Pergamentų kolekcijaLietuviškai Rusiškai Lenkiškai


Istoriniai Lietuvos dokumentai
Popiežių raštai
Istoriniai Prancūzijos dokumentai
Istoriniai Italijos dokumentai
Kiti raštai
Katalogas

Istoriniai Lietuvos dokumentai


TRUMPIEJI APRAŠAI (lenkiškai)

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 Pergamentai F101-119, F101-120, F101-121, F101-122, F101-125 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 F101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149

[F101-22] [F101-23] [F101-24] [F101-25] [F101-26] 

 LNMMB F101-22

In nomine Domini amen. Ad perpetuam rej memoriam…
Dokument, w którym Zygmunt I Stary (Sigismundus), król polski i wielki książę litewski, potwierdza umowę zawartą pomiędzy Janem (Joannes) z książąt litewskich biskupem wileńskim a magistratem wileńskim w sprawie podziału jurysdykcji w mieście Wilnie (Vilna).

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu

Wołkowysk (Volkowyſka), [14 grudnia] 1522 r.
Pieczęć
Fragment (5 cm) pieczęci wielkiej WKL woskowej koloru czerwonego w wykruszonej miseczce woskowej (12 cm), przywieszony na sznurku z zielono-czerwonych nici (2 przecięcia na sznurek w odległości 6 cm; zagięcie pergaminu – 9 cm).
Podpis

Albertus Galstold, palatinus Vilnen(sis) et Magni Ducatus Litwanię cancellarius – Albert [Olbracht Marcinowicz] Gasztold, wojewoda wileński, kanclerz WKL.
Język
Jęz. łaciński. Na odwrociu – zapiski w jęz. polskim.
Materiał

Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 58 x 30 + 9 cm.
Tekst: 48 x 19,5 cm.

 

 LNMMB F101-
23

æèêãèìîíF áXwþ ìCëÙüþ êîðLî ïLîñêè9...
Dokument, w którym Zygmunt I Stary (æèêãèìîíF), król polski i wielki książę litewski, potwierdza prawo własności szlachcica Iwana Timofiejewicza Pleszczejewa Jurłowa (6èâNà ÙèìîÔJ7Åâè÷ü ïëåùåDå 6þðëîâÚ) do: dworów Gojżowo i Poniewież (ãî6èæîâî à ïîíåâÝæè) w powiecie wilkijskim (îó âLèêJ6èñêMî ïîâJÙå) na Żmudzi, z ludźmi (wymienieni) i 4 pustowszczyznami (wymienione); 21 pustowszczyzn (wymienione) we włości jaswońskiej (âÚ ßñâNîñêî9 âîëîñÙè) na Żmudzi; 4 pustowszczyzn w Dorsuniszkach ( â äîðñóíèCøêîõ) (wymienione), otrzymanych od Olbrachta Marcinowicza Gasztolda (LwáðàõÙÚ ìàðÙûíîâè÷ êãàøÙLîÙÚ), oraz domu (nadanego mu wcześniej przez króla) na ul. Tatarskiej (ÙàFràñêî9) w mieście Wilnie.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu

Wilno
(Ö âLèíè), 8 grudnia 1522 r.
Pieczęć
Pieczęci brak (2 przecięcia na sznurek w odległości 7,5 cm; zagięcie pergaminu 8,6 cm).
Podpisy
Sigimundus Rex
– Zygmunt [I Stary], król [polski i wielki książę litewski];
èâgàêî Ãwr NñÙnà ïèñrà
Iwan Hornostaj, pisarz.
Język
Jęz. ruski, półustaw. Na odwrociu zapiski w jęz. polskim.
Iluminacja
Inicjał ÷ (13 wierszy, 14,5 cm) zdobiony ornamentem geometrycznym, inicjał æ” (2 wiersze, 2 cm).
Wymiary
1 karta: 62,2 x 41,2 + 8,6 cm.
Tekst: 47 x 27 cm.

 LNMMB F101-
24

æèêãèìîíF áXwþ ìCëÙüþ êîðLî ïLîñêè...
Dokument, w którym Zygmunt I Stary, król polski i wielki książę litewski, potwierdza prawo własności szlachcica Iwana Timofiejewicza Pleszczejewa Jurłowa (èâàíÚ ÙèìîÔJåâè÷ü ïëåùJåâà) do: 4 karczem (w powiatach jaswońskim
(Ö 6ßñâîíüñêîìÚ ïîâJÙå), wilkijskim (Ö âèëüêJ6èñêîìÚ ïîâJÙå), dorsuniskim (â äâîðñÖíèøñêîìÚ ïîâJÙå), grodzieńskim (â ãîðîäåíüñêMî ïîâJÙå) oraz domu przy ulicy, którą się idzie w kierunku kościoła bernardyńskiego (Ö âóëèöû èäÖ÷è äî ñ0Ùîãî áåðíàäûíà) w mieście Wilnie.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Warszawa (Ö âàðøîâå), 5 września 1526 r.
Pieczęć
Pieczęci brak (2 przecięcia na sznurek w odległości 11 cm; zagięcie pergaminu 8 cm).
Podpisy

Sigismundus Rex Zygmunt [I Stary], król [polski i wielki książę litewski];
ÃîðíîñFàè
ïèñàðü [Iwan] Hornostaj, pisarz.
Język
Jęz. ruski, półustaw przechodzący w skoropis. Na odwrociu zapiski w jęz. polskim.
Iluminacja
Inicjały ÷” (8,5 wierszy, 9,2 cm), “æ” (2 wiersze, 2 cm), “á(1,5 wiersza, 1 cm) zdobione ornamentem roślinnym.
Materiał

Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 59 x 27,6 + 8 cm.
Tekst: 46,9 x 15,8 cm.

 LNMMB F101-25 

In nomine Domini amen. Ad perpetuam rei memoria(m)...
Dokument, w którym Zygmunt I Stary (Sigiſmundus), król polski i wielki książę litewski, przeznacza kościołowi milejczyckiemu w powiecie brzeskim część daniny oraz podatków pobieranych od dworu Milejczycze (Mileyczycze).

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Wilno (Vilna), [październik] 1529 r.
Pieczęć
Pieczęci brak (2 przecięcia na sznurek w odległości 5 cm; zagięcie pergaminu 7,5 cm).
Podpis
Sigiſmundus rex
Zygmunt [I Stary], król [polski i wielki książę litewski].
Język

Jęz. łaciński. Dopiski i zapiski w jęz. polskim.
Iluminacja

Inicjał "I" (9 wierszy, 9 cm) zdobiony ornamentem.
Materiał
Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 41 x 22 + 7,5 cm.
Tekst: 28,5 x 10,5 cm.

 

 LNMMB F101-26

ß þðüè ôåäîðîâè÷ õðåáòîâè÷à
Dokument, w którym Jurij Fiodorowicz Chrebtowicza (þðüè ôåäîðîâè÷ õðåáòîâè÷à) sprzedaje swej siostrze Hannie Marcinownie Chrebtowicza Marcinowej Pocotkowskiej (ãNàíå ìàðÚÙèíîâÚíå õÚðåáÙîâè÷à ïàíè ìàðÙèíîâî7è ïîöîÙÚêîâÚñêî7è) dwór Korejwiszki (êîðå7èâèøêè) w powiecie trockim.

Autentyczność
Oryginał.

Miejsce i data powstania dokumentu

Wilno
(Ö âèëüíè), 23 sierpnia 1538 r.
Pieczęcie

3 pieczęcie przywieszane woskowe koloru brązowego:
· pieczęć (owalna, 1,8 x 2,2 cm) w miseczce woskowej (owalna, 5 x 5,3 cm) Iwana Hornostaja (7èâNà ãîðíîñÙà9) marszałka dwornego, podskarbiego ziemskiego, pisarza gospodarskiego;
·
pieczęć (owalna, 1,4 x 1,9 cm) w miseczce woskowej (owalna, 4,5 x 4,9 cm) Iwana Bohuszewicza Bohowitynowicza (7èâNà áãóøåâè÷ áãîâèÙèíîâè÷à) marszałka, dzierżawcy Dowgieliszek;
·
pieczęć (owalna, 1,7 x 1,9 cm) w miseczce woskowej (Ø 5,5 cm) Krzysztofa Jurjewicza Zawiszy (êðûøÙîôÚ 7þðûâè÷ü çàâèøà) marszałka gospodarskiego.
Pieczęcie przywieszone na sznurku ciemnoczerwonych nici (5 przecięć na sznurek w odległości: 4,3-5,2-5,5-5,6 cm; zagięcie pergaminu 9 cm). Pieczęci J. F. Chrebtowicza brak. Sznurek w miejscu przerwania zszyty szarymi nićmi.
Podpisy
Podpisów brak.
Język
Jęz. ruski, półustaw przechodzący w skoropis. Na odwrociu zapiska archiwalna w jęz. polskim i sygnatury.
Iluminacja
Inicjałß” (7 wierszy, 8,5 cm).
Materiał

1 karta: 66 x 38,7 + 9 cm.
Tekst: 58 x 25,7 cm.

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 Pergamentai F101-119, F101-120, F101-121, F101-122, F101-125 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 F101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86  F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149


Istoriniai Lietuvos dokumentai