Collection of ParchmentsEnglish Polish Russian


Historical Documents of the Grand Duchy of Lithuania
Popes Letters
Historical Documents of France
Historical Documents of Italy
Other Manuscripts

Catalogue

Historical Documents of the Grand Duchy of Lithuania


BRIEF DESCRIPTION (
Polish)

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149

[F101-27] [F101-28] [F101-29] [F101-30] [F101-31] 

 LNMMB F101-27

Sigismvndvs Avgvstvs, Dei gratia rex...
Dokument, w którym Zygmunt II August (Sigismundus Auguſtus), król polski i wielki książę litewski, oświadcza urzędnikom i mieszkańcom miasta Wilna, że żaden z obywateli nie będzie zwolniony od obowiązków przed państwem i miastem.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Piotrków (Piotrcovia), 1552 r.
Pieczęć

Pieczęć odciskana (Ø 4 cm) z papierowym custodium przyszytym nicią lnianą.
Podpis
Sigismundus Auguſtus rex
– Zygmunt [II] August, król [polski i wielki książę litewski].
Język
Jęz. łaciński. Zapiski w jęz. polskim.
Iluminacja
Iluminacji brak.
Materiał
Pergamin, papier, atrament.
Wymiary
1 karta: 32 x 20,7 cm.
Tekst: 23,5 x 7,5 cm.

 

 LNMMB F101-28

ìàðÙèíîâàß ïdîöåíÙÚêDîñêàß ãNàíà õðåáÙîâíà. ÷èíþ ßâíî ñèìÚ ìîèìÚ ëèñÙîìÚ...
Dokument, w którym Hanna Chrebtowna Marcinowa Podcentkowska
darowuje swemu mężowi Marcinowi Podcentkowskiemu (ìàðÙèíà ïdîöåíÙÚêDîñêîãî) dwór Korejwiszki (êîðåâèøêè) w powiecie trockim (â ïîâjÙå ÙðîöêîìÚ).

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Wilno (Ö âèëüíè), 22 października 1552 r.
Pieczęcie
4 pieczęcie przywieszane:
·
pieczęć woskowa (owalna, 1,7 x 2,1 cm) koloru czerwonego w miseczce woskowej (owalna, 5,2 x 5,6 cm) Wencława (âåíöëàâÚ), biskupa żmudzkiego;
·
pieczęć woskowa (Ć  2 cm) koloru czerwonego w miseczce woskowej (owalna, 5,2 x 5,5 cm) Mikołaja Jurjewicza Radziwiłła (ìèêîëà9 þðÚåâè÷ü ðàäèâèëÚ), wojewody trockiego;
· 
pieczęć woskowa (owalna, 1,6 x 2,1 cm) koloru brązowego w miseczce woskowej (owalna, 5,5 x 5,6 cm) Iwana Hornostaja (èâàíÚ ãîðíîñÙàè), wojewody nowogrodzkiego;
· 
pieczęć woskowa (owalna, 1,6 x 2 cm) koloru brązowego w miseczce woskowej (Ć  5,4 cm) Hanny Chrebtowny Marcinowej Podcentkowskiej.
Pieczęcie przywieszone na sznurku z czerwonych nici, przewleczonym przez wosk. Przy każdej pieczęci – 2 ogonki sznurka (5 przecięć na sznurek w odległości: 4,7–4,6–4,6–3,9 cm; zagięcie pergaminu – 7 cm). Jednego ogonka sznurka brak (przy pieczęci Hanny Chrebtowny Marcinowej Podcentkowskiej).
Podpisy

Podpisów brak.

Język
Jęz. ruski, półustaw przechodzący w skoropis. Na odwrociu – zapiska archiwalna w jęz. polskim i sygnatury.
Iluminacja
Iluminacji brak.
Materiał

Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 66,2 x 33,9 + 7 cm.
Tekst: 55 x 23 cm.

 LNMMB F101-29

[æ]èêãèìîíF 6àâãÖñÙÚ áXî6þ ìCëÙè6þ êîðLî ïLîñêè9 âlånêè9 ê0íçü...
Dokument, w którym Zygmunt II August (
æ]èêãèìîíF 6àâãÖñÙÚ), król polski i wielki książę litewski, potwierdza prawo własności Jaronima Aleksandrowicza Chodkiewicza (ßðîíèìà àëåêñNàäðîâè÷à õîäêåâè÷à), starosty żmudzkiego, dzierżawcy plotelskiego, wilkijskiego i telszewskiego, do dworu hrinkowskiego (ãðèNêîâÚñêè9) i miasteczka Swisłocz (ñâèñëî÷Ú) z ziemiami kościelnymi.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Wilno (Ö âèëíè), 19 listopada 1559 r.
Pieczęć
Pieczęć mała WKL woskowa koloru czerwonego (Æ  4,2 cm) w miseczce woskowej (Æ 10,1 cm). Pieczęć była przywieszona na pasku skórzanym (2 przecięcia na pasek w odległości 13,9 cm; zagięcie pergaminu – 12,9 cm). Obecnie pieczęć przechowywana osobno.
Podpisy
Sigismundus Augustus Rex
Zygmunt [II] August, król [polski i wielki książę litewski];
Nicolaus Radzjvyl Paltnus Vilnen Spremus Marssalcus& Canclarius Mikołaj Radziwiłł, wojewoda wileński, hetman wielki i kanclerz;
66wñÙàô5å ìàðøàëKî ïèñàðü
Ostafi [Eustachy] Wołowicz, marszałek i pisarz.
Język
Jęz. ruski, półustaw przechodzący w skoropis. Podpisy Zygmunta II Augusta, króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego, oraz Mikołaja Radziwiłła, kanclerza WKL, w jęz. łacińskim. Na odwrociu – zapiska archiwalna i sygnatura w jęz. polskim.
Iluminacja
Iluminacji brak.
Materiał
Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 67,2 x 37,5 + 12,9 cm.
Tekst: 51 x 31,5 cm.

 

 LNMMB F101-30 

In nomine Domini amen. Ad perpetuam huius rei memoriam…
Dokument, w którym Zygmunt II August (Sigismundus Augustus), król polski i wielki książę litewski, transumuje i potwierdza swój, zniszczony w czasie pożaru, przywilej z dn. 9 grudnia 1552 r., ustanawiający wileński cech szewców i zatwierdzający jego statut.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu

Wilno (Vilna), 26 listopada 1560 r.
Pieczęć
Fragment pieczęci małej WKL woskowej (Ø 2 cm) koloru czerwonego we fragmencie miseczki woskowej (Ø 5 cm), przywieszony na sznurku z kolorowych nici (2 przecięcia na sznurek w odległości 7 cm; zagięcie pergaminu – 2 cm)
Podpis

Nicolaus Radzjwjl, pal(a)t(i)nus Vilnen(sis)
et canc(e)larius
– Mikołaj Radziwiłł, wojewoda wileński, kanclerz WKL.
Język
Jęz. łaciński.
Iluminacja
Iluminacji brak.
Materiał
Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 56,3 x 30 + 10,2 cm.
Tekst: 44 x 19,5 cm.

 

 LNMMB F101-31

ÂnîìÝ áîXÅ ñÙàíüñÝ êó âå÷íî9 ïàìåÙè...
Dokument, w którym Zygmunt II August (æ7èêãèìîíÙÚ 7àâãóñÙÚ), król polski i wielki książę litewski, nadaje szlachcie, dworzanom i rycerzom WKL wyznania prawosławnego równe z katolikami prawa do piastowania urzędów państwowych, otrzymywania nadziałów ziemskich oraz uczestniczenia w kierowaniu państwem.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Wilno (Ö âLèíè), 6 czerwca 1563 r.
Pieczęć
Pieczęć wielka WKL woskowa koloru czerwonego (Ø 7,1 cm) w miseczce woskowej (Ø 12,4 cm) i puszce metalowej (Ø 14,2 cm), przywieszona na sznurku z nici koloru złota i srebra (2 przecięcia na sznurek w odległości 7,7 cm; zagięcie pergaminu – 7,1 cm).
Podpisy
Sigismundus Augustus Rex et Magnus dux
Zygmunt [II] August, król [polski] i wielki książę [litewski];
Nicolaus Radziwjl Paltnus Vilnens Spremus Marssalus Mikołaj Radziwiłł, wojewoda wileński, marszałek ziemski;
ìèêîëà íàðÖøåâè÷ ñýêðåÙrà è ïèñrà rý ärå ìrà
Mikołaj Naruszewicz, sekretarz i pisarz, dzierżawca markowski.
Język
Jęz. ruski, wyraźny skoropis. Na odwrociu – zapiski w jęz. polskim.
Materiał
Pergamin, atrament, farba.
Iluminacja
Inicjał “” (21 wierszy, 25 cm) i winieta na górnym marginesie karty zdobione ornamentem roślinnym (tusz, farba kolorów brązu i złota), wielkie litery tekstu koloru złota.
Wymiary
1 karta: 75,5 x 59 + 8,4 cm.
Tekst: 55 x 44,5 cm.

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149


Historical Documents of the Grand Duchy of Lithuania