Collection of ParchmentsEnglish Polish Russian


Historical Documents of the Grand Duchy of Lithuania
Popes letters
Historical Documents of France
Historical documents of Italy
Other manuscripts

Catalogue

Historical Documents of the Grand Duchy of Lithuania


BRIEF DESCRIPTION (
Polish)

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 Pergamentai F101-119, F101-120, F101-121, F101-122, F101-125 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 F101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149

[F101-22] [F101-23] [F101-24] [F101-25] [F101-26] 
LNMMB F101-22

In nomine Domini amen. Ad perpetuam rej memoriam…
Dokument, w którym Zygmunt I Stary (Sigismundus), król polski i wielki książę litewski, potwierdza umowę zawartą pomiędzy Janem (Joannes) z książąt litewskich biskupem wileńskim a magistratem wileńskim w sprawie podziału jurysdykcji w mieście Wilnie (Vilna).

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu

Wołkowysk (Volkowyſka), [14 grudnia] 1522 r.
Pieczęć
Fragment (5 cm) pieczęci wielkiej WKL woskowej koloru czerwonego w wykruszonej miseczce woskowej (12 cm), przywieszony na sznurku z zielono-czerwonych nici (2 przecięcia na sznurek w odległości 6 cm; zagięcie pergaminu – 9 cm).
Podpis

Albertus Galstold, palatinus Vilnen(sis) et Magni Ducatus Litwanię cancellarius – Albert [Olbracht Marcinowicz] Gasztold, wojewoda wileński, kanclerz WKL.
Język
Jęz. łaciński. Na odwrociu – zapiski w jęz. polskim.
Materiał

Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 58 x 30 + 9 cm.
Tekst: 48 x 19,5 cm.

 

 LNMMB F101-23

æèêãèìîíF áXwþ ìCëÙüþ êîðLî ïLîñêè9...
Dokument, w którym Zygmunt I Stary (æèêãèìîíF), król polski i wielki książę litewski, potwierdza prawo własności szlachcica Iwana Timofiejewicza Pleszczejewa Jurłowa (6èâNà ÙèìîÔJ7Åâè÷ü ïëåùåDå 6þðëîâÚ) do: dworów Gojżowo i Poniewież (ãî6èæîâî à ïîíåâÝæè) w powiecie wilkijskim (îó âLèêJ6èñêMî ïîâJÙå) na Żmudzi, z ludźmi (wymienieni) i 4 pustowszczyznami (wymienione); 21 pustowszczyzn (wymienione) we włości jaswońskiej (âÚ ßñâNîñêî9 âîëîñÙè) na Żmudzi; 4 pustowszczyzn w Dorsuniszkach ( â äîðñóíèCøêîõ) (wymienione), otrzymanych od Olbrachta Marcinowicza Gasztolda (LwáðàõÙÚ ìàðÙûíîâè÷ êãàøÙLîÙÚ), oraz domu (nadanego mu wcześniej przez króla) na ul. Tatarskiej (ÙàFràñêî9) w mieście Wilnie.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu

Wilno
(Ö âLèíè), 8 grudnia 1522 r.
Pieczęć
Pieczęci brak (2 przecięcia na sznurek w odległości 7,5 cm; zagięcie pergaminu 8,6 cm).
Podpisy
Sigimundus Rex
– Zygmunt [I Stary], król [polski i wielki książę litewski];
èâgàêî Ãwr NñÙnà ïèñrà
Iwan Hornostaj, pisarz.
Język
Jęz. ruski, półustaw. Na odwrociu zapiski w jęz. polskim.
Iluminacja
Inicjał ÷ (13 wierszy, 14,5 cm) zdobiony ornamentem geometrycznym, inicjał æ” (2 wiersze, 2 cm).
Wymiary
1 karta: 62,2 x 41,2 + 8,6 cm.
Tekst: 47 x 27 cm.

 LNMMB F101-24

æèêãèìîíF áXwþ ìCëÙüþ êîðLî ïLîñêè...
Dokument, w którym Zygmunt I Stary, król polski i wielki książę litewski, potwierdza prawo własności szlachcica Iwana Timofiejewicza Pleszczejewa Jurłowa (èâàíÚ ÙèìîÔJåâè÷ü ïëåùJåâà) do: 4 karczem (w powiatach jaswońskim
(Ö 6ßñâîíüñêîìÚ ïîâJÙå), wilkijskim (Ö âèëüêJ6èñêîìÚ ïîâJÙå), dorsuniskim (â äâîðñÖíèøñêîìÚ ïîâJÙå), grodzieńskim (â ãîðîäåíüñêMî ïîâJÙå) oraz domu przy ulicy, którą się idzie w kierunku kościoła bernardyńskiego (Ö âóëèöû èäÖ÷è äî ñ0Ùîãî áåðíàäûíà) w mieście Wilnie.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Warszawa (Ö âàðøîâå), 5 września 1526 r.
Pieczęć
Pieczęci brak (2 przecięcia na sznurek w odległości 11 cm; zagięcie pergaminu 8 cm).
Podpisy

Sigismundus Rex Zygmunt [I Stary], król [polski i wielki książę litewski];
ÃîðíîñFàè
ïèñàðü [Iwan] Hornostaj, pisarz.
Język
Jęz. ruski, półustaw przechodzący w skoropis. Na odwrociu zapiski w jęz. polskim.
Iluminacja
Inicjały ÷” (8,5 wierszy, 9,2 cm), “æ” (2 wiersze, 2 cm), “á(1,5 wiersza, 1 cm) zdobione ornamentem roślinnym.
Materiał

Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 59 x 27,6 + 8 cm.
Tekst: 46,9 x 15,8 cm.

 LNMMB F101-25 

In nomine Domini amen. Ad perpetuam rei memoria(m) ...
Dokument, w którym Zygmunt I Stary (Sigiſmundus), król polski i wielki książę litewski, przeznacza kościołowi milejczyckiemu w powiecie brzeskim część daniny oraz podatków pobieranych od dworu Milejczycze (Mileyczycze).

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Wilno (Vilna), [październik] 1529 r.
Pieczęć
Pieczęci brak (2 przecięcia na sznurek w odległości 5 cm; zagięcie pergaminu 7,5 cm).
Podpis
Sigiſmundus rex
Zygmunt [I Stary], król [polski i wielki książę litewski].
Język

Jęz. łaciński. Dopiski i zapiski w jęz. polskim.
Iluminacja

Inicjał "I" (9 wierszy, 9 cm) zdobiony ornamentem.
Materiał
Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 41 x 22 + 7,5 cm.
Tekst: 28,5 x 10,5 cm.

 

 LNMMB F101-26

ß þðüè ôåäîðîâè÷ õðåáòîâè÷à
Dokument, w którym Jurij Fiodorowicz Chrebtowicza (þðüè ôåäîðîâè÷ õðåáòîâè÷à) sprzedaje swej siostrze Hannie Marcinownie Chrebtowicza Marcinowej Pocotkowskiej (ãNàíå ìàðÚÙèíîâÚíå õÚðåáÙîâè÷à ïàíè ìàðÙèíîâî7è ïîöîÙÚêîâÚñêî7è) dwór Korejwiszki (êîðå7èâèøêè) w powiecie trockim.

Autentyczność
Oryginał.

Miejsce i data powstania dokumentu

Wilno
(Ö âèëüíè), 23 sierpnia 1538 r.
Pieczęcie

3 pieczęcie przywieszane woskowe koloru brązowego:
· pieczęć (owalna, 1,8 x 2,2 cm) w miseczce woskowej (owalna, 5 x 5,3 cm) Iwana Hornostaja (7èâNà ãîðíîñÙà9) marszałka dwornego, podskarbiego ziemskiego, pisarza gospodarskiego;
·
pieczęć (owalna, 1,4 x 1,9 cm) w miseczce woskowej (owalna, 4,5 x 4,9 cm) Iwana Bohuszewicza Bohowitynowicza (7èâNà áãóøåâè÷ áãîâèÙèíîâè÷à) marszałka, dzierżawcy Dowgieliszek;
·
pieczęć (owalna, 1,7 x 1,9 cm) w miseczce woskowej (Ø 5,5 cm) Krzysztofa Jurjewicza Zawiszy (êðûøÙîôÚ 7þðûâè÷ü çàâèøà) marszałka gospodarskiego.
Pieczęcie przywieszone na sznurku ciemnoczerwonych nici (5 przecięć na sznurek w odległości: 4,3-5,2-5,5-5,6 cm; zagięcie pergaminu 9 cm). Pieczęci J. F. Chrebtowicza brak. Sznurek w miejscu przerwania zszyty szarymi nićmi.
Podpisy
Podpisów brak.
Język
Jęz. ruski, półustaw przechodzący w skoropis. Na odwrociu zapiska archiwalna w jęz. polskim i sygnatury.
Iluminacja
Inicjałß” (7 wierszy, 8,5 cm).
Materiał

1 karta: 66 x 38,7 + 9 cm.
Tekst: 58 x 25,7 cm.

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 Pergamentai F101-119, F101-120, F101-121, F101-122, F101-125 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 F101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149


Historical Documents of the Grand Duchy of Lithuania