Pergamentų kolekcijaLietuviškai Rusiškai Lenkiškai


Istoriniai Lietuvos dokumentai
Popiežių raštai
Istoriniai Prancūzijos dokumentai
Istoriniai Italijos dokumentai
Kiti raštai
Katalogas

Istoriniai Lietuvos dokumentai


TRUMPIEJI APRAŠAI

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 Pergamentai F101-119, F101-120, F101-121, F101-122, F101-125 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 F101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149

[F101-22] [F101-23] [F101-24] [F101-25] [F101-26] 

 LNMMB F101-22

In nomine Domini amen. Ad perpetuam rej memoriam…
Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Senojo (Sigismundus) raštas, kuriuo patvirtinamas Vilniaus vyskupo Jono (Joannes) iš Lietuvos kunigaikščių ir Vilniaus m. magistrato susitarimas dėl jurisdikcijos pasidalijimo Vilniaus mieste (Vilna).

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Volkovyskas (Volkowyſka), 1522 [gruodžio 14].
Antspaudai
LDK didžiojo prikabinamojo raudono vaško antspaudo fragmentas (5 cm) aptrupėjusiame vaško kiaute (12 cm fragmentas), pritvirtintas žalių ir raudonų siūlų pynute (pergamento užlenkimas – 9 cm, dvi įpjovos pynutei 6 cm atstumu).
Pasirašė
Albertus Galstold, palatinus Vilnen(sis) et Magni Ducatus Litwaniæ cancellarius – Albertas Goštautas, Vilniaus vaivada ir LDK kancleris.
Kalba
Lotynų k.; prierašai kitoje pergamento pusėje – lenkų k.
Iliuminavimas
Neiliuminuotas.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 58 x 30 + 9 cm.
Tekstas: 48 x 19,5 cm.

 

 LNMMB F101-
23

æèêãèìîíF áXwþ ìCëÙüþ êîðLî ïLîñêè9...
æèêãèìîíF áXwþ ìCëÙüþ êîðLî ïLîñêè9
Lenkijos karaliaus, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Senojo (æèêãèìîíF) raštas, kuriuo dvarionui Ivanui Timofiejevičiui Pleščejevui Jurlovui (6èâNà ÙèìîÔJ7Åâè÷ü ïëåùåDå 6þðëîâÚ) patvirtinamos nuosavybės teisės į Gaižuvos ir Panevėžio dvarus (ãî6èæîâî Ç ïîíåâÝæè) su žmonėmis (išvardyti) ir 4 dykynėmis (išvardytos) Vilkijos paviete (îó âLèêJ6èñêMî ïîâJÙå), Žemaitijoje, bei į 21 dykynę (išvardytos) Josvainių valsčiuje (âÚ ßñâNîñêî9 âîëîñÙè), Žemaitijoje, taip pat teisė į Alberto Goštauto (LwáðàõÙÚ ìàðÙûíîâè÷ êãàøÙLîÙÚ) jam duotas valdas: 4 dykynes Darsūniškyje (â äîðñóíèCøêîõ) (išvardytos) ir namą Vilniuje, Totorių (ÙàFràñêî9) gatvėje.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vie
ta ir data
Vilnius (Ö âLèíè), 1522 gruodžio 8.
Antspaudai

Antspaudas neišlikęs (pergamento užlenkimas – 8,6 cm, dvi įpjovos virvelei 7,5 cm atstumu).

Pasiraš
ė
Sigismundus Rex – Žygimantas [Senasis, Lenkijos] karalius[, Lietuvos didysis kunigaikštis];
èâgàêî Ãwr NñÙnà ïèñrà – Ivaško [Ivan] Hornostaj, raštininkas.
Kalba

Kanceliarinė slavų k. Užrašai kitoje lapo pusėje – lenkų k. Karaliaus parašas – lotynų k.
Iliuminavimas
Inicialas “÷” (13 eilučių, 14,5 cm), pagražintas geometriniu ornamentu, inicialas “æ” (2 eilutės, 2 cm).
Medžiaga

Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 62,2 x 41,2 + 8,6 cm.
Tekstas: 47 x 27 cm.

 LNMMB F101-
24

æèêãèìNîò áXwþ ìCëÙüþ êîðLî ïLîñêè...
Lenkijos karaliaus, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Senojo (æèêãèìîíF) raštas, kuriuo dvarioniui Ivanui Timofiejevičiui Pleščejevui (èâàíÚ ÙèìîÔJåâè÷ü ïëåùJåâà) patvirtinamos nuosavybės teisės į 4 smukles Josvainių (Ö 6ßñâîíüñêîìÚ ïîâJÙå), Vilkijos (Ö âèëüêJ6èñêîìÚ ïîâJÙå), Darsūniškio (â äâîðñÖíèøñêîìÚ ïîâJÙå) ir Gardino (â ãîðîäåíüñêMî ïîâJÙå) pavietuose bei į namą Vilniuje, gatvėje, einančioje Bernardinų bažnyčios link (Ö ìJñÙå âèëNåñêîìÚ Ö âóëèöû èäÖ÷è äî ñ0Ùîãî áåðíàäûíà).

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data

Varšuva
(Ö âàðøîâå), 1526 rugsėjo 5.
Antspaudai

Antspaudas neišlikęs (pergamento užlenkimas – 8 cm, dvi įpjovos virvutei 11 cm atstumu).

Pasiraš
ė
Sigismundus Rex – Žygimantas [Senasis, Lenkijos] karalius[, Lietuvos didysis kunigaikštis];
ÃîðíîñFàè ïèñàðü – [Ivan] Hornostaj, raštininkas.
Kalba

Kanceliarinė slavų k
.; pusustavis, pereinantis į greitraštį. Užrašai kitoje lapo pusėje – lenkų k.
Iliuminavimas
Inicialai “÷” (8,5 eilučių, 9,2 cm), “æ” (2 eilutės, 2 cm), “á” (1,5 eilutės, 1 сm), papuošti augaliniu ornamentu.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 59 x 27,6 + 8 cm.
Tekstas: 46,9 x 15,8 cm.

 LNMMB F101-25 

In nomine Domini amen. Ad perpetuam rei memoria(m)... Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Senojo (Sigiſmundus) privilegija, kuria Brastos pavieto Mileičičių (Mileyczycze) miestelio bažnyčiai skiriama dalis nuo Mileičičių dvaro mokamų mokesčių ir duoklių.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Vilnius (Vilna), 1529 [spalis].
Antspaudai
Prikabinamasis antspaudas neišlikęs (pergamento užlenkimas – 7,5 cm, dvi įpjovos pynutei 5 cm atstumu).
Pasirašė
Sigiſmundus Rex – Žygimantas [ Senasis, Lenkijos] karalius[, Lietuvos didysis kunigaikštis].
Kalba
Lotynų k.; prierašai – lenkų k.
Iliuminavimas
Ornamentuotas inicialas „I“ (9 eilutės, 9 cm). 
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 41 x 22 + 7,5 cm.
Tekstas: 28,5 x 10,5 cm.

 

 LNMMB F101-26

ß þðüè ôåäîðîâè÷ õðåáòîâè÷à...
Jurijaus Fiodorovičiaus Chrebtovičiaus (þðüè ôåäîðîâè÷ õðåáòîâè÷à) raštas, kuriuo jo seseriai Hanai Martinovnai Chrebtovičiai Martinovajai Pocotkovskajai (ãNàíå ìàðÚÙèíîâÚíå õÚðåáÙîâè÷à ïàíè ìàðÙèíîâî7è ïîöîÙÚêîâÚñêî7è) parduodamas Kareiviškių (êîðå7èâèøêè) dvaras Trakų paviete.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data

Vilnius
(Ö âèëüíè), 1538 rugpjūčio 23.
Antspaudai
Prie dokumento tamsiai raudonų siūlų virvute pritvirtinti trys prikabinamieji rudo vaško antspaudai:
· dvaro maršalkos, žemės iždininko, valstybės raštininko Ivano Hornostajaus (7èâNà ãîðíîñÙà9) (ovalus, 1,8 x 2,2 cm);
· maršalkos, Daugėliškio laikytojo Ivano Bohuševičiaus Bohovitinovičiaus (7èâNà áãóøåâè÷ áãîâèÙèíîâè÷à) (ovalus, 1,4 x 1,9 cm);
· valstybės maršalkos Kryštofo Juryvičiaus Zavišos (êðûøÙîôÚ 7þðûâè÷ü çàâèøà) (ovalus, 1,7 x 1,9 cm).
Neišlikęs J. Chrebtovičiaus antspaudas. 
Visi antspaudai vaško kiautuose (pirmieji du ovalūs, atitinkamai: 5 x 5,3; 4,5 x 4,9; trečiasis Ø 5,5 cm). Sutrūkusi virvutė susiūta šviesiai rausvos spalvos siūlais. Pergamento užlenkimas 9 cm, 5 įpjovos virvutei 4,3–5,2–5,5–5,6 cm atstumu.
Kalba

Kanceliarinė slavų k
.; pusustavis, pereinantis į greitraštį. Archyvinis užrašas kitoje lapo pusėje –  lenkų k.
Iliuminavimas
Inicialas “ß” (7 eilutės, 8,5 cm).
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 66 x 38,7 + 9 cm.
Tekstas: 58 x 25,7 cm.

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 Pergamentai F101-119, F101-120, F101-121, F101-122, F101-125 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 F101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149


Istoriniai Lietuvos dokumentai