Pergamentų kolekcijaLietuviškai Rusiškai Lenkiškai


Istoriniai Lietuvos dokumentai
Popiežių raštai
Istoriniai Prancūzijos dokumentai
Istoriniai Italijos dokumentai
Kiti raštai
Katalogas

Istoriniai Lietuvos dokumentai


TRUMPIEJI APRAŠAI (lenkiškai)

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149

[F101-32] [F101-33] [F101-35] [F101-36] [F101-37] 

 LNMMB F101-32

[æ]èêãèìîíF àâãóñF áXîþ ìëñF6þ...
Dokument, w którym Zygmunt II August, król polski i wielki książę litewski, potwierdza prawo własności ziemianina Stiepana Tarnowskiego (ñÙåïàíó Ùàðíîâñîìó) do wsi Hiesuły i Szarki (êãåñóëû 7à øràêè) we włości hruścieńskiej, w zamian za posiadłość waryjską (äâîðåöÚ 7åãî âàðèñêè9) i 2 zamieszkane włoki w Sołkinikach (ñîëêèíèêàõÚ) w powiecie trockim; oraz transumuje dokument z dn. 3 maja 1565 r., w którym Jan Jeronimowicz [Hieronimowicz] Chodkiewicza (ßíÚ 7Åðîíèìîâè÷Ú õîäêåâè÷à), starosta żmudzki, potwierdza wymianę i określa granice ziem.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Grodno (Ö ãîðîäíå), 16 sierpnia 1565 r.
Pieczęć
Pieczęć mała WKL woskowa (Æ 3,5 cm) koloru czerwonego w miseczce woskowej o kształcie trójkąta (7 x 7 x 8,5 cm), przywieszona na sznurku z zielono-czerwonych nici jedwabnych (2 przecięcia na sznurek w odległości 7,9 cm; zagięcie pergaminu – 9,5 cm).
Podpisy
Sigismundus Augustus Rex Zygmunt [II] August, król [polski i wielki książę litewski];
7wñÙàônå Âîëîâè÷ Ostafi [Eustachy] Wołowicz[, podskarbi ziemski WKL, marszałek dworny].
Język
Jęz. ruski, skoropis. Na odwrociu – zapiska archiwalna w jęz. polskim.
Iluminacja
Iluminacji brak.
Materiał
Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 68,4 x 36,5 + 9,5 cm.
Tekst: 55 x 23 cm.

 LNMMB F101-
33

[â]î èìÝ áXî7å ñÙNàñÝ êó âå÷íî ïàìåÙè
Dokument, w którym Zygmunt II August (æèêãèìîííF  7AâãóñÙú), król polski i wielki książę litewski, potwierdza dworzanom, książętom oraz szlachcie WKL wyznania prawosławnego równe z katolikami prawa do uczestniczenia w kierowaniu państwem, piastowania urzędów państwowych; potwierdza również prawomocność dokumentów WKL napisanych w jęz. ruskim.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Wilno (Ö Ãîðîäíå), 1 lipca 1568 r.
Pieczęć
Fragment (Æ  7 cm) pieczęci wielkiej WKL woskowej koloru czerwonego oraz fragment (Æ 12,5 cm) miseczki woskowej (zachowała się część większa miseczki) w puszce metalowej (Æ 14 cm), przywieszony na sznurku z nici koloru złota i srebra (2 przecięcia na sznurek w odległości 12 cm; zagięcie pergaminu – 9,1 cm).
Podpisy
Sigismundus Augustus Rex Zygmunt [II] August, król [polski i wielki książę litewski];
Nikolaus Radivil Palakius vilnesis canlavius M; D; Lituanie ets mar spris Mikołaj Radziwiłł, wojewoda wileński, marszałek i kanclerz WKL;
ß øMèêîâè÷ ìàðøàëKî ïèñrà ñÙàðîñFà Fûñêîèskijj äråæàâöà âLèêîìrèskijj Jan Szymkowicz, marszałek, pisarz, starosta tykociński, dzierżawca wiłkomierski.
Język
Jęz. ruski, półustaw przechodzący w skoropis.
Iluminacja
Iluminacji brak.
Materiał
Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta:
80,2 x 51,4 + 9,1 cm.
Tekst: 69,8 x 40 cm.

 LNMMB F101-
35

Stephanus, Dei gratia rex Poloniæ, magnus dux Lithuaniæ…
Dokument, w którym Stefan Batory (Stephanus), król polski i wielki książę litewski, transumuje i potwierdza przywilej Aleksandra Jagiellończyka (Alexander), króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego, z dn. 24 czerwca 1502 r., który transumuje i potwierdza przywilej Witolda (Witoldus), wielkiego księcia litewskiego, z dn. 26 stycznia 1380 r., zezwalający na założenie klasztoru augustianów w mieście Brześciu (Brzesth), fundujący działki ziemi w mieście Brześciu oraz wieś Kosztomłoty (?) (Koszthomlothi) nad rzeką Bug (Bugk).

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu

Wilno (Vilna), 12 maja 1579 r.
Pieczęć
Pieczęć mała WKL woskowa koloru czerwonego (Ø 4,5 cm) w miseczce woskowej (Ø 10 cm), przywieszona na sznurku z szaro-czerwonych nici (2 przecięcia na sznurek w odległości 8 cm; zagięcie pergaminu – 9 cm).
Podpis

Stephanus rex – Stefan [Batory], król [polski i wielki książę litewski].
Język
Jęz. łaciński. Zapiski w jęz. polskim.
Iluminacja
Iluminacji brak.
Materiał

Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 65 x 31 + 9 cm.
Tekst: 55,5 x 16,5 cm.

 

 LNMMB F101-36 

STEPHANVS DEI gratis Rex Poloniæ, Magnus Dux Lithwaniæ...
Dokument, w którym Stefan Batory (Stephanus), król polski i wielki książę litewski transumuje i potwierdza dokument Waleriana Protasewicza (Valerianus), biskupa wileńskiego, z dn. 13 lutego 1566 r., potwierdzający testament Doroty Bartłomiejowny (Dorothea Barthlomieiowna), która cały swój majątek zapisuje swemu mężowi Stefanowi Hrehorowiczowi (Stephanus Hrehorowicz).

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Wilno (Wilna), 22 września 1582 r.
Pieczęć
Pieczęci brak (2 przecięcia na sznurek w odległości 7,5 cm; zagięcie pergaminu – 10 cm).
Podpisy

Stephanus rex – Stefan [Batory], król [polski i wielki książę litewski].
Leo Sapieha, S(anctae) r(egiae) m(aiesta)tis in Magno Ducatu Lithuaniæ notarius – Leon Sapieha, pisarz WKL.
Język
Jęz. łaciński.
Iluminacja
Iluminacji brak.
Materiał

Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 72,1 x 51 + 10 cm.
Tekst: 58,5 x 37,2 cm.

 

 LNMMB F101-37

ÑÙýôàíú áXîþ ìCÙü6þ êîðîëü ïîëüñêè9 â6åë6èêè9 ê”íçü ë[èÙ]îâñêè9
Dokument, w którym Stefan Batory, król polski i wielki książę litewski, potwierdza księdzu Stanisławowi Jendrowskiemu (ÑÙàíèñëàâà åíÚäðîâÚñêîãî), przeorowi klasztoru brzeskiego Św. Trójcy, w sprawie z Olechną Fiedorowiczem Kostomołockim (wëåõíî ô6åäîðîâè÷Ú êîñÙîìîëîöêè9) prawo klasztoru brzeskiego do części posiadłości kostomołockiej (?) (6èìNå6ß êîñÙîìîëHîêîãî).

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Wilno (Õ â6èëüí6è), 25 kwietnia 1580 r.
Pieczęć
Pieczęci brak; zachował się pasek pergaminowy (2 przecięcia ( po 2 cm) na pasek w odległości 1,1 cm; zagięcie pergaminu – cm).
Podpisy

wñÙà ôå9 âîëîâè÷
êNà âå ëè êíç ëèF Ostafi [Eustachy] Wołowicz, kanclerz WKL;
ìèêîëà ßñåNñêè9
ïèñrà Mikołaj Jasieński [Jasiński], pisarz.
Język
Jęz. ruski. Na marginesie z prawej strony i na odwrociu – zapiski w jęz. polskim.
Iluminacja
Iluminacji brak.
Materiał
Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 61,2 x 18 cm.
Tekst: 47,5 x 11,9 cm.

 

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106  F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149


Istoriniai Lietuvos dokumentai