Pergamentų kolekcijaLietuviškai\ Prancūziškai


Istoriniai Lietuvos dokumentai
Popiežių raštai
Istoriniai Prancūzijos dokumentai
Istoriniai Italijos dokumentai
Kiti raštaiKatalogas


  Trumpieji aprašai  

ISTORINIAI ITALIJOS DOKUMENTAI

F101-1, F101-2, F101-3, F101-4, F101-5 F101-6, F101-8, F101-10, F101-11, F101-12 F101-13, F101-14, F101-16, F101-17, F101-40 F101-51, F101-65, F101-73, F101-79, F101-88 F101-94, F101-98, F101-113, F101-114

Kolekcijoje saugomi 24 su Italijos istorija susiję dokumentai, tarp jų ir pats seniausias pergamentų kolekcijos rankraštis – 1329 m. žemės pardavimo raštas. Dokumentai parašyti lotynų ir italų kalbomis XIV–XVIII amžiuose (XIV a. – 1 dokumentas lotynų k., XV a. – 13 dokumentų lotynų k., XVI a. – 1 dokumentas lotynų ir italų k., XVII a. – 5 dokumentai, iš jų 3 lotynų k., 1 italų k. ir 1 dokumentas, parašytas lotynų ir italų kalbomis, XVIII a. – 1 dokumetnas lotynų k., 1 – lotynų ir italų kalbomis ir 2 dokumentai italų k.).

 

Sicilijos karaliaus Ferdinando IV raštas, 1761 m.
F101-113

Teisinės bylos sprendimas, 1431 m. 
F101-3

Iš kitų kolekcijos dokumentų šios grupės rankraščiai išsiskiria išvaizda. Dauguma ankstesnių antspaudais nepatvirtintų dokumentų parašyti ant ilgo (pvz. rankraščio F101-73 ilgis – 218 cm) apačioje neapipjaustyto pergamento, jų invokacija pagražinta inicialu „I“ su kryžiumi, teksto pabaigoje – kryžiaus piešinys. Vėlesnių laikų dokumentai labai puošnūs. Rankraštį F101-113 (Karaliaus Ferdinando IV lauko kariuomenės maršalo, Jo Didenybės valstybės sekretoriaus Giovanni Assenzio de Goyzueta raštas) puošia Sicilijos karaliaus Ferdinando IV herbo spalvotas piešinys ir inicialas „C“, pagražintas miniatiura, vaizduojančia Neapolio uostą ir Vezuvijų. Rankraščio F101-114 tekstas paženklintas herbu ir įrėmintas barokinio stiliaus augalinio ornamento juosta.

Dokumentai parašyti karalių, Bažnyčios hierarchų, teismo pareigūnų bei kitų luomų atstovų vardu. Didžiąją rankraščių dalį sudaro žemės perdavimo, pardavimo ir nuomos dokumentai (F101-1, 2, 5, 6, 10, 12, 16, 40, 94), teismo dokumentai (F101-3, 4, 8, 11, 51, 65, 79). Yra ir įšventinimą patvirtinantis raštas (F101-98), kilmės įrodymo dokumentas (F101-83), leidimas naudotis vandeniu (F101-13), parduotuvės nuomos sutartis (F101-17).

Tik septyni dokumentai buvo patvirtinti antspaudais (F101-5, 14, 16, 76, 98, 113, 114). Deja, šiandien galime pamatyti tik vėlesnių raštų antspaudus – išsaugotas Romos kurijos raštą patvirtinančio prispaudžiamojo antspaudo fragmentas (F101-79), Sardi arkivyskupo Dominicus Ivitti (F101-98) ir Sicilijos karaliaus Ferdinando IV (F101-113) raštų antspaudai su karpytomis popierinėmis apsaugomis.

Giminingų dokumentų grupės: penki dokumentai (F101-13, 17, 88, 98, 114) susiję su Neapolio miestu, trys (F101-6, 8, 12) – su St.Maria de Stella vienuolynu, du (F101-73, 94) – su Coriolani kunigaikštyste ir du dokumentai (F101-3, 4) – Andrea de Lisul priklausę teisiniai dokumentai.

Didžioji Popiežių raštų skyriaus dokumentų dalis taip pat yra susijusi su Italijos istorija.

F101-1, F101-2, F101-3, F101-4, F101-5 F101-6, F101-8, F101-10, F101-11, F101-12 F101-13, F101-14, F101-16, F101-17, F101-40 F101-51, F101-65, F101-73, F101-79, F101-88 F101-94, F101-98, F101-113, F101-114