73,3 x 48 + 8 cm.
Tekst: 63,3 x 34,7 cm.

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 F101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86  F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149


Istoriniai Lietuvos dokumentai