Pergamentų kolekcijaLietuviŦ#63740;kai RusiŦ#63740;kai LenkiŦ#63740;kai


Istoriniai Lietuvos dokumentai
Popiežių raŦ#63740;tai
Istoriniai Prancūzijos dokumentai
Istoriniai Italijos dokumentai
Kiti raŦ#63740;tai
Katalogas

Istoriniai Lietuvos dokumentai


TRUMPIEJI APRAŠAI (lenkiškai)

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149

[F101-27] [F101-28] [F101-29] [F101-30] [F101-31] 

 LNMMB F101-2
7

Sigismvndvs Avgvstvs, Dei gratia rex...
Dokument, w którym Zygmunt II August (Sigismundus Auguſtus), król polski i wielki książę litewski, oświadcza urzędnikom i mieszkańcom miasta Wilna, że żaden z obywateli nie będzie zwolniony od obowiązków przed państwem i miastem.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Piotrków (Piotrcovia), 1552 r.
Pieczęć

Pieczęć odciskana (Ø 4 cm) z papierowym custodium przyszytym nicią lnianą.
Podpis
Sigismundus Auguſtus rex – Zygmunt [II] August, król [polski i wielki książę litewski].
Język
Jęz. łaciński. Zapiski w jęz. polskim.
Iluminacja
Iluminacji brak.
Materiał
Pergamin, papier, atrament.
Wymiary
1 karta: 32 x 20,7 cm.
Tekst: 23,5 x 7,5 cm.

 

 LNMMB F101-
28

ìàðÙèíîâàß ïdîöåíÙÚêDîñêàß ãNàíà õðåáÙîâíà. ÷èíþ ßâíî ñèìÚ ìîèìÚ ëèñÙîìÚ...
Dokument, w którym Hanna Chrebtowna Marcinowa Podcentkowska
darowuje swemu mężowi Marcinowi Podcentkowskiemu (ìàðÙèíà ïdîöåíÙÚêDîñêîãî) dwór Korejwiszki (êîðåâèøêè) w powiecie trockim (â ïîâjÙå ÙðîöêîìÚ).

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Wilno (Ö âèëüíè), 22 października 1552 r.
Pieczęcie
4 pieczęcie przywieszane:
·
pieczęć woskowa (owalna, 1,7 x 2,1 cm) koloru czerwonego w miseczce woskowej (owalna, 5,2 x 5,6 cm) Wencława (âåíöëàâÚ), biskupa żmudzkiego;
·
pieczęć woskowa (Ć  2 cm) koloru czerwonego w miseczce woskowej (owalna, 5,2 x 5,5 cm) Mikołaja Jurjewicza Radziwiłła (ìèêîëà9 þðÚåâè÷ü ðàäèâèëÚ), wojewody trockiego;
· 
pieczęć woskowa (owalna, 1,6 x 2,1 cm) koloru brązowego w miseczce woskowej (owalna, 5,5 x 5,6 cm) Iwana Hornostaja (èâàíÚ ãîðíîñÙàè), wojewody nowogrodzkiego;
· 
pieczęć woskowa (owalna, 1,6 x 2 cm) koloru brązowego w miseczce woskowej (Ć  5,4 cm) Hanny Chrebtowny Marcinowej Podcentkowskiej.
Pieczęcie przywieszone na sznurku z czerwonych nici, przewleczonym przez wosk. Przy każdej pieczęci – 2 ogonki sznurka (5 przecięć na sznurek w odległości: 4,7–4,6–4,6–3,9 cm; zagięcie pergaminu – 7 cm). Jednego ogonka sznurka brak (przy pieczęci Hanny Chrebtowny Marcinowej Podcentkowskiej).
Podpisy

Podpisów brak.

Język
Jęz. ruski, półustaw przechodzący w skoropis. Na odwrociu – zapiska archiwalna w jęz. polskim i sygnatury.
Iluminacja
Iluminacji brak.
Materiał

Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 66,2 x 33,9 + 7 cm.
Tekst: 55 x 23 cm.

 LNMMB F101-29

[æ]èêãèìîíF 6àâãÖñÙÚ áXî6þ ìCëÙè6þ êîðLî ïLîñêè9 âlånêè9 ê0íçü...
Dokument, w którym Zygmunt II August (
æ]èêãèìîíF 6àâãÖñÙÚ), król polski i wielki książę litewski, potwierdza prawo własności Jaronima Aleksandrowicza Chodkiewicza (ßðîíèìà àëåêñNàäðîâè÷à õîäêåâè÷à), starosty żmudzkiego, dzierżawcy plotelskiego, wilkijskiego i telszewskiego, do dworu hrinkowskiego (ãðèNêîâÚñêè9) i miasteczka Swisłocz (ñâèñëî÷Ú) z ziemiami kościelnymi.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Wilno (Ö âèëíè), 19 listopada 1559 r.
Pieczęć
Pieczęć mała WKL woskowa koloru czerwonego (Æ  4,2 cm) w miseczce woskowej (Æ 10,1 cm). Pieczęć była przywieszona na pasku skórzanym (2 przecięcia na pasek w odległości 13,9 cm; zagięcie pergaminu – 12,9 cm). Obecnie pieczęć przechowywana osobno.
Podpisy
Sigismundus Augustus Rex Zygmunt [II] August, król [polski i wielki książę litewski];
Nicolaus Radzjvyl Paltnus Vilnen Spremus Marssalcus& Canclarius Mikołaj Radziwiłł, wojewoda wileński, hetman wielki i kanclerz;
6
6wñÙàô5å ìàðøàëKî ïèñàðüOstafi [Eustachy] Wołowicz, marszałek i pisarz.
Język
Jęz. ruski, półustaw przechodzący w skoropis. Podpisy Zygmunta II Augusta, króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego, oraz Mikołaja Radziwiłła, kanclerza WKL, w jęz. łacińskim. Na odwrociu – zapiska archiwalna i sygnatura w jęz. polskim.
Iluminacja
Iluminacji brak.
Materiał
Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 67,2 x 37,5 + 12,9 cm.
Tekst: 51 x 31,5 cm.

 

 LNMMB F101-30 

In nomine Domini amen. Ad perpetuam huius rei memoriam…
Dokument, w którym Zygmunt II August (Sigismundus Augustus), król polski i wielki książę litewski, transumuje i potwierdza swój, zniszczony w czasie pożaru, przywilej z dn. 9 grudnia 1552 r., ustanawiający wileński cech szewców i zatwierdzający jego statut.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu

Wilno (Vilna), 26 listopada 1560 r.
Pieczęć
Fragment pieczęci małej WKL woskowej (Ø 2 cm) koloru czerwonego we fragmencie miseczki woskowej (Ø 5 cm), przywieszony na sznurku z kolorowych nici (2 przecięcia na sznurek w odległości 7 cm; zagięcie pergaminu – 2 cm)
Podpis

Nicolaus Radzjwjl, pal(a)t(i)nus Vilnen(sis)
et canc(e)larius
– Mikołaj Radziwiłł, wojewoda wileński, kanclerz WKL.
Język
Jęz. łaciński.
Iluminacja
Iluminacji brak.
Materiał
Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 56,3 x 30 + 10,2 cm.
Tekst: 44 x 19,5 cm.

 

 LNMMB F101-31

ÂnîìÝ áîXÅ ñÙàíüñÝ êó âå÷íî9 ïàìåÙè...
Dokument, w którym Zygmunt II August (æ7èêãèìîíÙÚ 7àâãóñÙÚ), król polski i wielki książę litewski, nadaje szlachcie, dworzanom i rycerzom WKL wyznania prawosławnego równe z katolikami prawa do piastowania urzędów państwowych, otrzymywania nadziałów ziemskich oraz uczestniczenia w kierowaniu państwem.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Wilno (Ö âLèíè), 6 czerwca 1563 r.
Pieczęć
Pieczęć wielka WKL woskowa koloru czerwonego (Ø 7,1 cm) w miseczce woskowej (Ø 12,4 cm) i puszce metalowej (Ø 14,2 cm), przywieszona na sznurku z nici koloru złota i srebra (2 przecięcia na sznurek w odległości 7,7 cm; zagięcie pergaminu – 7,1 cm).
Podpisy
Sigismundus Augustus Rex et Magnus dux Zygmunt [II] August, król [polski] i wielki książę [litewski];
Nicolaus Radziwjl Paltnus Vilnens Spremus Marssalus Mikołaj Radziwiłł, wojewoda wileński, marszałek ziemski;
ìèêîëà íàðÖøåâè÷ ñýêðåÙrà è ïèñrà rý ärå ìrà Mikołaj Naruszewicz, sekretarz i pisarz, dzierżawca markowski.
Język
Jęz. ruski, wyraźny skoropis. Na odwrociu – zapiski w jęz. polskim.
Materiał
Pergamin, atrament, farba.
Iluminacja
Inicjał “” (21 wierszy, 25 cm) i winieta na górnym marginesie karty zdobione ornamentem roślinnym (tusz, farba kolorów brązu i złota), wielkie litery tekstu koloru złota.
Wymiary
1 karta: 75,5 x 59 + 8,4 cm.
Tekst: 55 x 44,5 cm.

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106  F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149


Istoriniai Lietuvos dokumentai