King of Poland and Grand Duke of Lithuania
Pergamentų kolekcijaLietuviÅkai RusiÅkai LenkiÅkai


Istoriniai Lietuvos dokumentai
Popiežių raÅtai
Istoriniai Prancūzijos dokumentai
Istoriniai Italijos dokumentai
Kiti raÅtai
Katalogas

Istoriniai Lietuvos dokumentai


TRUMPIEJI APRAŠAI

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149

[F101-27] [F101-28] [F101-29] [F101-30] [F101-31] 

 LNMMB F101-27

Sigismvndvs Avgvstvs, Dei gratia rex…
Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto (Sigismundus Auguſtus) raštas, kuriuo Vilniaus miesto pareigūnai ir gyventojai įspėjami, kad nebus atleisti nuo pareigų valstybei ir miestui.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Petrikavas (Piotrcovia), 1552.
Antspaudai
Prispaudžiamasis raudono vaško antspaudas (Ø 4 cm) su popierine apsauga, prisiūta lininiu siūlu.
Pasirašė
Sigismundus Auguſtus Rex – Žygimantas Augustas[, Lenkijos] karalius [ir Lietuvos didysis kunigaikštis].
Kalba
Lotynų k.; prierašai – lenkų k.
Iliuminavimas
Neiliuminuotas.
Medžiaga
Pergamentas, popierius, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 32 x 20,7 cm.
Tekstas: 23,5 x 7,5 cm.

 LNMMB F101-28

ìàðÙèíîâàß ïdîöåíÙÚêDîñêàß ãNàíà õðåáÙîâíà. ÷èíþ ßâíî...
Hanos Chrebtovnos Martinovajos Podcentkovskajos raštas, kuriuo ji savo vyrui Martinui Podcentkovskiui (ìàðÙèíà ïdîöåíÙÚêDîñêîãî) dovanoja Kareiviškių (êîðåâèøêè) dvarą Trakų paviete (â ïîâjÙå ÙðîöêîìÚ).

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Vilnius (Ö âèëüíè), 1552 spalio 22.
Antspaudai
Keturi prikabinamieji antspaudai:
· Žemaitijos vyskupo Venclavo [Venclovo Vežbickio] (âåíöëàâÚ) – raudono vaško, ovalus (1,7 x 2,1 cm), ovaliame vaško kiaute (5,2 x 5,6 cm);
· Trakų vaivados Mikolajaus Jurjevičiaus Radivilo [Mikalojaus Radvilos] (ìèêîëà9 þðÚåâè÷ü ðàäèâèëÚ) – raudono vaško, apvalus (Ø 2 cm), ovaliame vaško kiaute (5,2 x 5,5 cm);
· Naugarduko vaivados etc. Ivano Hornostajaus (èâàíÚ ãîðíîñÙàè) – rudo vaško, ovalus (1,6 x 2,1 cm), ovaliame vaško kiaute (5,5 x 5,6 cm);
Hanos Chrebtovnos Martinovajos Podcentkovskajos (ìàðÙèíîâàß ïdîöåíÙÚêDîñêàß ãNàíà õðåáÙîâíà) – rudo vaško, ovalus (1,6 x 2 cm), ovaliame vaško kiaute (Ø 5,7 cm).
Visi antspaudai prie pergamento pritvirtinti rausvų siūlų virvute, pereinančia per kiautus, prie kiekvieno antspaudo yra po du virvutės galiukus. Trūksta vieno virvutės galiuko prie Hanos Chrebtovnos Martinovajos Podcentkovskajos antspaudo. Virvutė išblukusi, praradusi ankstesnę spalvą. Pergamento užlenkimas – 7 cm, 5 įpjovos virvutei 4,7–4,6–4,6–3,9 cm atstumu.
Pasirašė
Be parašų.

Kalba

Kanceliarinė slavų k
.; pusustavis, pereinantis į greitraštį. Archyvinis užrašas kitoje lapo pusėje –  lenkų k.
Iliuminavimas
Neiliuminuotas.

Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 66,2 x 33,9 + 7 cm.
Tekstas: 55 x 23 cm.

 

 LNMMB F101-29

[æ]èêãèìîíF 6àâãÖñÙÚ áXî6þ ìCëÙè6þ êîðLî ïLîñêè9 âlånêè9 ê0íçü...
Lenkijos karaliaus, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto raštas, kuriuo Žemaitijos seniūnui, Platelių, Vilkijos ir Telšių laikytojui Jeronimui Chodkevičiui (6ßðîíèìà àëåêñNàäðîâè÷à õîäêåâè÷à) patvirtinamos nuosavybės teisės į Hrinkovskij (ãðèNêîâÚñêè9) dvarą bei Svisločės miestelį (ñâèñëî÷Ú) su bažnytinėmis žemėmis.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data

Vilnius
(Ö âèëíè), 1559 lapkričio 19.
Antspaudai
LDK mažasis prikabinamasis raudono vaško antspaudas (Ø 4,2 cm) vaško kiaute (Ø 10,1 cm). Prie dokumento buvo pritvirtintas odine juostele, juostelė nutrūkusi (pergamento užlenkimas – 12,9 cm, dvi trikampio formos įpjovos juostelei 13,9 cm atstumu). Antspaudas saugomas atskirai.
Pasirašė

Sigismundus Augustus Rex – Žygimantas Augustas, [Lenkijos] karalius[, Lietuvos didysis kunigaikštis ];
Nicolaus Radzjvyl Paltnus Vilnen Spremus Marssalcus & Canclarius – Mikalojus Radvila, Vilniaus vaivada, didysis etmonas ir kancleris;
6wñÙàô5å ìàðøàëKî ïèñàðü – Ostafej [Eustachijus Valavičius], maršalka ir raštininkas.
Kalba
Kanceliarinė slavų k.; pusustavis, pereinantis į greitraštį. Užrašai kairėje paraštėje ir kitoje rankraščio pusėje – lenkų k. Žygimanto Augusto ir Mikalojaus Radvilos parašai – lotynų k.
Iliuminavimas
Neiliuminuotas.

Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 67,2 x 37,5 + 12,9 cm.
Tekstas: 51 x 31,5 сm.

 

 LNMMB F101-30 

In nomine Domini amen. Ad perpetuam huius rei memoriam…
Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto (Sigismundus Augustus) raštas, kuriuo transumuojama ir patvirtinama gaisro metu nukentėjusi jo paties 1552 m. gruodžio 9 d. privilegija, įsteigianti Vilniaus mieste (Vilna) batsiuvių cechą ir patvirtinanti jo statutą.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Originalo – Vilnius (Vilna), 1560 lapkričio 26.
Transumuojamos privilegijos – Vilnius (Vilna), 1552 gruodžio 9.
Antspaudai
LDK mažojo prikabinamojo raudono vaško antspaudo [Ø 2 cm] fragmentas vaško kiauto [Ø 5 cm] fragmente, pritvirtintas spalvotų siūlų pynute (pergamento užlenkimas – 10,2 cm, dvi įpjovos pynutei 7 cm atstumu).
Pasirašė

Nicolaus Radzjwjl, pal(a)t(i)nus Vilnen(sis)
et canc(e)larius
– Mikalojus Radvila [Juodasis], Vilniaus vaivada ir [LDK] kancleris.
Kalba
Lotynų k.
Iliuminavimas
Neiliuminuotas.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 56,3 x 30 + 10,2 cm.
Tekstas: 44 x 19,3 cm.

 

 LNMMB F101-31

ÂnîìÝ áîXÅ ñÙàíüñÝ êó âå÷íî9 ïàìåÙè...
Lenkijos karaliaus, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto (æ7èêãèìîíÙÚ 7àâãóñÙÚ) raštas, kuriuo LDK gyvenantiems stačiatikių tikėjimo didikams suteikiamos lygios su katalikais teisės užimti valstybinius postus, gauti žemių bei dalyvauti sprendžiant valstybės valdymo klausimus.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Vilnius (Ö âLèíè), 1563 birželio 6.
Antspaudai
LDK didysis prikabinamasis raudono vaško antspaudas (Ø 7,1 cm) vaško kiaute (Ø 12,4 cm) ir metalinėje dėžutėje (Ø 14,2 cm), prie rankraščio pritvirtintas aukso ir sidabro spalvos siūlų virvute (pergamento užlenkimas – 8,4 cm, dvi įpjovos virvutei 7,7 cm atstumu).
Pasirašė
Sigismundus Augustus Rex et Magnus dux – Žygimantas Augustas, [Lenkijos] karalius ir [Lietuvos] didysis kunigaikštis;
Nicolaus Radziwjl Paltnus Vilnens Spremus Marssalus – Mikalojus Radvila, Vilniaus vaivada, žemės maršalka;
ìèêîëà íàðÖøåâè÷ ñýêðåÙrà è ïèñrà rý ärå ìrà
Mikola Naruševič [Mikalojus Naruševičius], sekretorius ir raštininkas, ?, Markavos laikytojas.
Kalba

Kanceliarinė slavų k.; aiškus greitraštis. Užrašai kitoje lapo pusėje – lenkų k.
Iliuminavimas
Puošnus inicialas „Â (21 eilutė, 25 cm) ir užsklanda (44 x 7,5 cm; tušas, paauksuota bronza). Didžiosios teksto raidės paauksuotos.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas, dažai.
Matmenys
1 lapas: 75,5 x 59 + 8,4 cm.
Tekstas: 55 x 44,5 cm.

 


Istoriniai Lietuvos dokumentai