Pergamentų kolekcijaLietuviškai Rusiškai Lenkiškai


Istoriniai Lietuvos dokumentai
Popiežių raštai
Istoriniai Prancūzijos dokumentai
Istoriniai Italijos dokumentai
Kiti raštai
Katalogas

Istoriniai Lietuvos dokumentai


TRUMPIEJI APRAŠAI

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149

[F101-32] [F101-33] [F101-35] [F101-36] [F101-37] 

 LNMMB F101-32

æèêãèìîíF àâãóñF áXîþ ìëñF6þ...
Lenkijos karaliaus, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto ([æ]èêãèìîíF àâãóñF) raštas, kuriuo patvirtinamos žemionio Stepano Tarnovskio (ñÙåïàíó Ùàðíîâñîìónuosavybės teisės į Gėsalų ir Šarkių (êãåñóëû 7à øràêè) kaimus, duotus mainais už Variškių dvarą (äâîðåöÚ 7åãî âàðèñêè9) bei žemes Salkininkuose (ñîëêèíèêàõÚ), prie Trakų; dokumente transumuojamas Žemaitijos seniūno Jono Chodkevičiaus (ßíÚ 7Åðîíèìîâè÷Ú õîäêåâè÷à) raštas, patvirtinantis mainus ir nustatantis žemių ribas.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data

Gardinas
(Ö ãîðîäíå), 1565 rugpjūčio 16.
Antspaudai
LDK mažasis prikabinamasis raudono vaško antspaudas (Ø 3,5 cm) trikampio formos vaško kiaute (7 x 7 x 8,5 cm), prie dokumento pritvirtintas žalių ir raudonų šilkinių siūlų virvute (pergamento užlenkimas – 9,5 cm, dvi įpjovos virvutei 7,9 cm atstumu).
Pasiraš
ė
Sigismundus Augustus Rex – Žygimantas Augustas, [Lenkijos] karalius[, Lietuvos didysis kunigaikštis];
7wñÙàônå Âîëîâè÷
– Ostafej Volovič [Eustachijus Valavičius, dvaro maršalka, žemės iždininkas].
Kalba

Kanceliarinė slavų k., greitraštis. Archyvinis užrašas kitoje lapo pusėje – lenkų k.

Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 68,4 x 36,5 + 9,5 cm.
Tekstas: 55 x 23 cm.

 LNMMB F101-
33

[â]î èìÝ áXî7å ñÙNàñÝ êó âå÷íî ïàìåÙè...
Lenkijos karaliaus, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto (æèêãèìîííF  7AâãóñÙú) raštas, kuriuo stačiatikių tikėjimo didikams patvirtinamos lygios su katalikais teisės valstybės valdymo srityje, taip pat patvirtinama dokumentų, rašytų kanceliarine slavų k., juridinė galia.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data

Vilnius (Ö Ãîðîäíå), 1568 liepos 1.
Antspaudai
LDK didysis prikabinamasis raudono vaško antspaudas [Ø 7 cm] metalinėje dėžutėje (Ø 14 cm), prie rankraščio pritvirtintas aukso ir sidabro spalvos siūlų pynute. Dėžutė su išpjovomis pynutei, abu pynutės galiukai nuplėšti. Antspaudas aptrupėjęs, likę du fragmentai: didžioji dalis (7 cm x 5,6 cm) ir kraštinė (2,5 x 0,7 cm). 
Pasiraš
ė
Sigismundus Augustus Rex – Žygimantas Augustas, [Lenkijos] karalius[, Lietuvos didysis kunigaikštis];
Nikolaus Radivil Palakius vilnesis canlavius M; D; Lituanie ets mar spris – Mikalojus Radvila, Vilniaus vaivada, LDK kancleris ir maršalka;
Nß øMèêîâè÷ ìàðøàëKî ïèñrà ñÙàðîñFà Fûñêîèskijj äråæàâöà âLèêîìrèskijj – Jan Šimkovič, maršalka, raštininkas, Tiskojskio seniūnas, Ukmergės laikytojas.
Kalba

Kanceliarinė slavų k., greitraštis. Kitoje lapo pusėje – užrašai lenkų k.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 80,2 x 51,4 + 9,1 cm.
Tekstas: 69,8 x 40 cm.

 

 LNMMB F101-
35

Stephanus, Dei gratia rex Poloniæ, magnus dux Lithuaniæ…
Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stepono Batoro (Stephanus) raštas, kuriuo transumuojama ir patvirtinama Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro (Alexander) 1502 m. birželio 24 d. privilegija, savo ruožtu transumuojanti ir patvirtinanti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto (Witoldus) 1380 m. sausio 26 d. privilegiją, kuria leidžiama įkurti augustinijonų vienuolyną Breste (Brzesth) ir funduojami žemės sklypai Breste bei Kostomolotų (Koszthomlothi) kaimas prie Bugo (Bugk) upės.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Vilnius (Vilna), 1579 gegužės 12.
Transumuojamų dokumentų parašymo datos: 1380 sausio 26, 1502 birželio 24.
Antspaudai
LDK mažasis prikabinamasis raudono vaško antspaudas (Ø 4,5 cm) vaško kiaute (Ø 10cm), pritvirtintas pilkų ir raudonų siūlų pynute (pergamento užlenkimas – 9 cm, dvi įpjovos pynutei 8 cm atstumu).
Pasirašė
Stephanus
Rex – Steponas [Batoras, Lenkijos] karalius [ir Lietuvos didysis kunigaikštis].
Kalba
Lotynų k.; prierašai – lenkų k.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 65 x 31 + 9 cm.
Tekstas: 55,5 x 16,5 cm.

 

 LNMMB F101-36 

Stephanus, Dei gratia rex Poloniæ, magnus dux Lithwaniæ…
Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stepono Batoro (Stephanus) raštas, transumuojantis ir patvirtinantis Vilniaus vyskupo Valerijono Protasevičiaus (Valerianus) 1566 m. vasario 13 d. patvirtintą Dorothea'os Barthlomieiownos testamentą, kuriuo ji savo turtą užrašė vyrui Stephanus Hrehorowicziui.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Vilnius (Wilna), 1582 rugsėjo 22.
Antspaudai
Prikabinamasis antspaudas neišlikęs (pergamento užlenkimas – 10 cm, dvi įpjovos pynutei 7,5 cm atstumu).
Pasirašė
Stephanus Rex – Steponas [Batoras, Lenkijos] karalius [ir Lietuvos didysis kunigaikštis];
Leo Sapieha, S(anctae) r(egiae) m(aiesta)tis in Magno Ducatu Lithuaniæ notarius – Leonas Sapiega, karališkasis LDK raštininkas.
Kalba
Lotynų k.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 72,1 x 51 + 10 cm.
Tekstas: 58,5 x 37,2 cm.

 

 F101-37

ÑÙýôàíú áXîþ ìCÙü6þ êîðîëü ïîëüñêè9 â6åë6èêè9 ê”íçü ë[èÙ]îâñêè9...
Lenkijos karaliaus, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stepono Batoro (ÑÙýôàíú) sprendimas Brastos Švč. Trejybės vienuolyno (áåð6åñÙå9ñêîãî êëßøFîð6à ñâ6åÙî6Å Ùðî9öû) byloje su Brastos pavieto žemioniu Olechna Fiodorovičiumi Kostomolockiu (wëåõíî ô6åäîðîâè÷Ú êîñÙîìîëîöêè9) dėl dalies Kostomolockių dvaro (6èìNå6ß êîñÙîìîëHîêîãî); šiuo sprendimu, išduotu minėto vienuolyno priorui kunigui Stanislavui Jendrovskiui (ÑÙàíèñëàâà åíÚäðîâÚñêîãî), patvirtinama Brastos vienuolyno teisė į dalį Kostomolockių dvaro

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Vilnius (Õ â6èëüí6è), 1580 balandžio 25.
Antspaudai
Prikabinamasis antspaudas neišlikęs, tik pergamentinė juostelė antspaudui pritvirtinti. Pergamento užlenkimas – 2,7 cm, dvi įpjovos (po 2 cm, viena virš kitos) 1,1 cm atstumu.
Pasirašė
wñÙà ôå9 âîëîâè÷ êNà âå ëè êíç ëè LDK kancleris Ostafej Volovič [Eustahijus Valavičius],
ìèêîëà ßñåNñêè9 ïèñrà raštininkas Mikolaj Jasenski.
Kalba
Kanceliarinė slavų k. Užrašai kairėje paraštėje bei kitoje lapo pusėje – lotynų k.
Medžiaga

Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 61,2 x 18 сm.
Tekstas: 47,5 x 11,9 cm.

 


Istoriniai Lietuvos dokumentai