Pergamentų kolekcijaLietuviškai Rusiškai Lenkiškai


Istoriniai Lietuvos dokumentai
Popiežių raštai
Istoriniai Prancūzijos dokumentai
Istoriniai Italijos dokumentai
Kiti raštai
Katalogas

Istoriniai Lietuvos dokumentai


TRUMPIEJI APRAŠAI (lenkiškai)

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 F101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149
[F101-75] [F101-76] [F101-77] [F101-78] [F101-80] 

 LNMMB F101-75

IAN KAZIMIERZ ZBOŹEY ŁASKI KROL POLSKI
Dokument, w którym Jan II Kazimierz (IAN KAZIMIERZ), król polski i wielki książę litewski, zatwierdza statut wileńskiego cechu garncarzy.

Autentyczność 
Odpis. 
Miejsce i data powstania dokumentu 
Daty brak (oryginał: Wilno, 6 czerwca 1664 r.).
Pieczęć
Pieczęci brak.
Podpisy
Podpisów brak.
Iluminacja
Iluminacji brak.
Język 
Jęz. polski. Na odwrociu – zapiska w jęz. łacińskim. 
Materiał 
Pergamin, atrament. 
Wymiary 
1 karta: 66 x 56 cm.

 

 LNMMB F101-76

Ioannes Casimirvs, Dei gratia rex Poloniæ, magnus dux Lithuaniæ...
Dokument, w którym Jan II Kazimierz (Ioannes Casimirus), król polski i wielki książę litewski, transumuje i potwierdza przywilej Władysława IV Wazy (Vladislavs IV), króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego, z dn. 23 lipca 1633 r., ustanawiający wileński cech konwisarzy i zatwierdzający jego statut.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Warszawa (Varſauia), 17 sierpnia 1664 r.
Pieczęć
Pieczęci brak (2 przecięcia na tasiemkę w odległości 15 cm, resztki różowej tasiemki; zagięcie pergaminu – 8,2 cm).
Podpisy
Ioannes Casimirus rex – Jan [II] Kazimierz, król [polski i wielki książę litewski];
Andreas Kotowicz, notarius M(agni) D(ucatus) L(ithuaniæ), gubernator Grodnensis, burgrabius Vilnensis – Andrzej Kotowicz, pisarz WKL, starosta grodzieński, horodniczy wileński.
Język
Jęz. łaciński. Na odwrociu – zapiski w jęz. polskim.
Iluminacja
Litery wyrazów incipitu oraz inicjał "S" (17 wierszy, 10 cm) koloru złota.
Materiał
Pergamin, atrament, farba.
Wymiary
1 karta: 64 x 38 + 8,2 cm.
Tekst: 58,6 x 24,2 cm.

 

 LNMMB F101-77

Ian Kazimierz z Bozey łaski Krol…
Wypis z ksiąg Metryki Litewskiej zawierający dokument z dn. 9 marca 1665 r., w którym Jan II Kazimierz (Ian Kazimierz, IAN KAZIMIERZ KROL), król polski i wielki książę litewski, transumuje, potwierdza oraz uzupełnia wcześniejsze dokumenty dotyczące działalności wileńskiego cechu rzeźników: dekret magistratu wileńskiego z dn. 11 czerwca 1664 r.; dekrety marszałkowskie z dn. 28 listopada i z dn. 7 grudnia 1643 r.; przywileje Władysława IV Wazy (WŁADYSŁAW IV, VLADISLAUS REX, VLADISLAI Quarti), króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego, z dn. 30 marca 1635 r., z dn. 12 grudnia 1646 r., z dn. 30 maja 1647 r., transumujące i potwierdzające przywilej Zygmunta III Wazy (Zigmunt III, SIGISMUNDUS REX), króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego, z dn. 15 kwietnia 1596 r., ustanawiający wileński cech rzeźników i zatwierdzający jego statut.

Autentyczność
Odpis.
Miejsce i data powstania dokumentu
Daty brak (oryginał: Warszawa, 8 kwietnia 1665 r.).
Pieczęć
Pieczęci brak.
Podpisy
Podpisów brak.
Język
Jęz. łaciński, polski.
Iluminacja
Na pierwszej stronie – winieta (3,7 cm). Inicjał “I” (9 wierszy, 10,4 cm) i wyraz “Krol” zdobione ornamentem roślinnym (atrament).
Materiał
Pergamin, atrament.
Wymiary
Księga. Oprawy brak.
10 kart. Format 4°: 20 x 31 cm.
Tekst: 17 x 27 cm.

 

 LNMMB F101-78 

Ioannes Casimirvs, Dei gratia rex Poloniæ, magnus dux Lithuaniæ…
Dokument, w którym Jan II Kazimierz (Ioannes Casimirvs), król polski i wielki książę litewski, po śmierci Karola Bylińskiego (Stephanus Carolus Bylinſki) powołuje na urząd wójta miasta Wilna sekretarza WKL i burmistrza wileńskiego Pawła Boima (Pavlvs Boim).

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu

Jasna Góra (Clarus Mons), 29 stycznia 1667 r.
Pieczęć
Pieczęć wielka WKL woskowa koloru czerwonego (Ø 9,5 cm) w metalowej puszce (Ø 10 cm) bez wieczka, przywieszona na żółtej tasiemce jedwabnej (4 przecięcia na tasiemkę w odległości 14 cm; zagięcie pergaminu – 7,5 cm).
Podpisy

Joannes Casimirus rex – Jan [II] Kazimierz, król [polski i wielki książę litewski];
Andreas Kotowicz, notarius per Magni Duca(tu)s Lit(huaniæ), gubernator Grodnensis, burgrabius Vilnensis –
Andrzej Kotowicz, pisarz WKL, starosta grodzieński, horodniczy wileński.
Język
Jęz. łaciński.
Iluminacja

Inicjały "I" i "S" obramowane ornamentem roślinnym (odpowiednio 2,3 x 2,3cm oraz 4,5 x 4,5 cm). Na lewym marginesie – winieta (12,5 cm).
Materiał
Pergamin, atrament.
Wymiary
1 karta: 56 x 28 + 7,5 cm.
Tekst: 47 x 17 cm.

 

 LNMMB F101-80

Ioannes Casimirvs, Dei gra(ti)a rex Poloniæ, mag(nus) dux Lit(huaniæ)…
Dokument, w którym Jan II Kazimierz (Ioannes Casimirvs), król polski i wielki książę litewski, transumuje i potwierdza przywilej Władysława IV Wazy (Vladislavs IV), króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego, z dn. 18 lipca 1633 r., który transumuje i potwierdza przywileje Zygmunta III Wazy (Sigismundus III), króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego, z dn. 13 grudnia 1614 r. i z dn. 13 października 1619 r., zezwalające wileńskiemu cechowi cyrulików-chirurgów ścigać i karać osoby, które, nie należąc do cechu, bezprawnie trudnią się tym rzemiosłem.

Autentyczność
Oryginał.
Miejsce i data powstania dokumentu
Warszawa (Varsauia), 20 kwietnia 1667 r.
Pieczęć
Pieczęci brak (2 przecięcia (2 i 2,5 cm) na sznurek w odległości 8,4 cm, resztki sznurka z brązowych nici; zagięcie pergaminu – 13 cm).
Podpisy
Joannes Casimirus rex –
Jan [II] Kazimierz, król [polski i wielki książę litewski];
Valerianus Stanislaus Judicki, arch(i)d(iaco)n(us) Viln(ensis), notarius Mag(ni) Duc(atus) Lithuaniæ –
Walerian Stanisław Judycki, archidiakon wileński, pisarz WKL.
Język
Jęz. łaciński. Na odwrociu – zapiski w jęz. polskim.
Iluminacja
Litery wyrazów incipitu oraz inicjały "S" i "I" (4 cm) koloru złota. Inicjał "S" obramowany ornamentem roślinnym (7,3 x 11,1 cm), inicjał "I" zdobiony rysunkiem korony i snopka zboża.
Materiał
Pergamin, atrament, farba.
Wymiary
1 karta: 78 x 45,1 + 13 cm.
Tekst: 63,6 x 27,6 cm.

F101-7, F101-15, F101-19, F101-20, F101-21 F101-22, F101-23, F101-24, F101-25, F101-26 F101-27, F101-28, F101-29, F101-30, F101-31 F101-32, F101-33, F101-35, F101-36, F101-37 F101-38, F101-39, F101-41, F101-43, F101-44 F101-48, F101-49, F101-50, F101-52, F101-53 F101-55, F101-56, F101-57, F101-58, F101-59 F101-61, F101-62, F101-66, F101-67, F101-68 F101-69, F101-70, F101-71, F101-72, F101-74 F101-81, F101-82, F101-84, F101-85, F101-86 F101-87, F101-89, F101-93, F101-101, F101-106 F101-110, F101-124, F101-126, F101-127, F101-149


Istoriniai Lietuvos dokumentai