Collection of ParchmentsEnglish Polish Russian


Historical Documents of the Grand Duchy of Lithuania
Popes Letters
Historical Documents of France
Historical Documents of Italy
Other Manuscripts

Catalogue

Historical Documents of the Grand Duchy of Lithuania


BRIEF DESCRIPTION (
Polish)

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 F101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149

[F101-38] [F101-39] [F101-41] [F101-43] [F101-44] 

 LNMMB F101-38

[ñ]Ùýôàíú áXîþ ìCëòþ êîðlî ïîëñêè9 âåëèêè9 êíßç ëètñêè9...
Dokument, w którym Stefan Batory ([ñ]Ùýôàíú), król polski i wielki książę litewski, nadaje dowódcy wojsk węgierskich Gabryelowi Bekieszowi Skornatowi (êãàáðûåëß áåêåøà ñêîðíàÙÕ), jako ojcowiznę posiadłość Owantę (Olantę(?))  (wâàíÙó) z dworami krysztorzyskim i hiertniskim (êðûøÙîôègñêèM è êãåðÒíègñêèM ) oraz dwory Hermaniszki (ãýðìàíèøè) i helmiński (ãýëìèíñêè) ze wsiami (wymienione) w powiecie wiłkomierskim, należącymi wcześniej do ściętego Hryhorego Ostyka (ãðèãîrþ wñÙèêó).

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Warszawa (Õ âàrøàâå), 3 lutego 1581 r.
Pieczęć
Fragment pieczęci wielkiej WKL woskowej koloru czerwonego (Æ  7,5 cm) i resztki miseczki woskowej (4,5 oraz 3 cm), przywieszone na sznurku z biało-czerwono-żółto-niebieskich nici (2 przecięcia na sznurek w odległości 15,5 cm; zagięcie pergaminu – 15,2 cm).
Podpisy
Stephanus rex
Stefan [Batory], król [polski i wielki książę litewski];
ßíÚ ãëåáîâè÷ íà äÕáðDîíå êàg  ò ìNåñêè ïîdñêàráè çåMñêè è ïèñàr   Jan Hlebowicz na Dubrownie, kasztelan miński, podskarbi ziemski oraz pisarz.
Język
Jęz. ruski. Na marginesie z lewej strony – dopisek w jęz. polskim (XIX w.), potwierdzony pieczęcią herbową Radziwiłłów, na odwrociu – zapiska archiwalna i in. w jęz. polskim.
Iluminacja
Iluminacji brak.
Materiał
Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 65,4 x 37,5 + 15,2 cm.
Tekst: 46,2 x 15 cm.

 

 LNMMB F101-39

Stephanus, Dei gratia rex Poloniæ, magnus dux Lituaniæ…
Dokument, w którym Stefan Batory (Stephanus), król polski i wielki książę litewski, zatwierdza statut wileńskiego cechu szewców.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Wilno (Vilna), 1 lipca 1579 r.
Pieczęć
Pieczęci brak (2 przecięcia na sznurek w odległości 12 cm; zagięcie pergaminu 9,5 cm).
Podpisy

Stephanus rex – Stefan [Batory], król [polski i wielki książę litewski];
Venceſlaus Agrippa, Sacræ regiæ m(aiesta)tis
in Magno Ducatu Lituaniæ notarius
– Wencław Agryppa, pisarz WKL..
Język
Jęz. łaciński.
Iluminacja
Iluminacji brak.
Materiał
Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 59 x 37 + 9,5 cm.
Tekst: 46 x 21,5 cm. 

 

 F101-
41

ÂûïèñÚ ñ êíèãÚ ñïðàâÚ ñÖäîâÚ ãîëîâúíûõÚ ÙðûáÓíàëüíûõ wòïðàâîâàíûõ Ö âèëüíè
Wypis z ksiąg Trybunału WKL, zawierający dokument z dn. 7 czerwca 1590 r., w którym Piotr Wojciechowicz Stabrowski (ïåÙðÚ âî9Ùåõîâè÷Ú ñÙàáðîâñêè9 ñÙàðîñÙà Ùðî9äàíüñêè9 ÙèâóíÚ âåñâ7ßíÚñêè9), starosta trojdański, ciwun wieświański sprzedaje wileńskim ewangelikom reformowanym kamienicę wirszyłowską (íà ê7àìåíèöÖ… ïðîç7ûâà7åìó7þ âèðÚø7ûëîâÚñêÖ7þ) w okolicy targu rybnego miasta Wilna.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Wilno (Ö âèëüí7è), 3 lipca 1590 r. (wypis zawiera dokument: Wilno, 7 czerwca 1590 r.).
Pieczęć
Pieczęci brak (2 przecięcia w odległości 12,5 cm; zagięcie pergaminu – 7,1 cm).
Podpisy
 
JAn Pac Ciwun Wilenski Starosta Ka<…>mieski Marszalek Trybunalski Jan Pac, ciwun wileński, starosta <…>, marszałek Trybunału [WKL];
ùàñíü9 î÷óìà÷êà äýïóÙàò âëàñòíîè ðÖêîþ Szczasny Oczumaczka, deputowany;
Jan Tryzna ręką swą – Jan Tryzna;
çåìëè æîìîèòñêîå ÑòàíèñëDà ÷åõîâè÷ ìràùàëKà åãî ê Lì
– Stanisław Czechowicz, [deputowany] ziemi żmudzkiej, marszałek;
Jasper Dawgird woiski wilkomirski  – Jasper Dawgird
, wojski wiłkomierski; 
Mkolay Sakietla kuchmistr wlasną ręką – Mikołaj Sakietla, kuchmistrz;
powÿtu kowienskÿego deputat stanÿslaw diadkowskÿ stolnik kowienskÿ Ręką
Stanisław Dziadkowski, deputowany pow. kowieńskiego, stolnik kowieński;
Piotr Predrychowicz Rodoszansky: Deputat wlasną ręką –  Piotr Predrychowicz Rodoszański, deputowany;
ërêå ïåòêåâè÷ ïèñàðü – Łukierij (?) Pietkiewicz, pisarz;
ç âîåâîÒñÙâà ÒðHîêGî ëàâðåíü åÃâè÷ü ðrèõåðñêè9 
Łaurenty [Wawrzyniec (?)] Jegwicz (?) Richerski, [deputowany] województwa trockiego;
Z woiewodztwa Trockieo Jzy Mieleszko własną ręką swą – Jerzy Mieleszko, [deputowany] województwa trockiego;
Z woiewodztwa Trockiego Piotr Szvkszta podstoli kowienskÿ Ręką swą – Piotr Szukszta, podstoli kowieński, [deputowany] województwa
trockiego;
Z woyewodztwa Wythebsyego Jzÿ droczky Sokolynsky Ręką swą – Jerzy Droczko [Drocki (?), Drucki (?)] Sokoliński, [deputowany] województwa witebskiego;
ç âî7åâdîñÒâà <...>îêñëDàñêîãî âàøå9 âåëè÷êè9 ðÖêîþ Ñâîåþ Waszej Wieliczko, [deputowany] województwa <...>.
Język
Jęz. ruski, na odwrociu – część tekstu, podpisów oraz zapiski w jęz. polskim.
Iluminacja
Inicjały  (3 wiersze, 6 cm; oraz 2 wiersze, 3 cm) i “ï” (16 wierszy, 13 cm) zdobione ornamentem plecionym (kolory: złoty, zielony, czerwony i ciemnoniebieski), zamknięte kontury rysunków zdobione zielonymi kropkami oraz kwiatami. Litera ä oraz wyniesiona litera “ñ” zdobione kwiatami o kształcie trójliści (atrament oraz farba koloru złota), zdobione również ogonki liter ostatnich wierszy.
Materiał
Pergamin, atrament, farba.
Wymiary
1 karta: 80,6 x 49,9 + 7,1 cm.
Tekst: 67,2 x 36,5 cm. 

 

 LNMMB F101-43 

ÂûïCè Ñ êíGè ÑïðDà ñóäîâÚ ãîëî[â]íûõ Ùð[ûáóí]Làíûõ...
Wypis z ksiąg Trybunału WKL zawierający dokument, w którym ziemianin Jan Adamowicz Hajko (ßíÚ àäàìîâè÷ ãà9êî) sprzedaje Szczasnemu Bohumatce (ùàñíîãî áîãÖìàÙÚêè) dwór Lebiedzkoje Hajkowskoje (ëåádåñêîå ãà9êîâñêîå).

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Wilno
(Ö âèëíè), 28 czerwca 1596 r. (aktykacja dokumentu – Wilno (?), 27 czerwca 1596 r.).
Pieczęć
Pieczęć województwa wileńskiego (?) woskowa koloru czerwonego (Ø 3 cm) w miseczce woskowej (Ø 4,2 cm) i puszce drewnianej (Ø 4,8 cm), przywieszona na sznurku z niebieskich nici (2 przecięcia na sznurek w odległości 3,5 cm; zagięcie pergaminu – 6,5 cm).
Podpisy
ëóêrå ïåòêåâè÷ ïèñàð
Łukierij [Łukasz (?)] Pietkiewicz, pisarz;
<...>ëDàñêîãî äåïóÒàò Öð<...>ôèëèìîíîâûõ ðóêîþ
;
Jan Tryzna –
Jan Tryzna.
Język
Jęz. ruski. Podpisy aktykowanego dokumentu – w jęz. polskim, na odwrociu – archiwalna zapiska w jęz polskim.
Iluminacja
Inicjały
"â" (2,6 cm), “ë” (4,2 cm) ir “ï” (13 wierszy, 9.2 cm).
Materiał

Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 61 x 41,5 + 6,5 cm.
Tekst: 54 x 34 cm.

 

 LNMMB F101-44

PRAECONSVLES ET CONSVLES…
Wypis z ksiąg rady wileńskiej, zawierający dokument z dn.15 października (?) 1597 r., w którym rada wileńska transumuje oraz uzupełnia przywilej Zygmunta III Wazy (ZIGMVNT, SIGISMVNDVS REX), króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego, z dn. 15 kwietnia 1596 (?) r., ustanawiający wileński cech rzeźników oraz zatwierdzający jego statut.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu

Daty brak (wypis zawiera dokument Wilno (Wilno), 15 października (?) 1597).
Pieczęć
Pieczęć wielka miasta Wilna woskowa koloru czerwonego (Ø 5 cm) w toczonej puszce drewnianej (Ø 8,5 cm) bez wieczka, przywieszona na pasku pergaminowym (3 przecięcia na pasek w odległości: 7 cm poziomo, 7,1 i 7 cm ukośnie; zagięcie pergaminu 8 cm).
Podpisy
Podpisów brak.
Język

Jęz. polski, łaciński.
Iluminacja
Iluminacji brak.
Materiał
Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 73,3 x 48 + 8 cm.
Tekst: 63,3 x 34,7 cm.

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 F101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149


Historical Documents of the Grand Duchy of Lithuania