Pergamentų kolekcijaLietuviškai Rusiškai Lenkiškai


Istoriniai Lietuvos dokumentai
Popiežių raštai
Istoriniai Prancūzijos dokumentai
Istoriniai Italijos dokumentai
Kiti raštai
Katalogas

Istoriniai Lietuvos dokumentai

 


TRUMPIEJI APRAŠAI (lenkiškai)

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 F101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149

[F101-81] [F101-82] [F101-84] [F101-85] [F101-86] 

 LNMMB F101-81

Vniversis et singvlis, qvorum interest,..
âñ6jìú 6â 6wáHå è êXî6äîìÖ ç îñBî6íß...
Dokument, w którym wójt, burmistrzowie i rajcy miasta Wilna, na podstawie przywileju Jana II Kazimierza (Ioannes Casimirvs), króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego, zezwalającego mieszkańcom miasta Wilna na bezcłowy przejazd przez terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zwalniają Pawła Kossobuckiego (Paulus  Kossobucki, ïàâåëú êîñîáÖöêè9), kupca i mieszczanina wileńskiego, od płacenia cła.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Wilno ((Vilna, â âèëíè)), 14 stycznia 1668 r.
Pieczęć
Pieczęci brak. Zachowała się metalowa puszka (Æ 7cm) bez wieczka, przywieszona na sznurku z ciemnoczerwonych nici (3 przecięcia na sznurek w odległości: 6,5 cm – poziomo, 2,6 cm – ukośnie; zagięcie pergaminu – 5 cm).
Podpisy
Simon Casimirus Kietowicz, S(acræ) r(egiæ) m(aiesta)tis sec(retarius), notarius Vilnensis Szymon Kazimierz Kietowicz, pisarz katolicki rady wileńskiej;
Symon Piotrowicz Pisarz Lawniczy na mieyscu Ruskiego Radzieckiego Pisarza Zasiadaiący podpisall. mp. Szymon Piotrowicz, pisarz sądu ławników, zasiadający zamiast ruskiego pisarza rady [ wileńskiej].
Język
Teksty równoległe w jęz. łacińskim i ruskim. Na odwrociu – zapiski archiwalne i in. w jęz. polskim oraz hebrajskim.
Iluminacja
Inicjały “Q” (8 wierszy, 10 cm), “U” (5 cm) oraz” (6 cm) na tle barokowego ornamentu roślinnego. Litery incipitu oraz imienia króla w obu tekstach były koloru złota (część liter uległa odbarwieniu; obecnie zielone), kontury liter oprowadzone czerwoną farbą.
Materiał
Pergamin, atrament, farba.
Wymiary
1 karta: 72 x 48 + 5 cm.
Tekst w jęz. łacińskim: 64 x 12,5 cm.
Tekst w jęz. polskim: 64,5 x 12,5 cm.

 

 LNMMB F101-82

Michael primvs, Dei gratia rex Poloniæ, magnus dvx Lituaniæ…
Dokument, w którym Michał Korybut Wiśniowiecki (Michael primvs), król polski i wielki książę litewski, potwierdza wszystkie przywileje nadane przez jego poprzedników miastu Wilnu oraz jego mieszkańcom.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu

Kraków (Cracouia), 3 października 1669 r.
Pieczęć
Pieczęć wielka WKL woskowa koloru czerwonego (Ø 10 cm) w metalowej puszce (Ø 11 cm), przywieszona na żółto-zielono-różowej tasiemce jedwabnej (2 przecięcia na tasiemkę w odległości 9,5 cm; zagięcie pergaminu – 11 cm).
Podpis

Michael Rex – Michał [Korybut Wiśniowiecki], król [polski i wielki książę litewski].
Język
Jęz. łaciński.
Iluminacja

Na górnym marginesie – rysunek (atrament) przedstawiający herby Rzeczypospolitej Obojga Narodów i miasta Wilna, Słupy Giedymina i dwóch jeźdźców. Litery wyrazów incipitu uwydatnione (atrament koloru czarnego), inicjał "M" (7,5 cm) zdobiony ornamentem roślinnym. Inicjał "S" obramowany ornamentem roślinnym (11 x 10,5 cm).
Materiał
Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 91 x 54,5 + 11 cm.
Tekst: 72 x 25 cm.

 LNMMB F101-84

PROCONSVLES ET CONSVLES…
Dokument, w którym wileńska rada miejska potwierdza ustawę obrzędów przy ołtarzu w kościele Św. Trójcy wileńskim cechom: stelmachów, garncarzy, iglarzy.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Wilno (Vilna), 3 grudnia 1674 r.
Pieczęć
Pieczęć stolicy WKL – miasta Wilna woskowa koloru czerwonego (Ø 6,1 cm) w metalowej puszce (Ø 7 cm), przywieszona na sznurku z brązowych nici (3 przecięcia na sznurek w odległości: 7,1 cm – poziomo, 9,2 i 9 cm – ukośnie; zagięcie pergaminu – 4 cm).
Podpis
Simon Piotrowicz Not Magistratus Vilnensis Notarius Subscript Mpa. – Szymon Piotrowicz, pisarz magistratu wileńskiego.
Język
Jęz. polski, łaciński.
Iluminacja
Inicjały “P” (3,3 cm) oraz “S” (2,6 cm) zdobione ornamentem roślinnym (atrament).
Materiał
Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 72,5 x 29,2 + 4 cm.
Tekst: 68 x 16,2 cm.

 

 LNMMB F101-85 

Vniversis et singulis, quorum interest,..
Âñèìú â îáåöú è êîæäîìÓ ç îñîáíà...

Dokument, w którym wójt, burmistrzowie i rajcy miasta Wilna, na podstawie przywileju Jana III Sobieskiego (Ioannes tertius, iàí ÙðåÙè), króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego, zezwalającego mieszkańcom miasta Wilna na bezcłowy przejazd przez terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zwalniają Bazylego Omeljanowicza (Basilivs Omelianowicz, áàçèëè îìåëèàíîâè÷Ú), kupca i mieszczanina wileńskiego, od płacenia cła.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Wilno (Vilna, â ÂLèíè), 28 listopada 1675 r.
Pieczęć
Pieczęć miasta Wilna – stolicy WKL woskowa koloru czerwonego (Æ  6 cm) w puszce metalowej (Æ  7,1 cm) z wieczkiem zdobionym ornamentem, przywieszona na brązowej tasiemce jedwabnej (3 przecięcia (górne – 6 cm, z lewej strony – 2,5 cm, z prawej strony – 2 cm) w odległości: 13 cm – pionowo, 4 cm – od dołu; zagięcie pergaminu – 4,6 cm).
Podpisy
Simon Piotrowicz, not(arius) off(ic)ij consularis
ciuitatis r(egi)æ Vilnen(sis), protunc notari(us)
– Szymon Piotrowicz, pisarz magistratu królewskiego miasta Wilna;
IîçåôÚ Çàãrîñêè åãî êîðLîâñêîè ìèëî ñÙè ÑÙîëå÷íàãî ìjñÙà ÂLèíà ïèñàðÚ Józef Zagorski [Zahorski (?)], pisarz królewskiego stołecznego miasta Wilna.
Język

Teksty równoległe w jęz. łacińskim i ruskim. Na odwrociu – zapiski archiwalne i in. w jęz. polskim.
Iluminacja
Inicjały “U” oraz  koloru złota, obramowane (10 x 10 cm) ornamentem roślinnym z rysunkami zwierząt (przy pierwszym inicjale – jednorożec i zając, przy drugim – koń i wilk).
Materiał
Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 58,2 x 51 + 4,6 cm.
Oba teksty: 50,5 x 14,9 cm.

 

 LNMMB F101-86

Vniuersis et singulis, quorum intereſt,..
Âñèìú âîáHå è êXîäîìÓ çîñîáíà...

Dokument, w którym wójt, burmistrzowie i rajcy miasta Wilna, na podstawie przywileju Jana III Sobieskiego (Ioannes III, ßíÚ ÙðåÙè9), króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego, zezwalającego mieszkańcom miasta Wilna na bezcłowy przejazd przez terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zwalniają Jana Jachimowicza (Ioannes Iachimowicz, iwàíÚ ßõèìîâè÷ú), kupca i mieszczanina wileńskiego, od płacenia cła.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Wilno (Vilna,  â ÂLèíè), 18 marca 1677 r.
Pieczęć
Pieczęć miasta Wilna – stolicy WKL woskowa koloru czerwonego (Æ  6,8 cm) w metalowej puszce (Ø 7,6 cm) z wieczkiem zdobionym ornamentem, przywieszona na brązowej tasiemce jedwabnej (3 przecięcia na tasiemkę w odległości: 6 cm – poziomo, 3, 2 cm ukośnie; zagięcie pergaminu – 4,1 cm).
Podpisy

Laurentius Casimirus Minkiewicz, ciuitatis regiæ Vilnensis in Magno Ducatu Lituaniæ metropolis – Łaurenty [Wawrzyniec ( ?)] Kazimierz Minkiewicz, pisarz  królewskiego miasta Wilna stolicy WKL;
þçåôú çàãrîñêè åãî êîðîëDåñêîè ìèëîñÙè Ñòîëå÷íàãî ìjñòà âèëúíß ïèñàðú
Józef Zagorski [Zahorski (?)], pisarz królewskiego stołecznego miasta Wilna.
Język
Teksty równoległe w jęz. łacińskim i ruskim. Na odwrociu – zapiski w jęz. polskim.
Iluminacja
Inicjały “U” oraz “” (6 wierszy, odpowiednio – 12 i 13 cm) zdobione motywami roślinnymi, splotami.
Materiał
Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 72,6 x 50,5 + 6,8 cm.
Tekst w jęz. łacińskim: 50,5 x 14,2 cm.
Tekst w jęz. ruskim: 50,5 x 11,2 cm.

 


Istoriniai Lietuvos dokumentai