Pergamentų kolekcijaLietuviškai Rusiškai Lenkiškai


Istoriniai Lietuvos dokumentai
Popiežių raštai
Istoriniai Prancūzijos dokumentai
Istoriniai Italijos dokumentai
Kiti raštai
Katalogas

Istoriniai Lietuvos dokumentai


TRUMPIEJI APRAŠAI (lenkiškai)

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 F101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106

[F101-110] [F101-124] [F101-126] [F101-127] [F101-149]

 LNMMB F101-110

AUGUSTUS. III Z BOZEY ŁASKI…
Dokument, w którym August III (Augustus III, August Krol), król polski i wielki książę litewski, transumuje, potwierdza oraz uzupełnia wcześniejsze dokumenty potwierdzające statut wileńskiego cechu krawców, w tym krawców narodowości niemieckiej: przywilej Jana III Sobieskiego (Ian Trzeci, Ioannes III), króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego, z dn. 18 grudnia 1678 r., transumujący i potwierdzający przywilej Jana II Kazimierza (Ioannis Casimiri, Ian Kazimierz), króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego, z dn. 23 marca 1665 r.; dekret magistratu wileńskiego z dn. 3 sierpnia 1729 r.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Warszawa, 19 października 1754 r.
Pieczęć
Pieczęci brak.
Podpisy
Augustus Rex –
August [III], król [polski i wielki książę litewski];
Jozef Dulęba JEo. K. Mości Pieczęci W. WoXLitto Sekretarz –
Józef Dulęba, sekretarz królewskiej pieczęci wielkiej WKL.
Język
Jęz. polski. W zakończeniu dopisek w jęz. łacińskim.
Iluminacja
Litery wyrazu ”AUGUSTUS. III“ (5 cm) oraz inicjał “O” (10 wierszy, 7,3 cm) koloru złota, zdobione ornamentem roślinnym oraz herbami Królestwa Polskiego i WKL (atrament).
Materiał

Pergamin, atrament.
Wymiary
 
Księga. Według opisu H. Łowmiańskiego (Akty cechów wileńskich. / Oprac. H. Łowmiański, M. Łowmiańska przy współpracy S. Kościałkowskiego. Wilno, 1939. Cz. 2. S. 183. N. 797.) było kart 26. Zachowało się 5 kart: karty pierwsza i ostatnia pierwszego zeszytu, 3 karty zeszytu ostatniego (między nimi karta ostatnia z podpisami).
5 kart. Format 2°: 24 x 32,6 cm.
Tekst: 22,5 x 27 cm.

 LNMMB F101-124

Wypis z Xsiąg Szlacheckich Gubernij Litewsko Wileńskiey…
Wypis z ksiąg szlacheckich Guberni Litewsko-Wileńskiej, zawierający dokument Zgromadzenia Szlacheckiego Guberni Litewsko-Wileńskiej (pod przewodnictwem marszałka hrabiego Michała Brzostowskiego) z dn. 18 marca 1804 r., w którym potwierdza się szlachectwo rodu (z Klimonta) Klimowiczów herbu Kościesza (ogłasza się rodowitą starożytną szlachtą polską).

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu

Wilno, 1 sierpnia 1821 r. (wypis zawiera dokument: Wilno, 18 marca 1804 r.).
Pieczęć
Pieczęć Zgromadzenia Szlacheckiego Guberni Litewsko-Wileńskiej woskowa(?) koloru czerwonego (Ø 8,7 cm) w metalowej puszce (Ø 9,9 cm) z wieczkiem; przywieszona na brązowej tasiemce (10 przecięć na tasiemkę w odległości: 7,6–4,5–9,1–2,3–2,3–2,2 cm poziomo, 3,7–3,5–2,8 cm pionowo), zakończonej 2 kutasami z nici koloru złota.
Podpisy

Pełniący Urząd Guberńskiego Wileński Powiatowy Marszalek Jgnacy Balinski Ignacy Baliński, marszałek pow. wileńskiego, pełniący urząd marszałka guberńskiego;
Stanislaw Cybowicz Deputatt Wywd z Pttu Upittgo – Stanisław Cybowicz, deputowany pow. upickiego;
Aloizy Sławiński Deputat z Pttu Oszmiańskio – Alojzy Sławiński, deputowany pow. oszmiańskiego;
Jozef Wrottnowski Gran GuberLitt Wilen Sędzia y Deputatt wywod: z Ptt Jrg’o – Józef Wrotnowski, sędzia Guberni Litewsko-Wileńskiej, deputowany;
Jacenty Mackiewicz wywodowy Pott<…>go Deputatt;
Adam Imayłło: Deputatt Wyw. Z Pttu Telszewgo – Adam Imajło, deputowany pow. telszewskiego;
Sekretarz Jozef Strumiłło – Józef Strumiłło, sekretarz;
<…> Kolleski <…> Adam Barancewicz – Adam Barancewicz, [archiwista, rejestrator] kolegialny.
Język

Jęz. polski.
Iluminacja

Rysunek kolorowy (farba czerwona, niebieska, zielona, żółta i in.) herbu Kościesza (14 x 11 cm).
Materiał

Pergamin, atrament, farba.
Wymiary
1 karta: 67 x 58 cm.
Tekst: 64 x 30,5 cm.

 LNMMB F101-126 

IN NOMINAE SANCTAE ET INDIVIDUAE TRINITATIS…
Dokument, w którym brat Antoniusz, prowincjał litewskiego zakonu trynitarzy, zezwala Stanisławowi Biermanowi, plebanowi nowomiejskiemu, dziekanowi wiłkawiskiemu, ustanowić w kościele nowomiejskim biskupstwa wigrowskiego bractwo trynitarskie, nadając wszystkie indulgencje, łaski i przywileje zakonu trynitarskiego.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Antokol, 27 grudnia 1815 r.
Pieczęć

Pieczęć odciskana woskowa wykruszona.
Podpisy
Fr. Antonius <…> Szewernowski Minister Provincialis – brat Antoniusz  Szewernowski, prowincjał;
Fr. David a So Victore Secretarius – brat Dawid, pisarz ze Św. Wiktora (podpis oraz pismo tekstu – podobne).
Język

Jęz. łaciński.
Iluminacja
Incipit pisany wersalikami, zdobionymi ornamentem (wysokość liter od 0,7 do 0,9 cm). Inicjały “F” i “C 1,3 cm, zdobione ornamentem. Tekst zdobiony wiankiem kolorowych kwiatów oraz rysunkiem, przedstawiającym Św. Trójcę, serafiny z niebiesko-czerwonymi krzyżami trynitarzy oraz aniołów. Szerokość ramki 5,5 cm.
Materiał
Pergamin, papier, tektura, atrament, farba.
Wymiary

1 złamana karta pergaminu: 56 x 46,7 cm, oprawiona.
Tekst: 37,5 x 16,4 cm.

 LNMMB F101-127

<…>nii Litewsko Wileńskiey Wywodu Familii Urodzonych…
Wypis z ksiąg szlachty Guberni Litewsko-Wileńskiej, zawierający dokument z dn.18 grudnia 1818(?) r. deputowanych Zgromadzenia Szlacheckiego Guberni Litewsko-Wileńskiej, w którym potwierdza się szlachectwo rodu Januszewskich herbu Pobóg (ogłasza się rodowitą starożytną szlachtą polską).

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Wilno(?), 1819(?) r. (wypis zawiera dokument: Wilno, 18 grudnia 1818(?) r.).
Pieczęć
Pieczęć Zgromadzenia Szlacheckiego Guberni Litewsko-Wileńskiej woskowa(?) koloru czerwonego (Ø 8,7 cm) w metalowej puszce (Ø 9,6 cm) bez wieczka; przywieszona na brązowej tasiemce (8 przecięć na tasiemkę w odległości: 7,2–5,4–8,7–5 cm poziomo, 2,7–3,5–4,2 cm pionowo), zakończonej 2 kutasami z nici koloru złota.
Podpisy
Sekretarz Jozef Strumiłło – Józef Strumiłło, sekretarz;
Archiwista Kolleski Re[j]estrator Adam Barancewicz – Adam Barancewicz, archiwista, rejestrator kolegialny.
Język
Jęz. polski.
Iluminacja
Rysunek kolorowy (farba niebieska, zielona, żółta i in.) herbu Pobóg (13,7 x 11,2 cm).
Materiał
Pergamin, atrament, farba.
Wymiary
2/3 karty: 53,2 x 57,8 cm.
Tekst: 51,7 x 25,8 cm.

 


LNMMB F101-149

imago P:V: a's Luca…
Rysunek cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej(?) oraz dedykacja zakonników jezuitów kolegium kroskiego Łucji Mariannie Ludwice Chrebtowiczownie (LUCYA, MARYANNA, LUDOVICA CHREBTOWICZOWNA), przełożonej kroskiego klasztoru benedyktyńskiego.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Grudzień 1733 r.
Pieczęć
Pieczęci brak.
Podpisy
Podpisów brak.
Język
Jęz. łaciński, polski.
Iluminacja
Rysunek kolorowy (farba niebieska, zielona, czarna, pomarańczowa), litery tekstu koloru złota.
Materiał
Pergamin, atrament, farba.
Wymiary
1 karta: 15,8 x 23,2 cm.
Teksty: 5,8 x 1,4 cm; 14,3 x 20,5 cm.

 


Istoriniai Lietuvos dokumentai