Pergamentų kolekcijaLietuviškai Rusiškai Lenkiškai


Istoriniai Lietuvos dokumentai
Popiežių raštai
Istoriniai Prancūzijos dokumentai
Istoriniai Italijos dokumentai
Kiti raštai
Katalogas

Istoriniai Lietuvos dokumentai


TRUMPIEJI APRAŠAI

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 F101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-75, F101-76, F101-77, F101-78, F101-80 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149

[F101-81] [F101-82] [F101-84] [F101-85] [F101-86] 

 LNMMB F101-81

Vniversis et singvlis, qvorum interest,..
âñ6jìú 6â 6wáHå è êXî6äîìÖ ç îñBî6íß...

Vilniaus m. vaito, burmistro ir tarėjų raštas, kuriuo Vilniaus m. gyventojas pirklys Paulus  Kossobucki (ïàâåëú êîñîáÖöêè9), remiantis Jono Kazimiero (Ioannes Casimirvs) privilegija Vilniaus m. gyventojams, atleidžiamas nuo muito mokesčių Abiejų Tautų Respublikoje.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Vilnius (Vilna,  â ÂLèíè), 1668 sausio 14.
Antspaudai

Prikabinamasis antspaudas neišlikęs. Išliko metalinė dėžutė (Ø 7 cm) be dangtelio, pritvirtinta tamsiai raudonų siūlų virvute (pergamento užlenkimas – 5 cm, trys įpjovos virvutei 6,5 cm atstumu horizontaliai, 2,6 cm – įstrižai).

Pasirašė

Simon Casimirus Kietowicz, S(acræ) r(egiæ) m(aiesta)tis sec(retarius), notarius Vilnensis – karaliaus secretorius, Vilniaus raštininkas;
Symon Piotrowisz Pisarz Lawniczez na miezscu Ruskiego Radzieckiego Pisarza zasiadaięcy podpisall – suolininkų teismo raštininkas.

Kalba

Lygiagretūs tekstai lotynų ir kanceliarine slavų k. Kitoje pusėje – užrašai lenkų ir hebrajų k.

Iliuminavimas
Inicialai „Q“ (8 eilutės, 10 cm), „U“ (5 cm) ir „“ (6 cm) barokinio augalinio ornamento fone. Abiejų tekstų incipito bei karaliaus vardo raidės buvo paauksuotos (dalis raidžių praradusios aukso spalvą ir yra žalios), raidžių kontūrai apvesti raudonais dažais.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 72 x 48 + 5 cm.
Tekstas lotynų k.: 64 x 12,5 cm.
Tekstas kanceliarine slavų k.: 64,5 x 12,5 cm.

 LNMMB F101-82

Michael primvs, Dei gratia rex Poloniæ, magnus dvx Lituaniæ…
Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Mykolo Kaributo Višnioveckio (Michael primvs) raštas, kuriuo patvirtinamos visos jo pirmtakų privilegijos Vilniaus miestui ir jo gyventojams.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Krokuva (Cracouia), 1669 spalio 3.
Antspaudai
LDK didysis prikabinamasis raudono vaško antspaudas (Ø 10 cm) metalinėje dėžutėje (Ø 11 cm), pritvirtintas geltono, žalio ir rožinio šilko kaspinais (pergamento užlenkimas – 11 cm, dvi įpjovos kaspinui 9,5 cm atstumu).
Pasirašė
Michael Rex
– [Lenkijos] karalius [ir Lietuvos didysis kunigaikštis] Mykolas [Kaributas Višnioveckis]. 
Kalba
Lotynų k.; prierašai kitoje dokumento pusėje – lenkų k.
Iliuminavimas
Viršutinėje pergamento paraštėje – piešinys (rašalas), vaizduojantis Abiejų Tautų Respublikos, Vilniaus miesto herbus, Gedimino stulpus ir du raitelius. Incipito raidės parašytos juodu rašalu, inicialas „M“ (7,5 cm) pagražintas augaliniais ornamentais. Inicialas „S“ papuoštas augalinių ornamentų rėmeliais (11 x 10,5 cm).
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 91 x 54,5 + 11 cm.
Tekstas: 72 x 25 cm.

 

 LNMMB F101-84

PROCONSVLES ET CONSVLES…
Vilniaus m. tarybos raštas, kuriuo patvirtinami Vilniaus puodžių, račių ir adatų dirbėjų cechų nuostatai dėl apeigų prie Švč. Trejybės bažnyčios altoriaus.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Vilnius (Vilna), 1674 gruodžio 3.
Antspaudai
LDK sostinės Vilniaus m. prikabinamasis raudono vaško antspaudas (Ø 6,1 cm) metalinėje dėžutėje (Ø 7 cm), pritvirtintas rusva pynute (pergamento užlenkimas – 4 cm; trys įpjovos pynutei 7,1 cm atstumu horizontaliai, 9,2 ir 9 cm – įstrižai).
Pasirašė
Simon Piotrowicz Not Magistratus Vilnensis Notarius Subscript Mpa. – Vilniaus m. magistrato raštininkas.
Kalba
Lenkų, lotynų k.
Iliuminavimas
Inicialai „P“ (3,3 cm) ir „S“ (2,6 cm) papuošti augaliniais ornamentais.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
l lapas: 72,5 x 29,2 + 4 cm.
Tekstas: 68 x 16,2 cm.

 

 LNMMB F101-85

Vniversis et singulis, quorum interest,.. 
Âñèìú â îáåöú è êîæäîìÓ ç îñîáíà...

Vilniaus miesto vaito, burmistro ir tarėjų raštas, kuriuo Vilniaus miesto gyventojas pirklys Bazilijus Omelianowiczius (Basilivs Omelianowicz, áàçèëè îìåëèàíîâè÷Ú), remiantis Jono Sobieskio (Ioannes tertius, ßíÚ ÙðåÙè9) privilegija Vilniaus miesto gyventojams, atleidžiamas nuo muito mokesčių Abiejų Tautų Respublikoje.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data

Vilnius (Vilna,  â ÂLèíè), 1675 lapkričio 28.
Antspaudai

LDK sostinės Vilniaus m. prikabinamasis raudono vaško antspaudas (Ø 6,8 cm) metalinėje dežutėje (Ø 7,6 cm) su ornamentuotu dangteliu, pritvirtintas rudu šilkiniu kaspinu (pergamento užlenkimas – 4,1 cm, trys įpjovos kaspinui 6 cm atstumu horizontaliai, 3,2 cm – įstrižai).
Pasirašė
Simon Piotrowicz, not(arius) off(ic)ij consularis
ciuitatis r(egi)æ Vilnen(sis), protunc notari(us) –
Vilniaus m. suolininkų teismo raštininkas;
IîçåôÚ Çàãrîñêè åãî êîðLîâñêîè ìèëî ñÙè ÑÙîëå÷íàãî ìjñÙà ÂLèíà ïèñàðÚ – Vilniaus m. raštininkas Jozef Zagorski.
Kalba
Lygiagretūs tekstai lotynų ir kanceliarine slavų k. Užrašai kitoje lapo pusėje – lenkų ir hebrajų k.
Iliuminavimas
Paauksuoti inicialai „U“ bei “ įrėminti spalvotais augalinio ornamento rėmeliais (10 x 10 cm) su gyvūnų piešiniais (prie pirmojo inicialo pavaizduota vienaragis ir zuikis, prie antrojo – arklys ir vilkas).
Medžiaga
Pergamentas, rašalas, dažai.
Matmenys
1 lapas: 72,6 x 50,5 + 6,8 cm.
Tekstas lotynų k.: 50,5 x 14,2 cm.
Tekstas kanceliarine slavų k.: 50,5 x 11,2 cm.

 

 LNMMB F101-86

Vniuersis et singulis, quorum intereſt,.. 
Âñèìú âîáHå è êXîäîìÓ çîñîáíà...
Vilniaus m. vaito, burmistro ir tarėjų raštas, kuriuo Vilniaus m. gyventojas pirklys Ioannes Iachimowicz (iwàíÚ ßõèìîâè÷ú), remiantis Jono Sobieskio (Ioannes III, ßíÚ ÙðåÙè9) privilegija Vilniaus m. gyventojams, atleidžiamas nuo muito mokesčių Abiejų Tautų Respublikoje.

Autentiškumas
Originalas.
Dokumento parašymo vieta ir data
Vilnius (Vilna,  â ÂLèíè), 1677 kovo 18.
Antspaudai

LDK sostinės Vilniaus m. prikabinamasis raudono vaško antspaudas (Ø 6 cm) metalinėje dėžutėje (Ø 7,1 cm) su ornamentuotu dangteliu, pritvirtintas rudu šilkiniu kaspinu. Pergamento užlenkimas – 4,6 cm, trys įpjovos kaspinui (viršutinė – 6 cm, kairė – 2,5 cm, dešinė – 2 cm) 13 cm atstumu horizontaliai, 4 cm – nuo rankraščio apačios.
Pasirašė
Laurentius Casimirus Minkiewicz, ciuitatis regiæ Vilnensis in Magno Ducatu Lituaniæ metropolis notarius
Vilniaus m. raštininkass;
þçåôú çàãrîñêè åãî êîðîëDåñêîè ìèëîñÙè Ñòîëå÷íàãî ìjñòà âèëúíß ïèñàðú – Vilniasu m. raštininkas Juzef Zagorski.
Kalba
Lygiagretūs tekstai lotynų ir kanceliarine slavų k.  Archyvinis ir kt. užrašai kitoje lapo pusėje – lenkų k.
Iliuminavimas
Inicialai „U“ bei  (6 eilutės, atitinkamai 12 ir 13 cm) nupiešti panaudojant augalinius motyvus ir vinjetes.
Medžiaga
Pergamentas, rašalas.
Matmenys
1 lapas: 58,2 x 51 + 4,6 cm.
Abu tekstai: 50,5 x 14,9 cm.

 


Istoriniai Lietuvos dokumentai